تبیین مؤلفه‏ های امنیتی مؤثر بر گرایش سرمایه‏ گذاران به مهاجرت

نویسندگان

1 گروه ارتباطات دانشگاه علوم انتظامی

2 گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

3 گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

4 رئیس دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی

چکیده

  مؤلفه‏های امنیت انتظامی یکی از عوامل مهم و اصلی تقویت و تضعیف کننده میزان جذب و دفع سرمایه‏گذار در یک جامعه است. در همین راستا، مقاله حاضر با هدف بررسی مؤلفه‏های امنیت انتظامی بر گرایش سرمایه‏گذاران به مهاجرت از استان آذربایجان شرقی تدوین شده است. تحقیق به روش پیمایشی انجام شده و جامعه آماری آن را سرمایه‏گذاران استان آذربایجان شرقی تشکیل می‏دهند که بالغ بر 8794 نفر هستند.از این تعداد 390 نفر بر اساس فرمول نمونه‏گیری با روش نمونه‏گیری طبقه‏ای توام با تصادفی ساده برای مطالعه انتخاب شده‏اند. همچنین، ابزار گردآوری در این تحقیق، پرسشنامه بوده است. پس از تجزیه و تحلیل داده‏ها، یافته‏ها نشان می‏دهد که: میزان گرایش سرمایه‏گذاران به مهاجرت از استان در سطح متوسط به بالا بوده و بین متغیرهای میزان رضایت سرمایه‏گذاران از عملکرد نیروی انتظامی، امنیت انتظامی، امنیت روانی و حفظ شأن و منزلت اجتماعی سرمایه‏گذار با میزان گرایش سرمایه‏گذاران به مهاجرت از استان، همبستگی معنادار و معکوسی وجود داشته است و این متغیرها توانسته‏اند تا 26 درصد از واریانس گرایش سرمایه‏گذاران به مهاجرت را تبیین نمایند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Security Factors that Affect Upon Investors Tend to Migaration

نویسندگان [English]

  • Davood Doagoyan 1
  • Mohammad Bagher Beheshti 2
  • Kamal koohi 3
  • Shams i MohammadneJad 4
1 of Communication, University of The Police Science, Iran
2 Department of Economics, University of Tabriz, Iran
3 Department of Sociology, University of Tabriz, Iran
4 Head of Applied Research in chief of East Azerbaijan Province police