دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 23، زمستان 1397 (پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال هفتم، شماره پیاپی 23، شماره چهارم، زمستان 1397) 

مقاله علمی

2. نقش عوامل نهادی در شکل‌گیری ترافیک شهر کرمانشاه

صفحه 1-18

10.22108/ssoss.2019.113116.1347

وحید گوهری ثابت؛ وکیل احمدی؛ جلیل کریمی