تحلیل فضایی رفتار رانندگی در سطح شهر اصفهان

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه ریزی شهری موسسه آموزش عالی امین

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری موسسه آموزش عالی امین

چکیده

        رفتارهای رانندگی در سطح شهرها تحت تأثیر عوامل مختلفی، از جمله تفاوت‌های مکانی، از الگوی ویژه‌ای پیرویمی کند. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی رابطۀ بین مکان با نحوه رفتار رانندگی و همچنین نحوه توزیع فضایی رفتار نامناسب رانندگی در شهر اصفهان می­پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی- تحلیلی است. روش جمع‌آوری داده­ها به­صورت کتابخانه­ای و میدانی است که با 322 نمونه از بین رانندگان ساکن در شهر اصفهان به­صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. یافته­های پژوهش نشان داد که رفتار رانندگان ساکن در مناطق مختلف شهر، با یکدیگر متفاوت است. رانندگان در خیابان­های چهار باغ بالا، ولی عصر(عج)، عبدالرزاق، فروغی، احمد آباد و بزرگراه­های شهید خرازی و سردار جنگل، نامناسب­ترین رفتار رانندگی را داشته­اند. در این تفاوت، چهار متغیر سن رانندگان، مدت زمان کسب گواهینامه رانندگی، میزان سواد رانندگان و مدت زمان رانندگی در طول شبانه­روز تأثیر‌گذار بوده است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Spatial Analysis of Driving Behavior in Isfahan City

نویسندگان [English]

  • Afshin Hoseini 1
  • Leila Soltani 2
  • Daver Amraee 1
1 of Geography and Urban Planning, Amin Institute of Higher Education, Iran
2 Department of Geography and Urban Planning, Amin Institute of Higher Education, Iran