بررسی علل اقتصادی آسیب‏ های اجتماعی ( با تأکید بر رابطه تورم و جرایم در ایران طی سال‏ های 1390-1370)

نویسندگان

1 آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد یاسوج

2 گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

چکیده

  به کارگیری سیاست‏های اقتصادی علاوه بر تأثیرات اقتصادی می‏تواند باعث بروز بسیاری از تأثیرات اخلاقی و اجتماعی در جامعه شود. از جمله اصلی‏ترین تأثیرات به کارگیری سیاست‏های اقتصادی در ایران تشدید تورم بوده است که این عامل توانسته با ایجاد نابرابری‏های درآمدی و شکاف اجتماعی، زمینه‏های بروز انواع جرایم و به خصوص جرایم اقتصادی را فراهم سازد. در این پژوهش با به کارگیری داده‏های 20 ساله سالنامه آماری ایران در خصوص جرایم سرقت و صدور چک بلامحل در قالب یک مدل اقتصادسنجی و با استفاده از الگوی پویای خود توضیحی با وقفه‏های توزیعی موسوم ( ARDL ) به منظور تحلیل ضرایب بلند مدت بین متغیرهای توضیحی (نرخ‏های تورم و بیکاری) و وابسته ( جرایم سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) و همچنین، الگوی تصحیح خطا ( ECM ) برای تطبیق رفتار کوتاه مدت متغیر اقتصادی با رفتار بلند مدت آن استفاده شده است. برآورد مدل‏های مورد اشاره حاکی از آن است که متغیرهای اقتصادی معرفی شده در این رساله با عنوان نرخ بیکاری و نرخ تورم هر دو اثر معناداری بر ارتکاب جرایم مد نظر؛ یعنی سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی داشته است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of The Economic Causes Upon The Social Damage ( with an Emphasis on the Relationship between Inflation and Crime in the Years 1991-2011)

نویسندگان [English]

  • Makipour Zabihallah 1
  • Ali Rabbani Khorasgani 2
1 Sama Technical and Vocational Training College, Islamic Azad University, yasuj Branch, Iran
2 Department of Social Sciences , University of Isfahan , Iran