دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1393 
3. بررسی تفاوت‏های جنسیتی در احساس ناامنی

صفحه 31-44

آرمان حیدری؛ آرمان حیدری؛ سیروس احمدی