بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر احساس امنیّت اجتماعی در شهر یاسوج

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی

2 گروه جامعه شناسی دانشگاه یاسوج

3 گروه جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

4 عضو هیات علمی

5 دانشگاه یاسوج

چکیده

           چکیده   تحقیق حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر احساس امنیّت اجتماعی در شهر یاسوج انجام شده است. آمارهای اخیر گویای رشد جرایم و کثرت نزاع‌های دسته جمعی در شهر یاسوج است. از آنجا که اختلال در امنیّت، پیامد و بازتاب‌های نگران­کننده‌ای دارد و از طرف دیگر، بی­تردید در ایجاد امنیّت و احساس امنیّت، عوامل گوناگونی دخالت دارد، در این تحقیق به بررسی برخی از این عوامل پرداخته شده است. روش تحقیق، پیمایشی بوده و داده­ها با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق‌ ساخته جمع­آوری شده است. جامعه آماری تحقیق، افراد 18 سال به بالای شهر یاسوج بوده که 380 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته‌های تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری میان افراد جوان و افراد مسن، میان افراد مجرد و متأهل، میان لرها و سایر اقوام و ... از نظر احساس امنیّت اجتماعی وجود دارد. همچنین، رابطه مستقیم و معناداری بین متغیرهای مستقل پایگاه اقتصادی-اجتماعی، اعتماد اجتماعی، میزان دینداری، نگرش نسبت به عملکرد پلیس و متغیر وابسته میزان احساس امنیّت اجتماعی دیده شد. در بین متغیرهای تحقیق، اعتماد اجتماعی با 32 درصد، بیشترین سهم را در تبیین احساس امنیّت اجتماعی داشت. با استفاده از واریانس ترکیب خطی، متغیرهای مستقل 7/41 درصد از واریانس احساس امنیّت اجتماعی تبیین گردید.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigaton of Social and Cultural Factors Influenced on Feeling of Societal Security in Yasouj

نویسندگان [English]

  • Asghar Mirfardi 1
  • Maryam Mokhtari 2
  • Esmaeil Balali
  • Esmaeil Balali 3
  • Maryam Mokhtari 4
  • Asghar Mirfardi 2
  • Sayedeh Masoumeh Hosseini Akhgar 5
2 Department of Sociology, Yasoj University
3 Department of Sociology, Bouali Sina University Hamadan
5 Yasoj University