نویسنده = سعید شریعتی مزینانی
تعداد مقالات: 1
1. فضاهای عمومی و امنیت زنان در شهر مشهد

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 71-90

10.22108/ssoss.2018.100985.1007

سعید شریعتی مزینانی؛ سیمین فروغ زاده