دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز 1393 
1. بررسی پدیده آنومی اجتماعی در بین شهروندان حاشیه‌نشین شهر تبریز

صفحه 1-16

سعید سلطانی بهرام؛ آرمان احمدی؛ محمدباقر علیزاده اقدم


3. بررسی رابطه میزان کنترل اجتماعی و بی‌نظمی در بین شهروندان شهر دهدشت

صفحه 35-46

عصمت کرمی؛ فریبرز نیکدل؛ علی حیدری؛ فریبرز نیکدل؛ سیروس احمدی


8. بررسی نقش بازار سرمایه در امنیت خانواده

صفحه 115-131

علی اکبر جعفری ندوشن؛ علیرضا رعیتی شوازی