دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1391 

مقاله علمی

3. بررسی رابطه دینداری و احساس امنیت در فضاهای شهری و روستایی (مورد مطالعه: شهرستان کوهدشت)

صفحه 1-20

احمد پوراحمد؛ محمود عیوضلو؛ محبوبه حامد؛ داود عیوضلو؛ فرشته رضایی


4. رابطه نقش پلیس و احساس امنیت در شهر اصفهان سال1388

صفحه 21-38

زهرا طاهری؛ زنده یاد رسول ربانی؛ مهدی ادیبی سده


5. بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت گردشگران خارجی در اصفهان

صفحه 39-58

سید محسن خلیفه سلطانی؛ فاطمه سادات معینی طباء؛ نسرین قلانی