تحلیل تجربی آثار پول شویی بر رشد اقتصادی، مخارج دولت و نابرابری درآمدی در ایران

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری اقتصاد سیاسی دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

       با توجه به اینکه پول‌شویی به مثابه یکی از انواع فساد مالی، نقش بسیار زیانباری در روند توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند، مبارزه بااین پدیده لازمه تحقق اهداف ثبات و پویایی اقتصاد است، که مقدمه­ این مبارزه، شناخت آثار و شوک‌های وارد بر پیکره­ اقتصاد کشور ناشی از این پدیده است. پول‌شویی در تمام عرصه­ها، آثار مخربی بر پیکره جامعه وارد می‌سازد. بی‌ثباتی اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی و برنامه‌های خصوصی­سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاست­های اقتصادی، کاهش درآمدهای دولت، فساد ساختار حکومت، بی‌اعتمادی مردم، بی‌اعتباری دولت‌ها و نهادهای اقتصادی از جمله این آثار به شمار می­آید.   بنابراین، با توجه به اهمیت پول‌شویی و آثار آن بر اقتصاد کشور، در این تحقیق با معرفی شاخص‌های کاربردی برای پول‌شویی، آثار شوک‌های وارد بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور (رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی و مخارج مصرفی دولت) ناشی از پول‌شویی با استفاده از مدل خود رگرسیونی برداری ( VAR ) طی سا­ل­های 1363 تا 1388 ارزیابی و سیاست­های مناسب برای مقابله با آثار این پدیده ارائه شده است.   نتایج مدل VECM با توجه به وجود یک بردار هم جمعی نشان می‌دهد، افزایش شاخص‌های پول‌شویی (میزان جرایم و اقتصاد زیرزمینی)، باعث کاهش رشد اقتصادی، افزایش ضریب جینی و تضاد طبقاتی درآمدی کشور و افزایش اندازه دولت (مخارج دولت) خواهد شد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Empirical Analysis of Money Laundering Shocks on Economic Growth, Government Expenditure and Income Inequality in IRAN

نویسندگان [English]

  • Behroz Sadeghi amroabadi 1
  • Ahmad Googerdchian 2
  • Najafali Shahbazi 3
1 Ph.D., Student, University of Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economics, University of Isfahan, Iran
3 Ph.D., Students, University of Imam Hossein , Iran
چکیده [English]

Money laundering as an important financial offence can decrease government controls on economic policies, economic growth, economic development and other relevant areas. In this paper by defining two indices for money laundering, the effects of money laundering shocks on macroeconomic variables (economic growth, income inequity, and government expenditure) have been evaluated by the Vector Auto Regressive (VAR) Method during 1984-2009. Results of the VECM method show an increase in money laundering indices (the rate of crime and number of black markets) can decrease economic growth, raise income inequity and government expenditure in the  Iranian economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Money Laundering
  • Economic Growth
  • Income Inequality
  • Black Economy
  • Government Expenditure
  • VAR Method
1-                اشرف زاده، حمیدرضا. (1387). «تخمین حجم اقتصاد زیر زمینی»، مجموعه مقالات سمینار قاچاق، دانشگاه تربیت مدرس.

2-                بیابانی، غلامحسین و محمد تقی عصار. (1385). «پول­شویی، خطری برای امنیت اقتصادی و اجتماعی»، مجله سیاسی  اقتصادی، شماره 262-261.

3-                جزایری، مینا. (1382). «جرم پول‌شویی به عنوان یک جرم مستقل»، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر، نشر وفاق.

4-                جزایری ، مینا. (1383). «نگاهی به جرم پول‌شویی و اسناد مهم مرتبط با آن» ، نشریه روند، ش 42-43، پاییز و زمستان 1383، ص180.

5-                رهبر، فرهاد. (1387). پول‌شویی و راه‌های مقابله با آن، انتشارات دانشگاه تهران.

6-                شمس، محمدابراهیم. (1389).  «جرایم سازمان یافته»، فصلنامه فقه و حقوق، ش 1.

7-                صحرائیان، سیدمهدی. (1382). «فرازهایی از یافته‌های تحقیقات پول‌شویی در ایران»، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، شیراز.

8-                ــــــــــــــ .(1381).  «تطهیر پول در ایران»، تهران: معارف.

9-                قضاوی، حسین و حسین کیانی زاده . (1387). بررسی پیامدهای پول‌شویی و آثارآن بر امنیت اقتصادی ایران، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، ش 55-56، ص100.

10-           گجراتی، داموار . (1385).  مبانی اقتصاد سنجی، ترجمه حمید ابریشمی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.

11-          نوفرستی، محمد. (1387). «ریشه واحد و همجمعی در سری‌های زمانی»، انتشارات رسا، چاپ دوم.

12-         Araujo, R. A. (2010). An evolutionary game theory approach to combat money laundering. Journal of Money Laundering Control, Vol. 13, No. 1, pp. 70-78.

13-         Bartlett, B. L. (2002). The negative effects of money laundering on economic development. Platypus Magazine, No. 77, P 20.

14-         Chaikin, D. (2008). Commercial corruption and money laundering: a preliminary analysis. Journal of Financial Crime, Vol. 15, No. 3, pp. 269-281.

15-         Fichtenbaum, R. (1989). The productivity slowdown and the underground economy.  Quarterly Journal of Business and Economics, No.28, pp. 78-90.

16-         Greene, W. H. (2011). “Econometric analysis”, New York University Press, P9.

17-         Hee, P. (2010). A typological study on money laundering. Journal of Money Laundering Control, Vol. 13, No. 1, pp. 15-32.

18-         Houston, J. F. (1990). Estimating the size and implications of the underground economy. Working Paper, p. 23.

19-         Nardo, M. (2011). Economic crime and illegal markets integration: a platform for analysis. Journal of Financial Crime, Vol. 18,  No. 1, pp. 47-62.

20-         Norman, V. L. (2002). The Economics of the informal sector: A simple model and some empirical evidence from Latin America. The world Bank. Washington D.C, 20433.

21-         Perez, M. F., Brada, J. C. and Zdenek, D. (2012). Illicit money flows as motives for FDI. Journal of Comparative Economics, No. 40, pp. 108–126.

22-         Quirk, P. (1996). Macroeconomic implications of money laundering, IMF Working Paper, 96/66, P.18.

23-         Schaap, C. (1998). Fighting money laundering, Clawer Law Int. , p 2.