دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز 1392 
1. بررسی الگوهای سرقت مسکونی با به‏ کارگیری رویکرد تحلیل اکتشافی داده‏ های فضایی مطالعه موردی: شهر زاهدان

صفحه 1-23

علی عسگری؛ عیسی برتاو؛ علی حاجی نژاد؛ علی عسگری؛ علی گلی؛ علی گلی؛ عیسی برتاو


2. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و آگاهی ترافیکی با نظم‌گریزی عابران پیاده (مورد مطالعه: شهر یاسوج)

صفحه 25-40

راضیه امیری؛ اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی؛ راضیه امیری


6. تبیین مؤلفه‏ های امنیتی مؤثر بر گرایش سرمایه‏ گذاران به مهاجرت

صفحه 99-116

داود دعاگویان؛ محمدباقر بهشتی؛ کمال کوهی؛ شمسی محمدنژاد


7. تحلیل فضایی جرایم شهری در مناطق بیست و دو گانه کلان‌شهر تهران

صفحه 117-130

علی اصغر قنبری؛ علی شماعی؛ علی شماعی؛ محمد عین شاهی میرزا


8. بررسی آسیب‌شناسی پارک‌ها و فضاهای سبز تفریحی شهر سنندج

صفحه 131-144

شیرین رحمانی؛ جاهده تکیه خواه؛ مهدی ورمزیار؛ حمیدرضا مجردی