پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران (SSOSS) - پرسش‌های متداول