پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران (SSOSS) - پیوندهای مفید