دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 25، تابستان 1398 (پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال هشتم، شماره پیاپی 25، شماره دوم، تابستان 1398) 

مقاله علمی

2. تحلیلی از مشخصه‌های اقتصادی- اجتماعی مرتبط با طلاق در ایران

صفحه 1-16

10.22108/srspi.2019.116983.1402

عباس عسکری ندوشن؛ مهری شمس قهفرخی؛ فریده شمس قهفرخی