بررسی تفاوت‏های جنسیتی در احساس ناامنی

نویسندگان

گروه علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج

چکیده

           به علت اهمیت بنیادی امنیت و کارکردهای متعدد آن در سطوح فردی و اجتماعی، تحقیقات گسترده‏ای در این حوزه انجام شده است. بخشی از این تحقیقات به بررسی تفاوت‏های جنسیتی در احساس ناامنی پرداخته‏اند. فرض عمومیت یافته این است که زنان در مقایسه با مردان احساس ناامنی و ترس بیشتری می‏کنند. هدف اساسی پژوهش حاضر این است که تفاوت‏های جنسیتی در احساس ناامنی را در بین ساکنان شهر یاسوج بررسی کند. روش به کار رفته در این پژوهش، روش پیمایشی است. جامعه آماری، کلیه افراد بالاتر از 18 سال در شهر یاسوج بوده‏اند که 482 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادف ی چند مرحله‏ای، انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته است که با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی با نرم‏افزار لیزرل تعیین اعتبار سازه شده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ سنجش شده است. نتایج توصیفی پژوهش نشان داد که احساس ناامنی در بین ساکنان شهر یاسوج بالاست. به علاوه، نتایج تحلیلی تحقیق نشان داد زنان و مردان در احساس ناامنی، تفاوت معناداری دارند و احساس ناامنی زنان بیشتر از مردان است. بررسی تفاوت‏های جنسیتی در خرده مقیاس‏های چهارگانه احساس ناامنی، بیانگر این است که زنان و مردان در احساس ناامنی اقتصادی، اجتماعی و نوامیس تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند، اما در احساس ناامنی جانی تفاوت معناداری وجود دارد و زنان بیش از مردان احساس ناامنی جانی می‏کنند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Gender Differences in Feeling of Insecurity

نویسندگان [English]

  • Arman Heidari
  • Arman Heidari
  • Siroos Ahmadi
Yasouj University