بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت گردشگران خارجی در اصفهان

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

صنعت گردشگری به عنوان مسالمت‌آمیزترین جنبش خانواده بشری شناخته شده است و به عنوان مؤثرترین عامل در ایجاد تفاهم میان ملت‌ها و استوار ساختن صلح جهانی نقش اساسی ایفا می‌کند؛ به طوری که اقتصاددانان آن را "صادرات نامرئی" می‌خوانند. در این مقاله تلاش شده، میزان احساس امنیت گردشگران با توجه به دو متغیر کلیدی، حضور و عملکرد نیروی انتظامی و تبلیغات ارائه شده در خصوص مسائل امنیتی برای گردشگران بررسی گردد. این پژوهش به شیوه پیمایشی بر روی نمونه‌ای از 381 گردشگر خارجی که در سال 89 از شهر اصفهان دیدن نموده‌اند، صورت گرفته است. روش گردآوری داده‌ها به صورت پرسشنامه‌ای بوده و از آنجایی که آمار دقیقی از ورود و خروج گردشگران در زمان مطالعه در دسترس نبوده است، لذا به شیوه اتفاقی، با گردشگران در محل‌های گردشگری مصاحبه شده و پرسشنامه‌ها در اختیار آنها قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که بین دو متغیر حضور و عملکرد نیروی انتظامی و همچنین تبلیغات ارائه شده در رسانه‌های جمعی در خصوص مسائل امنیتی و احساس امنیت گردشگران خارجی در اصفهان، پیوستگی آماری معنی داری وجود دارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Effective Factors on Foreign Tourists’ Feeling of Security in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khalife Soltani 1
  • Fatemeh Sadat Moini Taba 2
  • Nasrin Ghalani 2
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Khomeini Shahr, Iran
2 M.A., Sociology
چکیده [English]

Tourism as the most peaceful human being movement has been recognized as the most effective factor playing a role in creating understanding among nations and world peace to the extent that economists have called it an "invisible export". In this article, the extent to which tourists feel secure has been investigated by considering two key variables, namely police presence and performance, and propaganda provided about security issues. The research method includes a survey of a sample of 381 foreign tourists visiting Isfahan in the year 1389. Data collection was done by giving questionnaires and since there was no precise information available about the number of tourists entering or exiting the country at the time of the study, tourists were accidentally interviewed and given the questionnaires in tourist spots of the city. Results show that there is a positively significant statistical relationship between police presence and performance and also providing propaganda in mass media about the security issues and foreign tourists’ feeling of security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeling of Security
  • Tourists
  • Police
  • Propaganda
1- آقابخشی، علی. (1376). فرهنگ علوم سیاسی، تهران: انتشارات تندر.

2- احمدی، تیمور. (1387). «اولین همایش علمی ‌امنیت و شعائر اسلامی»، مجموعه مقالات فرماندهی انتظامی‌استان زنجان (دفتر تحقیقات کاربردی).

3- اسکیدمور، ویلیام. (1372). تفکر نظری در جامعه‌شناسی، حاضری و دیگران، تهران: نشر سفیر.

4- باصری، احمد. (1387). «امنیت از دیدگاه مقام معظم رهبری»، فصلنامه علمی- تخصصی پلیس پایتخت، سال اول، شماره اول.

5- بوزان، باری. (1378). مردم، دولت‌ها و هراس،  پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

6- بیات، بهرام. (1387). تبیین جامعه شناختی احساس امنیت در بین شهروندان، پایان نامه دکتری، رشته علوم اجتماعی، گرایش جامعه شناسی، به راهنمایی ربانی، رسول و ادیبی، مهدی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

7- رفیع پور، فرامرز. (1382).  کندوکاوها و پنداشته‌ها،  تهران: شرکت سهامی ‌انتشار، چاپ سیزدهم.

8- رضوانی، علی اصغر. (1385). جغرافیا و صنعت توریسم، اصفهان: انتشارات دانشگاه پیام نور.

 9- ریتزر، جورج. (1385) نظریه‌های جامعه شناسی در دوران معاصر، ثلاثی، محسن، تهران: انتشارات علمی.

10- شریفی دریاز، مسعود. (1384). بررسی اقتدارگرایی و عوامل مؤثر بر آن با تأکید بر احساس امنیت، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شهید بهشتی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه شناسی.

11- ترکی، معصومه. (1387). بررسی نقش صنعت گردشگری در توسعه اجتماعی- اقتصادی- مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری (مطالعه موردی: بخش سامان) - مقطع کارشناسی ارشد- رشته و گرایش علوم اجتماعی، جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد دهاقان - استاد راهنما: دکتر مهدی ادیبی سده- استاد مشاور: سید رامین غفاری.

12- جلیلوند، محمد رضا. (1388). تأثیر تبلیغات دهان به دهان بر جذب گردشگران خارجی (مورد مطالعه شهر اصفهان) دانشگاه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته و گرایش مدیریت بازرگانی- بازاریابی،  به راهنمایی دکتر بهرام رنجبریان و مشاور دکتر سعید فتوحی

13- چلبی، مسعود. (1386). جامعه‌شناسی نظم، تهران: نشر نی، چاپ چهارم.

14- صفایی، منوچهر. (1385). «عملکرد ناجا در تامین امنیت گردشگران خارجی از منظر مسؤولین و کارشناسان ذی ربط»، مطالعه موردی در شهر اصفهان سال 1386، دانشگاه علوم انتظامی، اصفهان.

15- صفری شالی، رضا. (1387 ).  بررسی ابعاد جامعه‌شناختی امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن،  فصلنامه پلیس پایتخت، سال اول، شماره اول، تابستان، 1387.

16- صمدیان، منیرالسادات. ( 1388).  بررسی جایگاه امنیت در توسعه گردشگری، فرماندهی نیروی انتظامی ‌استان اصفهان (دفتر تحقیقات کاربردی).

17-  طاهری، زهرا. (1387). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت در بین شهروندان اصفهانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم اجتماعی، گرایش جامعه‌شناسی، به راهنمایی ربانی، رسول، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

18- قره‌نژاد، حسن. ( 1386).  مقدمه بر توسعه گردشگری و مهمانپذیری،  انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد نجف آباد.

19- کیوی، ریمون و لوک وان، کامپنهود. (1370). «روش تحقیق در علوم اجتماعی» ترجمه عبذالحسین نیک گهر، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.

20- گی، چاک وای. (1382). جهانگردی در چشم‌اندازی جامع، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ دوم.

21- نجیمی‌، نجیم. (1385). بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگری، (مطالعه موردی گردشگران خارجی در شهرشیراز)- دانشگاه اصفهان، مقطع کارشناسی ارشد، رشته و گرایش علوم اجتماعی-جامعه شناسی.

22- نوید نیا، منیژه. (1382). گفتمانی پیرامون امنیت اجتماعی، چکیده مقالات همایش امنیت اجتماعی، تهران: معاونت اجتماعی ناجا.

23- Hall, C.M. &  Page, S.j. (1999 ). The  Geography of Tourism and Recreat ion New York:  Routledge press.

24- Singer , C.M. (1990 ). Human Resources  Management.  Boston: Kent Punlishing Company.