دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 18، پاییز 1396 (پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال ششم، شماره پیاپی 18، شماره سوم، پاییز 1396) 

مقاله علمی

2. فراتحلیل رابطه بین طایفه‌گرایی و نزاع دسته‌جمعی با تأکید بر متغیر تعدیل‌گر قومیت

صفحه 1-16

10.22108/ssoss.2017.101636.1020

محسن نیازی؛ بهروز بهروزیان؛ ایوب سخایی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی