دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 13، تابستان 1395 (13) 

7. تحلیل فضایی جرایم سرقت در سطح شهر قروه

صفحه 89-104

10.22108/ssoss.2016.20957

علی شماعی؛ محمد ویسیان؛ آزاد اصغری؛ سارا کمانگر