ارزیابی سطوح نیازهای کارکنان در فرماندهی نیروی انتظامی استان بوشهر: رویکردی مقایسه‌ای بر پایه تحلیل‌های آماری و تصمیم‌گیری فازی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 دانشگاه خلیج فارس بوشهر

3 مدرس دانشگاه

چکیده

          چکیده   ارضای نیازهای کارکنان اثرات مثبتی بر دیگر جنبه‌های کاریشان دارد. نظریه‌های متعدد برای تعیین نیازهای کارکنان در جهت پیش‌بینی رفتار مفیدند و درک مدیران را از نیازهای کارکنان و عوامل برانگیزاننده در سازمان افزایش می‌دهند . در پژوهش حاضر، به­منظور تعیین اولویت نیازهای کارکنان نیروی انتظامی بوشهر، با دو رویکرد تحلیلی، مدلی 5 بعدی برپایه توسعه نظریه مازلو، شامل ابعاد امنیت، اجتماعی، احترام، استقلال و خودشکوفایی طراحی گردیده است و ابتدا با پرسشنامه‌ای استاندارد و تحلیل‌های آماری، از دید کارکنان، اولویت هر یک از نیازهایشان تعیین می‌گردد، سپس با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی، از نظر مدیران، هر یک از 5 نیاز اساسی کارکنان، اولویت‌بندی می‌گردند. نهایتا، یکسانی یا تفاوت دیدگاه کارکنان با مدیران تشریح می‌شود که در هر دو دیدگاه، نیاز امنیت، به عنوان مهمترین نیاز شناخته شد، اما، تفاوت و شکافی میان دیدگاه مدیران و کارکنان در باب درجه اولویت دوم تا پنجم هر یک از نیازها، موجود می‌باشد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Needs levels of Employees in Boushehr Province's Police :A Comparative Approach Based on Statistical Analysis and Fuzzy Decision Making

نویسندگان [English]

  • Fakhrieh Hamidian pur 1
  • Reza Siavashi 2
  • Reza Siavashi 3
  • Zaeimeh Nematollahi 2
1 Department of Management, Persian Gulf University, Booshehr Iran
2 Persian Gulf University, Booshehr Iran