بررسی پدیده آنومی اجتماعی در بین شهروندان حاشیه‌نشین شهر تبریز

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

      محمدباقر علیزاده‌اقدم، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز *   سعید سلطانی بهرام، دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز   آرمان احمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تبریز       چکیده آنومی اجتماعی، معضلی اجتماعی است که در بسیاری از جوامع دیده می‏شود. در یک تأمل آسیب‏شناختی علل و عوامل متعددی در بروز آن نقش دارند، که متناسب با ویژگی‏ها و اوضاع مختلف جوامع، عوامل گوناگون سهم متفاوتی دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آنومی اجتماعی شهروندان حاشیه‏نشین شهر تبریز و عوامل مؤثر بر آن، با روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شهروندان مناطق حاشیه‏نشین شهر تبریز بوده، که از میان آنها، 384 نفر با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای مطالعه شده‏اند. آزمون‏های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی، برای تجزیه و تحلیل داده‏ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین متغیرهای دینداری، قانون گریزی اخلاقی، قانون گریزی ابزاری، سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل و آنومی اجتماعی وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحقیق نشان می‏دهد حدود 33 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل پژوهش تبیین می‏شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Social Anomie among Slum Residents of Tabriz

نویسندگان [English]

  • Saeed Soltani Bahram 1
  • Arman Ahmadi 1
  • Mohammad-Bagher Alizadeh Aghdam 2
1 University of Tabriz, Iran
2 Department of Social Sciences, University of Tabriz, Iran