دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، تابستان 1394 
6. بررسی پدیده نزاع در بین شهروندان ساکن شهر یزد

صفحه 79-94

سیدعلیرضا افشانی؛ سعید نوائی؛ مجتبی دلبازی اصل