بررسی تأثیر رسانه‏های داخلی و خارجی بر میزان پایبندی به سبک زندگی دینی در بین شهروندان 15-65 ساله شهرتبریز

نویسندگان

1 -

2 گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

  مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی پیمایشی است که به بررسی تأثیر رسانه‏های داخلی و خارجی بر میزان پایبندی به سبک زندگی دینی در بین شهروندان 15-65 ساله شهر تبریز می‏پردازد. داده‏ها توسط پرسشنامه و از نمونه‏ای با حجم 706 نفر که از فرمول کوکران به دست آمده، با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چند مرحله‏ای تصادفی، گرد‏آوری شده و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از آزمون استنباطی آنالیز واریانس و تفاوت میانگین حاکی است: به لحاظ جنسیت، زنان بیش از مردان و به لحاظ تحصیلات، بیسوادان و دیپلم‏ها دارای بالاترین و لیسانس‏ها از کمترین میزان پایبندی به سبک زندگی دینی برخوردارند. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نیز نشان می‏دهد که همبستگی معنی‌دار و مستقیمی بین میزان تماشای تلویزیون،گوش دادن به رادیو و در کل، میزان استفاده از رسانه‏های داخلی با میزان پایبندی به سبک زندگی دینی مشاهده شد. همچنین، همبستگی معنی‏دار و معکوس بین میزان تماشای ماهواره، استفاده از اینترنت و میزان استفاده از رسانه‏های جهانی با میزان پایبندی به سبک زندگی دینی وجود دارد. یافته دیگر نیز نشان‏دهنده همبستگی معنی‏دار و مستقیم سن با متغیر وابسته است. نتایج حاصل از مدل رگرسیون خطی گام به گام نیز نشان داد که همه متغیرهای مستقل تحقیق وارد مدل نهایی شده است. این متغیرها توانسته‏اند نزدیک 27 درصد از تغییرات متغیر میزان پایبندی به سبک زندگی مذهبی شهروندان را تبیین نمایند. بنابراین، طبق مدل رگرسیونی می‏توان گفت مهمترین متغیرهایی که در تبیین میزان پایبندی به سبک زندگی مذهبی شهروندان نقش ایفا می‏کنند، ماهواره و تلویزیون داخلی هستند. اولی میزان پایبندی به سبک زندگی مذهبی را کاهش می‏دهد و دومی نیز آن را تقویت می‏نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Impact of Domestic and Foreign Media on the Level of Adherence to Religious Lifestyle (the Case of Tabriz Citizens Aged 15-65)

نویسندگان [English]

  • Ali Khajeh Bishak 1
  • Mohammad Abbaszadeh 2
  • Kamal Koohi 2
2 Department of Social Sciences, University of Tabriz, Iran