دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 17، پاییز 1396 (پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال ششم، شماره پیاپی 17، شماره دوم، تابستان 1396) 

مقاله علمی

2. مطالعۀ تأثیر هوش هیجانی بر رفتارهای پرخطر عمدی رانندگان

صفحه 1-16

10.22108/ssoss.2017.21752

محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ شیدا پریزاد بنام