پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی (SSOSS) - ورود کاربران