پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران (SSOSS) - واژه نامه اختصاصی