امنیت شهری؛ فضاهای عمومی بررسی و سنجش سطح امنیت پارک­های شهری در منطقه 2 شهر قم

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تهران

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

3 جغرافیاو برنامه ریزی شهری دانشگاه گلستان

چکیده

      امروزه مقوله امنیت شهری بویژه در فضاهای عمومی مانند پارک‏ها و فضاهای سبز که همواره مأمنی برای آرامش، آسایش و تفریح شهروندان است، حائز اهمیت بسیاری است. در این زمینه پژوهش حاضر با نظر به اهمیت و جایگاه بحث امنیت در عرصه­های مختلف زندگی اجتماعی به عنوان مقوله بنیادی نیاز انسان، به مطالعه این موضوع در سطح پارک‏های منطقه 2 شهر قم (محدوده پژوهشی) که به عنوان پرجمعیت‏ترین و مهاجرپذیرترین منطقه در میان سایر مناطق است، می­پردازد. در این تحقیق که از نوع توصیفی- تحلیلی است، پس از ­مرور مبانی نظری مرتبط با موضوع، از روش کتابخانه­ای و به­­ منظور کسب داده­های مورد نیاز از شهروندان (شهروندانی حضور یافته در پارک) به شیوه پیمایشِ میدانی بهره گرفته شده است، به طوری­ که تعداد 384 پرسشنامه براساس مدل کوکران در مدت سه ماه تابستان سال1391، در میان شهروندان هدف توزیع گردید. در ادامه برای آزمون معناداری متغیرهای مختلف برای اثبات فرضیات طرح شده، از نرم افزار SPSS و آزمون­های مختلفی، چون آزمون تحلیل واریانس یکطرفه( ANOVA )، آزمون Tukey ، آزمون Chi Square ، ضریب رگرسیونی و همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که وضعیت امنیت در کل منطقه 2 از دید شهروندان مناسب نیست که در این میان شرایط امنیت پارک‏ها در نواحی مجاور با محلات فقیر و حاشیه نشین مانند ناحیه 3، به علت وضعیت نامناسب اجتماعی، فرهنگی و بویژه اقتصادی، نسبت به سایر نواحی دیگر بغرنج‏تر است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Security Public Spaces A Review and Survey of Security Levels in Parks of Qom's Second District

نویسندگان [English]

  • Ali Mahdi 1
  • Ahmad Pourahmad 2
  • Masomeh Mahdian Bahnamiri 3
1 of Geography & Urban Planning, University of Tehran, Iran
2 Department of Geography & Urban Planning, University of Tehran, Iran
3 of Geography & Urban Planning, University of Golestan, Iran