دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 27، زمستان 1398 (پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال هشتم، شماره پیاپی 27، شماره چهارم، زمستان 1398 )