دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1391 

مقاله علمی

3. تحلیل اجتماعی نقش انگ زنی غیر رسمی در نگرش دانشجویان نسبت به مواد (مخدر)

صفحه 1-18

اکبر علیوردی نیا؛ حیدر جانعلیزاده چوب بستی؛ آزاده جعفری


4. آشفتگی اجتماعی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی (مورد مطالعه: رانندگان شهر تبریز)

صفحه 19-38

محمد عباس زاده؛ عیسی عابدینی؛ محمدرضا حسنی؛ مرتضی مبارک بخشایش