پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران (SSOSS) - اصول اخلاقی انتشار مقاله