تحلیل فضایی جرایم شهری در مناطق بیست و دو گانه کلان‌شهر تهران

نویسندگان

1 مرکز مطالعات سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه امام حسین(ع)

2 خیابان شهید دکتر مفتح -دانشگاه خوارزمی – دانشکده علوم جغرافیا یی، گروه جغرافیاو برنامه ریزی شهری- کد پستی 14911-15719

3 دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

4 جغرافیا دانشگاه خوارزمی

چکیده

  یکی از ارکان مهم در مدیریت بهینه شهرها، تحلیل فضایی جرایم شهری در سطح مناطق آن شهر است. کلان­شهر تهران با دارا بودن 22 منطقه شهری در سال­های اخیر بیشترین میزان جرایم شهری ایران را داشته است. بررسی و تحلیل پراکندگی جرایم در مناطق مختلف شهر تهران به عنوان نخستین گام در برنامه­ریزی برای پیشگیری و کنترل جرایم شهری از اهمیت و ضرورت قابل توجهی برخوردار است. پژهش حاضر به منظور دستیابی به چگونگی پراکندگی جرایم در مناطق مختلف کلان­شهر تهران؛ روابط متقابل جرایم با یکدیگر و رابطه بین پراکندگی جرایم با میزان تراکم جمعیت صورت گرفته است. این پژوهش کاربردی است و با روش­­های توصیفی ـ تحلیلی و همبستگی انجام شده است. جامعه آماری آن بزهکارانی است که در سال 1388دستگیر و برای آنها پرونده تشکیل شده ­است. روش جمع­آوری داده و اطلاعات اسنادی است که از منابع موجود در معاونت اجتماعی ناجا، شهرداری تهران و مرکز آمار ایران به دست آمده است. مهمترین نتایج حاصله نشان می­دهد که بیشترین جرم در تهران، جرم سرقت است و به لحاظ پراکندگی، بیشترین میزان جرایم به ترتیب در مناطق 4، 3 و 12 اتفاق افتاده است. الگوی توزیع و پراکندگی جرایم در شهر تهران از الگوی تراکم جمعیتی تبعیت می­کند و با بالارفتن میزان تراکم جمعیت، جرایم شهری افزایش یافته است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of Urban Delinquency in 22 Regions of Tehran Megapolis

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Ghanbari 1
  • Ali Shamai 2
  • Ali Shamai 3
  • Mohammad Ain Shahi Mirza 4
1 GIS Research Center of the University of Imam Hossein (AS)
2 خیابان شهید دکتر مفتح -دانشگاه خوارزمی – دانشکده علوم جغرافیا یی، گروه جغرافیاو برنامه ریزی شهری- کد پستی 14911-15719
3 School of Geographical Sciences, University Khwarazmian
4 University Khwarazmian