دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 16، بهار 1396 (پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال ششم، شماره پیاپی 16، شماره اول، بهار 1396) 
4. تأثیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر جرایم مالی در ایران

صفحه 29-46

10.22108/ssoss.2017.21278

محمد تقی گیلک حکیم آبادی؛ شهریار زروکی؛ شهره حسن زاده