بررسی جامعه‌شناختی گستره احساس امنیت اجتماعی در شهر اصفهان

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

    هدف از این پژوهش، «تبیین جامعه‌شناختی گستره و شعاع احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهر اصفهان» است. برای تبیین مسأله و تعیین چارچوب نظری از دیدگاه‌های جامعه‌شناختی و مکاتب مربوط به این حوزه‌ها استفاده و فرضیات پژوهش از آن استخراج شد. این تحقیق به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه در بین شهروندان بالای 18 سال اصفهانی از کلیه اقشار و گروه‌های اجتماعی در سال 1390 انجام شده است. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای بوده و حجم نمونه پژوهش 384 نفر در سه منطقه اصفهان است. نتایج جدول همبستگی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نشان می‌دهد که کلیه متغیرهای مستقل به کار گرفته شده در این پژوهش، به جز متغیر گرایش‌های مذهبی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی رابطه معناداری با احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهر اصفهان دارند .     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Study of the vastitude of Feeling of Social Security in Isfahan City

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Hashemianfar 1
  • Zahra Sadat Keshavarz 2
1 , Department of Social Sciences, University of Isfahan
2 University of Isfahan
چکیده [English]

        The present study aims at explaining sociologically the vastness of feeling of social security among citizens of Isfahan. in order to discuss the issue and design a theoretical perspective, different sociological perspectives and related schools of thought were utilizedand research hypotheses were also articulated. Research procedure includes survey in which a questionnaire was used among citizens of more than 18 years old from all strata and social groups of Isfahan in the year 1390. A sample of 384 in 3 regions of Isfahan was selected using multistage cluster sampling method. The results of correlation table of independent variables with dependant variable show that all variables used in this study, except religious orientations and socio-economic status have significant relation with feeling of social security.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeling of Social Security
  • Socio-Economic status
  • Social Control
  • Social Order
  • Religious Orientation
  • socio
  • economic status