دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 26، پاییز 1398 (پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال هشتم، شماره پیاپی 26، شماره سوم، پاییز 1398) 

مقاله علمی

2. کاوش بی‌‌قدرتی شغلی پرستاران

صفحه 1-18

10.22108/srspi.2020.120991.1487

سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی؛ حامد کیانی‌‌ده‌‌کیانی


6. گونه‌شناسی تجربۀ زیستۀ عشق

صفحه 83-104

10.22108/srspi.2020.121133.1496

حکیمه ملک احمدی؛ اصغر میرفردی؛ مریم مختاری