بررسی رابطه فرایند جهانی شدن فرهنگی و هویت ملی در ایران (مطالعه موردی: گروه­های قومی لر شهر نورآباد ­­ممسنی و عرب شهر کنگان و توابع )

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشگاه کرمان

3 بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

         مطالعه حاضر به بررسی رابطۀ میان فرایند جهانی شدن و هویت ملی در بین دو گروه قومی عرب و لر در ایران پرداخته است. چارچوب نظری تحقیق برگرفته از آرای گیدنز درباره فرایند جهانی‌شدن و هویت است . برای آزمون فرضیه‏ها770 زن و مرد بین سنین 15 تا 64 سال از دو گروه قومی به شیوه نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند. نتایج به دست آمده در سطح تحلیل رگرسیونی چند مرحله­ای برای کل جمعیت سبک ­های موسیقیایی بومی، سبک فرهنگی، آگاهی نسبت به جهانی شدن، سبک مذهبی، سبک موبایلی و بازاندیشی بر روی هم نزدیک به 25 درصد تغییرات هویت ملی را توضیح داده­اند. همچنین، در میان گروه قومی عرب متغیرهای مستقل نزدیک به 28 درصد و در میان گروه قومی لر متغیرهای مستقل 34 درصد تغییرات را توضیح داده­اند.   واژه‏های کلیدی : جهانی­شدن، قوم­گرایی، هویت ­ملی، بازاندیشی نسبت به جهانی شدن، آگاهی نسبت به جهانی شدن.   * نویسنده مسؤول: 09173034810 Email: bkhaje@rose.shirazu.ac.ir

عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Cultural Globalization and National Identity (The Case of Lors in Noorabad Mamasani and Arabs in Kangan)

نویسندگان [English]

  • Mandana Karimi 1
  • Soad Khojaste 2
  • Bijan KhajeNoori 3
1 University of Shiraz, Iran
2 University of Shahid Bahonar Kerman
3 Department of Sociology, University of Shiraz, Iran