بررسی ارتباط حمایت سازمانی و مدیریتی و تعهد سازمانی نیروهای کارمند و نظامی پلیس (مورد مطالعه: نیروهای پلیس شهر اصفهان)

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان

چکیده

        تحقیق حاضر به دنبال بررسی میزان تعهد سازمانی دو گروه نیروهای نظامی و کارمند پلیس و رابطه آن با عوامل مدیریتی (حمایت سازمانی و حمایت مدیریتی) است. نیروهای کارمند در حدود 10 درصد کل نیروهای پلیس را شامل می‌شوند. در تحقیق حاضر متغیرهای مورد نظر به تفکیک دو گروه از نیروهای پلیس بررسی شد. این تحقیق پیمایشی از شاخه میدانی و از نظر هدف کاربردی است. در این تحقیق حجم نمونه مورد بررسی 265 نفر تعیین شد و پرسشنامه‌ای متشکل از سه قسمت در بین آنها توزیع گردید. روش نمونه‌گیری نیز نمونه‌گیری در دسترس تعیین شد. در این مقاله، در فرضیه‌های اول و دوم میزان تعهد سازمانی در دو گروه نیروهای نظامی و کارمند بررسی و در فرضیه سوم، میزان تعهد سازمانی بین این دو گروه مقایسه شده و در فرضیه‌های چهارم تا هفتم نیز رابطه بین عوامل مدیریتی و تعهد سازمانی در بین این دو گروه به صورت جداگانه بررسی گردید. داده‌های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS17 و روش‌های آماری t تک متغیره، t دو متغیره و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میزان تعهد سازمانی نیروهای کارمند در سطح بالا (27 . 4) و میزان تعهد سازمانی نیروهای نظامی تقریبا در سطح بالا (95 . 3) است، و میزان تعهد نیروهای کارمند بالاتر از نیروهای نظامی است. همچنین، یافته‌ها نشان دهنده ارتباط مثبت و معنی‌دار بین عوامل مدیریتی و تعهد سازمانی در بین هر دو گروه از نیروهای پلیس می‌باشد. در این تحقیق، پس از تجزیه و تحلیل یافته ها، بحث و نتیجه‌گیری به عمل آمده و پیشنهادهایی نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational and Managerial Support and Organizational Commitment: A Survey of Isfahan City Police Officers

نویسندگان [English]

  • Hossein Rezaei Dolatabadi 1
  • Gholamreza Shahbazi 2
  • Farshid Dehghani Anari 2
1 Assistant Professor, Department of Management, University of Isfahan, Iran
2 M.A. Student, Uiversity of Isfahan, Iran
چکیده [English]

The connection between organizational and management support, on the one hand, and organizational commitment of police officers, on the other, has received little attention within police research. Hence, the aim of this study was to determine the civilian and uniform forces of Isfahan city police forces’ organizational commitment and also to examine its relationship with organizational and managerial support. Results suggest that organizational commitment of both civilian and uniform forces is at high level but the commitment of civilians is higher than uniform forces. Moreover, Pearson Correlation Coefficient analyses revealed that there is a positive and significant relationship between organizational and managerial support of both groups of forces and their organizational commitment. Implications for managers and research on organizational and management support and organizational commitment are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational support
  • Management Support
  • Organizational commitment
  • Civilian Police Forces
  • Uniform Police Forces
1-               امیری، فرزاد. (1388). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و تعهد سازمانی و بهره وری دبیران دوره راهنمایی شهرستان فلاورجان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

2-               اوپنهایم. (1369). «طرح پرسشنامه و سنجش نگرش‌ها».ترجمه مرضیه کریم نیا، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.

3-               حسینیان، شهامت؛ مجیدی، عبدا... و مختاررضایی، رجبعلی. (1388). «عوامل سازمانی مؤثر بر عملکرد کارکنان مبارزه با قاچاق کالای فرماندهی انتظامی استان هرمزگان»، مطالعات مدیریت انتظامی، ش1.

4-               خاکی، غ، ر.(1379). «نقش تعهد سازمانی در بهره‌وری»، پژوهش، ش 5.

5-               رابینز، ا. (1381). «مبانی رفتار سازمانی»، مترجمان: پارساییان، علی و اعرابی، محمد، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ پنجم.

6-               رابینز، ا، (1382). «کلیدهای طلایی مدیریت منابع انسانی». ترجمه غلامحسین خاقانی، تهران: انتشارات فرا.

7-               Allen, N. & Meyer, J.D. (1991). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63(1), 1-18.

8-               Aoyagi, W.M., Cox, H.R., Mcguire, T.R. (2008). Organizational citizenship behavior in sport: Relationship with leadership, team cohesion, and athletic satisfaction. Journal of Applied Sport Psychology. 20(1), 25-41.

9-               Beck, K. (1996). Improving  organizational commitment: The police officers perspective, report series. National Police Research Unit Adelaide, 122(1), 175-195.

10-           Bell, S.J., and Menguc, B. (2002). The employee-organization relationship, organizational citizenship behaviors, & superior service quality. Journal of Rlating. 78(2), 131-146.

11-           Bhattacharjee, A. (1996). Explaining effect of incentives and control mechanisms on information technology usage. Proceedings of seventeenth international conference on information systems in Cleveland.Ohio 39(1),307-325.

12-           Carrie, P., Dollery, B. (2006). Organizational commitment and perceived organizational support in the NSW police. International Journal of Police  Strategies &  Management. 29(4),741-756.

13-           Cichy, R.F., Cha, Y., & Kim, S. (2008). The relationship between organizational commitment and contextual performances among private club leaders. International Journal of Hostility Management.

14-           Dick, G. & Metcalf, B. (2001). Managerial Factors and Organizational Commitment.  The International Journal of  Public Sector Management. 14(2), 111-128.

15-           Hartman, L.C. & Bambacas, M. (2000). Organizational Commitment : A Multi Method Scale Analysis and Test of Effects. International Journal of Organizational Analysis. 8(1), 151-162.

16-           Ingham, M.H. (2008). Citizenship, support and fit: Exploring the generalizability of these concepts to the occupational domain. PHD Dissertation, Temple university.

17-           Khan, S.M. (2005). Shaping outcome of need satisfaction on commitment: A case of Indian railways. Pakistan Journal of Psychology Research, 20(1,2).25-39.

18-           Loveday, B. (1999). The Impact of Performance Culture on Criminal Justice Agencies in England and Wales. International Journal of the Sociology of Law. 27(4). 122-135

19-           Malhotra, N. & Mukherjee, A. (2004). The relative of organizational commitment and job satisfaction on service quality of customer contact employees in banking call centers. The Journal of Services marketing. 18(20,3).162-174.

20-           Mathieu, J.E. & Zajac, D.M. (1990). A Review and Meta Analysis of the Antecedents, Correlates andConsequences of Organizational Commitment. Psychological Bulletin. 108(2). 178-190

21-           Reiner, R. (1998). Problems of Assessing Police Performance, How To Recognize Good Policing, Police Executive Research Forum.

22-           Sager, J.K, & Johnston, M.W. (1989). Antecedent and Outcomes of Organizational Commitment: A Study of Salespeople, The Journal of Personal Selling and Sales Management. 9(1), 457-466.

23-           Scholl, R.W. (1981). Differentiating organization commitment from expectancy as a motivating force. Academy of Management Review, 6 (4).586-599.

24-           Singh, V. and Vinnicombe ,S. (2000). what Does Commitment Really Mean: View of UK and Swedish Engineering Managers. Personnel Review 29(2), 239-269.