موضوعات = جغرافیا و امنیت، تحلیل توزیع فضایی جرائم و ناامنی
تعداد مقالات: 4
4. تحلیلی بر توزیع فضایی جرائم در پارک‌های شهری (مطالعۀ موردی پارک‌های شهر تهران)

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 89-104

10.22108/ssoss.2017.22146

حسین حاتمی نژاد؛ محمود آروین؛ احد محمدی وانانی؛ شهرام بزرافکن