بررسی نقش مداخله گرایانه سازه سرمایه اجتماعی در رابطه بین دینداری و احساس امنیت اجتماعی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دانشگاه سمنان

2 سمنان-میدان شقایق-بلوار گلستان-روبروی املاک شقایق

3 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی کومش

چکیده

        علی اکبر امین بیدختی، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه سمنان *   نوید شریفی، مربی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی کومش     چکیده   احساس امنیت، از موقعیت و جایگاه مهمی در برنامه‌ریزی کشور برخوردار است. به همین جهت دستیابی و پایدارسازی آن نیازمند مقدمات، زمینه‌ها و عوامل مؤثر بر آن است. لذا در این تحقیق به بررسی نقش سرمایه اجتماعی و دینداری بر احساس امنیت اجتماعی درقالب الگویی مفهومی پرداخته شد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری شامل دانشجویان مؤسسات غیرانتفاعی و غیردولتی شهر سمنان است. از این تعداد 334 نفر به عنوان نمونه آماری از روش طبقه‌ای انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. روایی محتوای این ابزار نیز با استفاده از نظر خبرگان، روایی سازه به کمک تحلیل عاملی اکتشافی و همچنین، پایایی آن به کمک تکنیک‌های دونیمه کردن و آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. همچنین، برای بررسی میزان تأثیر مؤلفه تشکیل دهنده متغیرها بر یکدیگر از تحلیل عاملی تأییدی و در خصوص بررسی تأثیر ما بین مؤلفه‌های متغیر دینداری (درونزا) و احساس امنیت اجتماعی (برونزا) نیز از محاسبات همبستگی و نهایتاً برای تأیید الگوی مفهومی طراحی شده از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد در بین مؤلفه‌ها و ابعاد دینداری مؤلفه مناسکی دارای بالاترین اثر بر سرمایه اجتماعی است. خود سرمایه اجتماعی نیز بر روی امنیت جانی، مالی و سیاسی اثر مثبت و معناداری دارد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mediating Role of Social Capital in Relation with Religiosity and Feeling of Social Security

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Bidokhti 1
  • Aliakbar Bidokhti 2
  • Navid Sharifi 3
1 Department of Management, University of Semnan, Semnan, Iran
2 سمنان-میدان شقایق-بلوار گلستان-روبروی املاک شقایق
3 Non-governmental, non-profit and higher education institute of Koomesh
چکیده [English]

     Feeling of social security plays an important role in the country’s planning . While its achievement requires complicated arrangements,its failure is due to different factors. The aim of this research thus was to develop a conceptual model to analyze the role of social capital and religiosity on feeling of social security. Research methodology was descriptive -correlational. Statistical population included all students of non-governmental and non-profit institutions of emnan, of which 334 students were selected as sample. Data was collected through a researchers' made questionnaire whose validity and reliability was established. For determining the effect of variable components on each other confirmatory factor analysis was used and for determining the interplay between components of religiosity (inborn) and feeling of social security (external) correlation coeficents were used. Finally, for designing model, structural equation was utilized .The findings revealed that there is a positive and meaningful relationship between social capital and social, financial and political security.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • religion
  • Social Capital
  • Feeling of Social Security
  • Structural Equation