دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی

1. بازنمایی مسائل اجتماعی در سینمای پس ‌از انقلاب اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

10.22108/srspi.2020.117130.1407

یاسر رستگار؛ احسان آقابابایی؛ زهرا راسخی