موضوعات = نظارت اجتماعی (کنترل درونی، بیرونی، نظام‌های کنترل اجتماع)
تعداد مقالات: 3
1. آگاهی از حقوق و تکالیف شهری و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه: شهر مشهد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 19-36

10.22108/ssoss.2019.104774.1105

حسین میرزایی؛ سید احمد میر محمد تبار


2. بررسی عوامل مرتبط با اقدام به تقلب در بین دانشجویان مؤسسات آموزش عالی شهرستان رشت

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 35-52

10.22108/ssoss.2017.85520.0

عباس صادقی؛ نادر افقی؛ محمد حسن بنا پور حمیدی؛ فاطمه امامی


3. بررسی رابطه مهارت حل مسئله و احساس امنیت در بین زنان

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 33-44

10.22108/ssoss.2017.85494.0

سیروس احمدی؛ الهام فرهادی