بررسی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان مورد مطالعه: زنان 15-40 سال شهر شیراز

نویسندگان

1 بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی دانشگاه شیراز

چکیده

  امنیت یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر جامعه است. زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه گروه آسیب‌پذیری هستند که امنیت آنها از راه‌های گوناگون در معرض تهدید قرار دارد. احساس امنیت مقوله‌ای فراتر از صرف وجود امنیت در جامعه است که در این تحقیق سعی داریم عوامل مؤثر بر آن را از دیدگاه مکتب کوپنهاگن در میان زنان 15 تا 40 ساله شهر شیراز بررسی کنیم. تکنیک مورد استفاده پیمایش است و داده‌ها از طریق پرسشنامه خودگزارشی جمع‌آوری شده است. نتایج تحقیق گویای این است که عواملی چون: وضعیت تأهل، رضایت از وضعیت ظاهری، حمایت خانواده، چگونگی برخورد دیگران، تعهد مذهبی و... از عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در میان زنان هستند که در این میان حمایت خانواده بیشترین تأثیر را دارد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effective Factors Related to Women’s Social Security Case Study: Women Between 15- 40 Years Old in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ebrahim Mosavat 1
  • Jahangir Jahangiri 2
2 Department of Sociology, Shiraz University, Iran