دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1392 
2. مطالعه جامعه شناختی تأثیر سرمایه اجتماعی بر احساس ناامنی زنان با کاربرد ایموس گرافیک (مطالعه موردی : دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان)

صفحه 25-52

محمد عباس زاده؛ محمد عباس زاده؛ زنده یاد رسول ربانی؛ بتول محمود مولایی کرمانی؛ سید رضا اسلامی بناب


4. تحلیل فضایی رفتار رانندگی در سطح شهر اصفهان

صفحه 73-90

افشین حسینی؛ لیلا سلطانی؛ داور امرایی