تحلیلی بر توزیع فضایی جرایم شهری توسط پایگاه داده مکانی (مطالعه موردی: اسلام آباد شهر زنجان)

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

3 اصفهان.دانشگاه اصفهان.دانشکده ی علوم جغرافیایی.دفتر مدیر گروه دکتر جمال محمدی

چکیده

         این پژوهش با هدف تحلیل سازمان فضایی جرایم شرارت و درگیری در منطقه اسلام‏آباد شهر زنجان و شناسایی الگوهای مکانی و عوامل تسهیل‏کننده ارتکاب این جرایم و به منظور مقابله و کنترل محدوده‌های آلوده به این جرایم، با استفاده از مدل‌های آماری و سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS انجام یافته است. روش پژوهش تحلیلی و تطبیقی است و برای شناسایی الگوهای فضایی توزیع جرایم در سطح شهر از آزمون مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار، آزمون خوشه‌بندی، شاخص‌های نزدیک‌ترین همسایه و آزمون تراکم کرنل استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش تمامی جرایم شرارت و درگیری است که در دوره زمانی یکساله در محدوده اسلام‏آباد شهر زنجان به وقوع پیوسته است. یافته‏ها نشان می‏دهد جرایم شرارت و درگیری با تعداد 62 مورد معادل 19.31 درصد کل جرایم ارتکابی منطقه اسلام‏آباد طی دوره مورد مطالعه رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و توزیع این بزه در سطح منطقه اسلام‏آباد از الگوی خوشه‏ای و متمرکز پیروی می‏کند. همچنین بین تراکم جمعیت در این محدوده و نرخ وقوع بزهکاری در آن رابطه مستقیم وجود دارد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Spatial Distribution of Urban Crimes by Spatial Database (the Case of Islamabad in Zanjan)

نویسندگان [English]

  • Faryad Parhiz 1
  • Jamal Mohamadi 2
  • Amin Keshavarz 1
  • Jamal Mohamadi 3
1 University of Isfahan, Iran
2 Department of Geography & Urban Planning, University of Isfahan, Iran
3 اصفهان.دانشگاه اصفهان.دانشکده ی علوم جغرافیایی.دفتر مدیر گروه دکتر جمال محمدی