رابطه نقش پلیس و احساس امنیت در شهر اصفهان سال1388

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

چکیده

احساس امنیت، احساس مصونیت فرد در مقابل تهدیدهایی است که از جانب کنشگران دولتی و غیردولتی جان، مال، فکر و توانایی افراد را برای شرکت نمودن در اجتماعات دلخواه و یا حفظ این اجتماعات تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. این پژوهش با هدف تعیین رابطه نقش پلیس (نیروی انتظامی) با احساس امنیت در بین شهروندان اصفهانی صورت گرفته است. چارچوب نظری تحقیق بنا به تناسب موضوع، نظریه‌های جامعه شناختی و مکاتب مربوط به این حوزه‌ مورد بررسی واقع شد. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایش و نیز کتابخانه‌ای بوده است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهر اصفهان در سال 1388 بوده‌اند. حجم نمونه 384 نفر بوده‌اند که با استفاده از فرمول کوکران با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای در سه منطقه اصفهان به دست آمده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاه از نرم افزار SPSS و Amos18 است. مهمترین یافته پژوهش وجود رابطه مثبت و معنادار بین نقش پلیس با احساس امنیت در بین شهروندان اصفهانی است، اما در رابطه با معناداری هریک از ابعاد؛ بعد جدیت پلیس با بعد فکری احساس امنیت؛ بعد عملکرد پلیس با بعد مالی و بعدجمعی احساس امنیت؛ بعدتوانایی پلیس با بعد جمعی و بعد فکری احساس امنیت معنادار بوده، رابطه دیگر ابعاد، معنادار نبود. همچنین، مدل معادله ساختاری پژوهش، حاکی از  تأیید داده‌های گردآوری شده با چارچوب نظری پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Role of Police and Feeling of Security in the City of Isfahan in 1388

نویسندگان [English]

  • Zahra Taheri 1
  • Rasoul Rabbani 2
  • Mehdi Adibi Sedeh 3
1 Ph.D. Student, University of Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Social Sciences, University of Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Social Sciences, University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

The feeling of security is what  one  experiences when he/she feels protected from threats that stem from governmental and nongovernmental agents which target people’s life, property, thought and  ability to participate in favorite gatherings or maintaining such gatherings.This study aims at determining the role of police and feeling of security in the city among Isfahan citizens.The theoretical framework of the study includes sociological theories and the schools related to them. The method of this study was survey as well as library research (documental method). The population included the citizens of Isfahan in 1388. The sample includes 384 cases which were selected using Cochranُ s clustered formula   in district 3 of Isfahan. We used SPSS&Amos18 in order to analyze the data. The most important finding of the study is a meaningful relationship between the role of police and feeling of security among Isfahan citizens. But with regard to the significance of each one of the dimensions, there is a meaningful relation between police seriousness and the intellectual dimension of security, police performance and financial dimension, collective dimension of security and police capability with collective and intellectual dimension of security. The data did not reveal a meaningful relation with other dimensions.Furthermore, the model of structural equation of the study indicates the confirmation of gathered data within the theoretical framework applied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Feeling of Security
  • Fear of Crime
  • Trust
  • Police
1- احمدی، حبیب و گلمراد مرادی و زهره آذرگون. (1386). «بررسی رابطه بین مشارکت مردمی و احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه شهر اسلام آباد غرب)»؛ فصلنامه توسعه انسانی، دوره اول، ش4، تابستان1386.

2- بیات، بهرام.(1387). «تبیین جامعه شناختی احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی»، پایان نامه دکتری جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی.

3- چلبی، مسعود.(1383). چارچوب مفهومی پیمایش ارزش‌ها و نگرش ایرانیان، تهران: انتشارات طرح‌های ملی.

4- چلبی،مسعود.(1385). تحلیل اجتماعی در فضای کنش، تهران: نشرنی، چاپ اول.

5- چلبی، مسعود.(1386). جامعه‌شناسی نظم، تهران: نشر نی،چاپ چهارم.

6- ربانی، رسول. (1385). جامعه‌شناسی شهری، تهران: انتشارات سمت و دانشگاه اصفهان، چاپ دوم.

7-ربانی، رسول و جواد افشارکهن. (1383). «شهرنشینی و امنیت؛ تحقیق در عوامل و شرایط مؤثر بر امنیت شهرها، مورد؛ شهر جدید بهارستان»، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، ج16، ش1.

8- قاسمی، وحید.(1388). «مدل سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics»، تهران: انتشارات جامعه شناسان.

9- قالیباف، محمد باقر. (1384). «تحلیل سیستمی امنیت اجتماعی و راهبردهای مدیریت آن»، مجموعه مقالات و سخنرانی‌های همایش امنیت اجتماعی، تهران: معاونت اجتماعی ناجا، شماره1،انتشارات گلپونه.

10- ماندل، رابرت.(1379). چهره متغیر امنیت ملی، تهران: انتشارت پژوهشکده مطالعات راهبردی.

11-  محسنی تبریزی، علیرضا. (1383). وندالیسم، مبانی روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی و روان شناسی رفتار وندالیستی در مباحث آسیب شناسی و کژ رفتاری اجتماعی، تهران: انتشارات آگه.

12- نوروزی، نادر. (1384). «سیاست جنائی در جرایم خرد و تأثیر آن بر احساس امنیت شهروندان «با تکیه بر نظریه‌ پنجره‌های شکسته»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، دانشگاه تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

13- واثقی، قاسم. (1380). تدابیر و سیره عملی امام علی(ع) در تأمین امنیت اجتماعی، مرکز تحقیقات ناجا.

14- Benedict, Wm .W.M., Brown, R.B., & Bower, D.J., (2000). Perceptions of the Police and fear of Ccrime in a Rural Setting: Utility of a Geographically Focused Survey for Police Services, Planning and Assessment, Criminal Justice Policy Review, Volume 11, Number4 ,December.2000,275-298.

15- Ferguson, K. M. & C. H. Mindel.(2007). Modeling Fear of Crime in Dallas Neighborhoods: A Test of Social Capital Theory, Crime & Delinquency, Volume 53, Number 2, Aapril 2007, 322-349.

16- Gert, Van Beek.(nod). feeling (un)safe and (in) secure in the risk society. Available from:http:// stuies/ac084_en.pdf.

17- Jones, R. W. (1999). Security, Strategy And Critical Theory, London: Lynne Rienner Publications.

18- Lambropoulo, E. (2007). Citizen’s Safety, Business Trust and Greek Police, International Review of Administrative Science, Sage Publications, Vol 70 (1):89-110.

19-Liska, A. L., Lawrence, J. J., & Sanchirico, A. (1982). Fear of crime as a social fact. Social Forces, Vol. 60, No. 3pp. 760-770

20- Renauer, B.C. (2007). Reducing Fear of Crime: Citizen, Police, or Government Responsibility?, The Journal of Police Quarterly, Volume 10; Number 1, March 2007 41-62,© 2007; Sage Publications, http://pqx.sagepub.com.

21- Roh, S. H., & Oliver, W. M. (2005). Effects of community policing upon fear of crime: Understanding the causal linkage. Policing. Vol. 28, Issue. 4؛ pg. 670.

22- Ross, C. E., & Jang, S. J. (2000). Neighborhood disorder, fear, and mistrust:The buffering role of social ties with neighbors. American Journal of Community Psychology, 28(4), 401-420

23- Scheider, M. C., Rowell, T. & Bezdikian, V. (2006). The impact of citizen perceptions of community policing on fear of crime: Findings from twelve cities. Police Quarterly, 6؛ 363