پیوند بازار‌مسجد: انسجام اجتماعی در بازار تهران

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا، ایران

چکیده

در این مقاله، تأثیر پیوند مسجد و بازار و نقش آن بر هزینة اجتماعی معاملات اقتصادی بررسی شده است. ارزش‌ها در بازار، پیام‌های اطلاعاتی هستند که در جریان ارتباط مسجد و بازار، به فعالان اقتصادی انتقال داده می‌شوند. این پیام‌ها حامل ارزش‌های اجتماعی و جمع‌گرایانه هستند و به انسجام اجتماعی بازار کمک می‌کنند. یافته‌های این تحقیق، با استفاده از روش کمی و با ابزار پرسشنامه استاندارد و حجم نمونه 107نفری بازاریان تهران، به کمک شیوة نمونه‌گیری سهمیه‌ای متناسب با حجم به‌ دست آمده است. نتایج، نشان می‌دهد با افزایش اعتماد بین بازاریان، پایبندی به اخلاق اقتصادی و ارزش‌ها افزایش و هزینة اجتماعی معاملات اقتصادی کاهش معناداری پیدا می‌کنند. از طرف‌دیگر، این امر، به افزایش انسجام اجتماعی بازاریان، ازطریق روابط مداوم آنها و شرکت در انجمن‌ها و سازمان‌های جمعی (مانند مسجد) منجر می‌شود که این مطلب، مهم‌ترین ویژگی حاصل‌شده از پژوهش است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Linkage of Mosque -market: social cohesion in Tehran Bazaar

نویسندگان [English]

  • mozghan hosseinighomi 1
  • Maryam Rezaei 2
1 University of Tehran, Iran
2 University of Al-zahra, Iran
چکیده [English]

Introduction
Iranian markets confluence of religion and the worlds of people. Iranian markets as the economic heart of the city, and schools and mosques have been as the cultural and ideological bases. Uniting these two elements, the economy and culture (ideology), has created many political and social changes in the contemporary history of Iran. The findings showed that the merchants in their economic activities were very faithful to his covenant. Failure to adhere to the norms of the contract leads to the exclusion of individual from the network of social and economic relations were on the market. Social cohesion, the result of accepting and internalizing the values and norms of a society. In the present study we investigated the relationship between mosque and market and its role in social cohesion and Followed by reduce the social problem and transaction costs of socioeconomics’ market.
 
Material & Methods
 This study is cross sectional; therefore, the data was collected in one short time. The designs of this study to answer the first question, different methods were used. Because of Tehran Bazaar social dimension is not known as other markets. So as to understand a complex social phenomenon was unknown, it seemed Case Study Research appropriate study. In this study, a standardized questionnaire was used to collect information. The statistical population based on information about the units in Tehran. According to the important criteria, such as the importance of Guilds, the ratio of people per Guild and type of occupational activity sample size in this study was determined. Quota sampling as a non-probability sampling technique was used. In quota sampling, a population is first segmented into mutually exclusive sub-groups, just as in stratified sampling. Then judgement is used to select the subjects or units from each segment based on a specified proportion. Accordingly, data based on 200 questionnaires that distributed among the participants were gathered.

Discussion of Results
Conclusions
This study shows the social cohesion in Tehran marketplace. The findings and assess the relationship between the variables of the research has shown that by increasing the level of social trust, economy ethic increased and transaction costs reduced Also, by increasing social cohesion and values, ethics of economic is raised. If the network of economic relations is too nested, the borders are so tight that enter and leave the New forces doesn’t easy and Increases the possibility of duplicate links. These finding provide the following insights for future research: Combined approach is the best way for such research, a deep understanding of market behavior needs to interaction with them and in the design of policies and laws to reduce transaction costs and improve economic performance must relationship it with non-formal institutions was recognized.

Increase in lying and fraud unhealthy competition and, cheating in current market of Tehran, increase social costs of economic exchanges and reduced the amount and bulk of economic exchange. Where hypocrisy and deceit are as the dominant social relations, there are no any social trust. And contributing members of society instead of pluralism and Synergies will be looking for selfish individualism.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran marketplace
  • economic ethics
  • Norms
  • Trust
  • Coherence
آبراهام، ج-اچ. (1363). مبانی رشد جامعه‌شناسی، ترجمه: حسن پویان، تهران: چاپخش.

آرون، ر.(1372). مراحل اساسی اندیشه در جامعه،ترجمه: باقرپرهام، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

ازکیا، م. و غفاری، ر. (1392). توسعه روستایی، تهران: نشر نی.

اسلیتر، دن و تونیکس، فرن. (1386). جامعه بازار، ترجمه: حسین قاضیان، تهران: نشر نی.

افروغ، ع. (1387). «خرده‌فرهنگ‌ها، مشارکت و وفاق اجتماعی»، مجموعه مقالات وفاق اجتماعی و فرهنگ عمومی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

السن، الا. (1384). «اقتصاد خرد نهادها»، فصلنامه علمی تخصصی تکاپو، ترجمه: حسین رادمرد، ش 11 و 12، ص 54-73.

بلخاری قهی، م. (1385). اقتصاد غیررسمی در بازار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

پاتنام، ر. (1380). دموکراسی و سنت‌های مدنی، ترجمه: محمدتقی دلفروز، تهران: انتشارات اسلام.

پورقاسم، م. (1391). اخلاق در بازار: مطالعه‌ای در اخلاق حرفه‌ای سه نسل از زرگران و فرش‌فروشان بازارخوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

تنهایی، ح. (1374). درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های جامعه‌شناسی، تهران: مندیز.

جباری، م. (1379). همیشه بازار، تهران: انتشارات آگاه.

جلالی مقدم، م.(1379). درآمدی بر جامعه‌شناسی دین، آراءجامعه‌شناسان بزرگ درباره دین،تهران: مرکز.

چلبی، م. و جنادله، ع. (1386). «بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر موفقیت اقتصادی»، پژوهش‌نامه مجله علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، ص 117-154.

چلبی، م. (1377). بررسی تجربی اخلاق کار در ایران، تهران: انتشارات مرکز پژوهش‌های بنیادی.

-------. (1385). تحلیل اجتماعی در فضای فعالیت، تهران: نشر نی.

-------. (1389). جامعه‌شناسی نظم، تهران: نشر نی.

-------. (1376). «تعهد کار»، نامه پژوهش، مرکز پژوهش‌های بنیادی، سال 2، ش 5، ص 5-63.

حسینی قمی، م. (1393). تغییرات ساخت اجتماعی بازار تهران، پایان‌نامه دکتری، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

دیلینی، ت. (1387). نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی، ترجمه: بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، تهران: نشر نی.

رفیع‌پور، ف. (1377). کندوکاوها و پنداشته‌ها، تهران: شرکت سهامی انتشار.

روشه، گ. (136). جامعه‌شناسی تالکوت پارسونز، ترجمه: عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: انتشارات تبیان.

ریتزر، ج. (1373). نظریه‌های جامعه‌شناسی، ترجمه: احمدرضا غروی‌زاد، تهران: انتشارات ماجد.

سوئد برگ، ر. (1387). ساختار اجتماعی بازار، ترجمه: مجید حسینی‌نثار و محمدرضا غلامی، رشت: انتشارات کتیبه گیل.

کرایب، ی. (1382). نظریة اجتماعی کلاسیک، ترجمه: شهناز مسمی‌پرست، تهران: نشر آگه.

کلمن، ج. (1377). بنیادهای نظریة اجتماعی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.

کوپر، ه. (1379). پژوهش ترکیبی، ترجمه: محمدعلی حمیدرفیعی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

کوزر، ل. (1377). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.

کیوی، ر. و کامپنهود، ل. (1378). روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه: عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: نشر توتیا.

محمدی، ع. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات اجتماعی بازار تبریز، دوره دوم پهلوی تاکنون، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی.

ملاحسنی، ح. (1381). بررسی رابطة بین میزان سرمایه اجتماعی و نوع دین‌داری در بین دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان دراستان گلستان، علی‌آباد گنبد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.

ممتاز، ف. (1381). انحرافات اجتماعی، تهران: شرکت سهامی انتشار.

وبر، م. (1374). اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری، ترجمه: عبدالمعبود انصاری، تهران: انتشارات سمت.

وریج کاظمی، ع. (1376). بررسی جامعه‌شناختی نظریه‌های دینی متفکران مسلمان، با تأکید بر رابطة دین و ایدئولوژی در نظریات استاد مطهری، دکتر شریعتی و مهدی بازرگان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، تهران: دانشگاه تهران.

همیلتون، م. (1377). جامعه‌شناسی دین،ترجمه: محسن ثلاثی، قم: مؤسسه فرهنگی انتشارات تبیان.

یاری کجاباد، ج. (1384). بررسی عوامل مؤثر بر میزان پایبندی دینی جوانان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

ین، ر. (1376). تحقیق موردی، ترجمه: علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

Beckert, J. (2002) "Beyond the Market: The Social Foundations of Economic Efficiency”, Translated by Barbara Harshav, Princeton University press.

Brown, The mas. Ford.(1997) "Consumer De mand and the social construction of Industry." Working.Paper series, program in comparative and International Development. Johns Hopkins University.

Ellison, Christopher, G. Levin, Jeffrey, S. (1998) “The Religion-Health Connection: Evidence, Theory and Future Directions”, Health Educ Behav, 25(6): 700-720.

Keshavarzian, A. (2007) Bazaar and State in Iran: the Politics of the Tehran Marketplace, Cambridge: Cambridge University Press.

Fourcade, M. (2007) Theories of markets and theories of society, The American Behavioral Scientist.

Parsons, T. and Smelser, Neil, J. (1956-1984) Economy and Society, Routledge & Kegan Paul publication.

Sewdberg, R. (1987) “The Paradigm of Economic Sociology”, Ulf Himmelstrand and Goran Brulintheory and Society, 16: 169-213.

Swedberg, R. (2005) Interest, Open University press McGraw-Hill Education.

Swedberg, R. (1998) Max’s manifesto in economic sociology, Archive Europeans sociology, 379-98.

Swedberg, R. and Granovetter, M. (2001) The sociology of economic life, Westview press

Swedberg, R. (2005) “Towards an Economic Sociology of Capitalism”, L’Annee Sociologique, 55(2):419 - 450

Smelser, Neil, J. and Swedberg, R. (2005) The Handbook of Economic Sociology. New York: Princeton University Press

Uzzi, B. (2005) Social structure and competition in interfirm networks: The paradox of embeddedness administrative science quarterly 42. In Granovetter, Mark and Sewdberg, Richard (Eds.), the sociology of economic life, New York, Princeton University Press.

Zelizer, V. (2007) “Ethics in the Economy,” Princeton University, Revised version of the Journal for Business, Economics & Ethics (zfwu) 1, special issue on Economic Sociology and Ethics” edited by Jens Beckert, p 8-23.