دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1391 
4. بررسی رابطه احساس بی‌نظمی و احساس ناامنی در بین شهروندان یاسوجی

صفحه 63-80

سیروس احمدی؛ سیروس احمدی؛ علیرضا عادلی؛ راضیه امیری؛ راضیه امیری