موضوعات = مسائل اجتماعی مرتبط با امنیت اجتماعی ، اقتصادی و اخلاقی
تعداد مقالات: 5
4. بررسی نقش افراد تبعیدی بر احساس امنیت شهروندان شهر ایذه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 19-40

10.22108/ssoss.2019.115160.1364

اکبر زارع شاه آبادی؛ مهران بندری