بررسی سلامت روانی زندانیان زندان­های استان ایلام و عوامل مرتبط با آن

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

2 هیأت علمی

چکیده

        در راستای شناسایی وضعیت روانی زندانیان، مقاله حاضر به شیوه پیمایشی به بررسی عوامل مرتبط با سلامت روانی زندانیان زندان­های استان ایلام پرداخته­ است. اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه در بین 343 نفر زندانی که به شیوه نمونه­گیری سهمیه­ای انتخاب شدند، گردآوری شده است. ارزیابی یافته­ها نشان می­دهد که میانگین نمره سلامت روانی برای افراد مورد مطالعه برابر 17/83 است که بیانگر عدم سلامتی مناسب روانی زندانیان است. سلامت روانی به مؤلفه­های تشکیل دهنده آن؛ فیزیکی (با میانگین نمره 65/20)، اضطراب (با میانگین نمره 71/21)، افسردگی (با میانگین نمره 79/20) و کارکرد اجتماعی (با میانگین نمره 11/20) تجزیه شده است. همچنین، رابطه معنی­داری بین متغیرهای: سرمایه اجتماعی، جهت­گیری مذهبی، مدت محکومیت، پرخاشگری، ازخودبیگانگی، مدت حبس، محرومیت نسبی و راهبردهای انطباق، با متغیر وابسته (سلامت روانی زندانیان) وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می­دهد که متغیرهای: از خودبیگانگی ، محرومیت نسبی ، پرخاشگری ، سرمایه اجتماعی ، مدت محکومیت به ترتیب میزان اهمیتی که در تبیین متغیر وابسته داشته‌اند ، در مجموع توانستند 52 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین و پیش­بینی کنند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mental Health of Prisoners of Ilam’s Jails andits Related Factors

نویسندگان [English]

  • Masoud Almasi 1
  • Golmorad Moradi 2
1 Deprtment of Social Sciences, Payam-E-Noor University, Iran
چکیده [English]

  In order to identify the mental state of prisoners, the present study examines factors associated with mental health of prison inmates is Ilam. Required information was collected through a questionnaire which was distributed among 343 prisoners who were selected by quota sampling method.Research findings indicate that the mean of mental health scores for subjects is. 83.17, which is below the appropriate level of mental health.. mental health variable was divided into its constituent components, namely, physical (mean score 20.65), anxiety (mean score 21.71), depression (mean score 20.79) and social functioning (mean score 20.11). Also, based on research resultsthere is significant relationships between variables such as amount of social capital (r = 0.134), religious orientation (r =0.102), sentence length (r=-0.18), amount of aggression (r= -0.38), social alienation (r= -0.28), duration of detention (r=0.15), rate of relative deprivation (r=0.15)and coping with stress (r=0.223) with dependent variable (mental health). . Regression analysis showed that variables of alienation , relative deprivation, aggression, and social capital, are respectively impoerant in explaining the dependent variable. Overlal, they explain52% of the variance of the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prisoners
  • Prisons of Ilam’s Jails
  • Mental Health
  • Social Capital
  • Religious Orientation
  • Adaptation strategies
  • Relative deprivation