نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزار جنسی بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان شاغل در سازمان‌ها و ادارات دولتی شهر تبریز و عوامل مرتبط با آن [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 29-46]
 • آسیب اجتماعی برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی (مطالعه موردی اعتیاد به مواد مخدر در شهر اصفهان) [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 1-18]
 • آسیب اجتماعی بررسی جامعه‌شناختی پیامدهای اجتماعی طلاق عاطفی زنان شهر تهران طی سال‌های 97-96 براساس معادلات ساختاری [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 97-115]
 • آسیب‌شناسی تبلیغ دینی توصیف کیفی فراگرد ارتباط مردم و روحانیت در تبلیغ دین؛ نگرشی آسیب‌شناسانه از منظر روحانیون مبلغ نخبه [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 57-82]
 • آسیب‌شناسی تجربی آسیب‌شناسی تجربی خدمت نظام‌وظیفه از منظر سربازان دارای مدرک تحصیلات تکمیلی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 67-86]
 • آسیب‌های اجتماعی تمایزات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی مناطق کشور مطالعه نرخ بیکاری و میزان خودکشی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 153-166]
 • آسیب‌های اجتماعی تحلیل زمانی- مکانی آسیب ­ های اجتماعی مرتبط با مواد مخدر (مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 95-116]
 • آگاهی آگاهی از حقوق و تکالیف شهری و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه: شهر مشهد [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 19-36]
 • آگاهی اجتماعی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهرستان کاشان) [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 89-109]
 • آگاهی از امنیت اطلاعات رابطۀ آگاهی از امنیت اطلاعات با قصد نقض امنیت اطلاعات با نقش میانجی هنجارهای فردی و خودکنترلی عنوان مکرر: قصد نقض امنیت اطلاعات [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 41-58]
 • آگاهی ترافیکی بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و آگاهی ترافیکی با نظم‌گریزی عابران پیاده (مورد مطالعه: شهر یاسوج) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 25-40]
 • آگاهی ترافیکی بررسی رابطة هوش اخلاقی و آگاهی ترافیکی با تخلف رانندگی در شهر یاسوج [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 1-18]
 • آمیخته بازاریابی اجتماعی بررسی تأثیر ابعاد آمیخته بازاریابی اجتماعی بر پیشگیری از مصرف مواد مخدر مورد مطالعه: ‌دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های استان اصفهان [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 47-60]
 • آموزش ارزیابی نقش فرهنگ‌سازی ترافیکی در راستای کاهش آثار تصادفات و ارتقای نظم و امنیت اجتماعی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 109-124]
 • آموزش عالی نقش سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد شغلی با میانجیگری کار تیمی (مطالعۀ موردی: کارکنان دانشگاه بوعلی سینا) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • آنومی اجتماعی بررسی پدیده آنومی اجتماعی در بین شهروندان حاشیه‌نشین شهر تبریز [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 1-16]

ا

 • ابژۀ نسلی رسانه به‌مثابۀ ابژۀ نسلی: بررسی نقش مصرف رسانه بر هویت نسلی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 35-56]
 • ابعاد احساس امنیت بررسی رابطه احساس امنیت و اعتماد اجتماعی در میان شهروندان(مطالعه موردی ساکنان شهر کرمانشاه) [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 39-58]
 • ابعاد اعتماد اجتماعی بررسی رابطه احساس امنیت و اعتماد اجتماعی در میان شهروندان(مطالعه موردی ساکنان شهر کرمانشاه) [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 39-58]
 • ابهام نقش علل و پیامد تعارض کار خانواده و بررسی بیگانگی از کار به عنوان یکی از پیامدهای آن [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 45-59]
 • اثبات‌گرایی تحلیل محتوای مستند شوک با تأکید بر نظریه‌های انحرافات اجتماعی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • اثربخشی بررسی تأثیر اجرای 5s بر کارایی و اثربخشی کارکنان کلانتری‌ها [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 141-152]
 • اجتماعی‌کردن تدوین الگو به‌منظور ظرفیت‌سازی اجتماعی و جامعه‌پذیری بحران آب [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 107-138]
 • اجتماعی‌کردن پلیس زمینه‌ها و دلالت‌‌های نظم اجتماعی؛ مطالعۀ کیفی کارکنان ناجا [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 61-84]
 • اجتناب بررسی نقش هراس اجتماعی در انزوای اجتماعی زنان روستایی مورد مطالعه روستاهای دالاهو [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 95-115]
 • احتمال مجازات و رانندگان سطح شهر تبریز آشفتگی اجتماعی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی (مورد مطالعه: رانندگان شهر تبریز) [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 19-38]
 • احساس امنیت بررسی رابطه دینداری و احساس امنیت در فضاهای شهری و روستایی (مورد مطالعه: شهرستان کوهدشت) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-20]
 • احساس امنیت رابطه نقش پلیس و احساس امنیت در شهر اصفهان سال1388 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 21-38]
 • احساس امنیت بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت گردشگران خارجی در اصفهان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 39-58]
 • احساس امنیت بررسی رابطه احساس امنیت و اعتماد اجتماعی در میان شهروندان(مطالعه موردی ساکنان شهر کرمانشاه) [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 39-58]
 • احساس امنیت تأثیر پیشگیری غیرکیفری بر میزان احساس امنیت در میان جوانان شهر بروجرد [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 167-182]
 • احساس امنیت الگوی فضایی اندام‏ وار احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری نمونه موردی: شهر بندرعباس [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 69-84]
 • احساس امنیت تحلیل فضایی احساس امنیت در محلات مختلف شهری (مورد مطالعه: شهر قدس) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 87-104]
 • احساس امنیت بررسی رابطه مهارت حل مسئله و احساس امنیت در بین زنان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 33-44]
 • احساس امنیت تحلیل مکانیزم‌های سپتد مؤثر بر امنیت و کاهش بزه در بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان) [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 51-72]
 • احساس امنیت فضاهای عمومی و امنیت زنان در شهر مشهد [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 71-90]
 • احساس امنیت بررسی نقش افراد تبعیدی بر احساس امنیت شهروندان شهر ایذه [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 19-40]
 • احساس امنیت تحلیلی بر پراکنش فضایی احساس امنیت در استان یزد با استفاده از الگوی ویکور [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 1-18]
 • احساس امنیت ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های پیشگیری از جرم در طراحی محیط بر احساس امنیت ساکنان مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان طوس [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 59-74]
 • احساس امنیت بررسی تأثیر عوامل محیطی بر احساس امنیت زنان (نمونۀ موردی محلۀ سهل‌آباد شیراز) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 85-96]
 • احساس امنیت اجتماعی بررسی نقش مداخله گرایانه سازه سرمایه اجتماعی در رابطه بین دینداری و احساس امنیت اجتماعی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 13-38]
 • احساس امنیت اجتماعی بررسی جامعه‌شناختی گستره احساس امنیت اجتماعی در شهر اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 39-62]
 • احساس امنیت اجتماعی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهرستان کاشان) [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 89-109]
 • احساس امنیت اجتماعی تأثیر دینداری و رسانه ‏های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 53-72]
 • احساس امنیت اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان مورد مطالعه: زنان 15-40 سال شهر شیراز [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 41-55]
 • احساس امنیت اجتماعی مطالعه رابطه بین مصرف رسانه ‏ای و احساس امنیت اجتماعی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 57-78]
 • احساس امنیت اجتماعی ارزیابی مؤ لفه‌های کالبدی فضاهای عمومی و تأثیر آن در احساس امنیت اجتماعی شهروندان بابلسر [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 131-152]
 • احساس امنیت اجتماعی بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان شاغل در سازمان‌ها و ادارات دولتی شهر تبریز و عوامل مرتبط با آن [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 29-46]
 • احساس امنیت اجتماعی تبیین رابطه دیدگاه ارزشی با احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 81-93]
 • احساس امنیت اجتماعی بررسی تأثیر مدیریت افکار عمومی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان اصفهانی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 63-88]
 • احساس امنیت اجتماعی پیش‌بینی احساس امنیت اجتماعی براساس هویت اجتماعی، هوش فرهنگی و معنویت [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 97-111]
 • احساس امنیت اخلاقی ارزش‌‌گذاری اقتصادی احساس امنیت: آیا جامعه برای بهبود امنیت حاضر به پرداخت است؟ [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 53-64]
 • احساس امنیت جانی ارزش‌‌گذاری اقتصادی احساس امنیت: آیا جامعه برای بهبود امنیت حاضر به پرداخت است؟ [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 53-64]
 • احساس امنیت در خانه تحلیل جامعه‌شناختی خشونت خانگی علیه زنان و رابطة آن با احساس امنیت در خانه (مطالعة موردی زنان 18- 54 سال شهر میانه) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 47-72]
 • احساس امنیت مالی ارزش‌‌گذاری اقتصادی احساس امنیت: آیا جامعه برای بهبود امنیت حاضر به پرداخت است؟ [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 53-64]
 • احساس آنومی آشفتگی اجتماعی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی (مورد مطالعه: رانندگان شهر تبریز) [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 19-38]
 • احساس تبعیض مطالعه پیمایشی هویت‌طلبی قومی و سیاسی‌شدن قومیت کُردهای ایران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 19-42]
 • احساس محرومیت نسبی بررسی مشارکت شهروندان در برقراری نظم و امنیت شهری و عوامل مرتبط با آن نمونۀ موردی: شهر ارومیه [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 17-32]
 • احساس ناامنی بررسی رابطه احساس بی‌نظمی و احساس ناامنی در بین شهروندان یاسوجی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 63-80]
 • احساس ناامنی مطالعه جامعه شناختی تأثیر سرمایه اجتماعی بر احساس ناامنی زنان با کاربرد ایموس گرافیک (مطالعه موردی : دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 25-52]
 • احساس ناامنی چگونگی آزار جنسی زنان در محیط­کار: به‌کارگیری روش­شناسی کیفی نظریه داده ­بنیاد برای بررسی احساس نا­امنی زنان در محیط­کار [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 61-78]
 • احساس ناکامی تحلیل جامعه‌شناختی عوامل اثرگذار بر رفتارهای وندالیستی (مطالعه موردی: در کلانشهر مشهد) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 21-48]
 • اختلافات خانوادگی بررسی عوامل مؤثر بر منازعات بین‌قومی لک و لر در شهر خرم‌آباد [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 43-64]
 • اخلاق اقتصادی پیوند بازار‌مسجد: انسجام اجتماعی در بازار تهران [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 19-48]
 • ایذه بررسی نقش افراد تبعیدی بر احساس امنیت شهروندان شهر ایذه [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 19-40]
 • ایران ارزیابی اثر توزیع درآمد، تورم و نرخ باسوادی بر میزان سرقت در ایران [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 78-100]
 • ایران تأثیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر جرایم مالی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 29-46]
 • ایران تحلیلی از مشخصه‌های اقتصادی- اجتماعی مرتبط با طلاق در ایران [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 1-16]
 • ارزیابی ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث مددسراهای شبانه و نقش آنها در زندگی افراد بی‌خانمان در شهر تهران (با مطالعۀ احداث و توسعۀ مددسرای مهر منطقۀ 19 تهران) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 91-106]
 • استان اصفهان امنیت گردشگری و مشکلات آن از دیدگاه مدیران دفاتر خدمات جهانگردی در استان اصفهان [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 45-60]
 • استان چهارمحال و بختیاری شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه گردشگری روستایی در حوزه امنیت با استفاده از تکنیک دلفی (مورد مطالعه: استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 59-74]
 • استان خراسان شمالی تأثیر اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی بر مخاطرات انسانی تصادفات در جاده‌های برون شهری استان خراسان شمالی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 51-68]
 • استان یزد تحلیلی بر پراکنش فضایی احساس امنیت در استان یزد با استفاده از الگوی ویکور [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 1-18]
 • استان هرمزگان تحلیل کیفی پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی پدیده قاچاق سوخت در شهرستان میناب [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 19-34]
 • استیصال نیمۀ پنهان زندگی زنان تن‌فروش [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 45-64]
 • استفاده از رسانه آگاهی از حقوق و تکالیف شهری و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه: شهر مشهد [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 19-36]
 • استفاده از رسانه ‏ها تأثیر دینداری و رسانه ‏های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 53-72]
 • استفاده­کنندگان موتورسیکلت بررسی تأثیر نارسایی حمایت اجتماعی بر تخلفات رانندگی استفاده­کنندگان موتورسیکلت [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-18]
 • اسلام‏آباد تحلیلی بر توزیع فضایی جرایم شهری توسط پایگاه داده مکانی (مطالعه موردی: اسلام آباد شهر زنجان) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 79-98]
 • اصفهان تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به مدیریت بدن مطالعۀ موردی: جوانان 18-16سالۀ شهر اصفهان [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 1-16]
 • اضطراب بررسی عوامل مرتبط با اقدام به تقلب در بین دانشجویان مؤسسات آموزش عالی شهرستان رشت [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 35-52]
 • اعتیاد بررسی تأثیر ابعاد آمیخته بازاریابی اجتماعی بر پیشگیری از مصرف مواد مخدر مورد مطالعه: ‌دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های استان اصفهان [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 47-60]
 • اعتیاد مطالعۀ کیفی زمینه‌های اجتماعی مصرف سیگار در میان دانشجویان خوابگاه پسران دانشگاه یزد [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 79-98]
 • اعتیاد برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی (مطالعه موردی اعتیاد به مواد مخدر در شهر اصفهان) [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 1-18]
 • اعتیاد واکاوی کنش‌های احساسی - عاطفی در درمان اعتیاد مطالعۀ کیفی با روش نظریۀ زمینه‌ای [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 105-126]
 • اعتبار پیش درآمدی بر ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس سنجش رفتارهای انحرافی دانشجویان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 45-58]
 • اعتبار بررسی اعتبار و پایایی مقیاس بزهکاری آینده‌نگر [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 73-96]
 • اعتماد رابطه نقش پلیس و احساس امنیت در شهر اصفهان سال1388 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 21-38]
 • اعتماد پیوند بازار‌مسجد: انسجام اجتماعی در بازار تهران [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 19-48]
 • اعتماد اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر احساس امنیّت اجتماعی در شهر یاسوج [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 21-40]
 • اعتماد اجتماعی بررسی رابطه احساس امنیت و اعتماد اجتماعی در میان شهروندان(مطالعه موردی ساکنان شهر کرمانشاه) [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 39-58]
 • اعتماد اجتماعی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهرستان کاشان) [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 89-109]
 • اعتماد اجتماعی مطالعه نقش میانجیگرایانه اعتماد اجتماعی در تأثیرگذاری دینداری بر هراس اجتماعی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 69-86]
 • اعتماد اجتماعی نقش پیش‌بینی‌کنندگی سبک‌های فرزندپروری و اعتماد اجتماعی در فرار دختران از خانه [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 39-50]
 • اعتماد اجتماعی مطالعه تطبیقی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین والدین و فرزندان ساکن شهر یزد [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]
 • اعتماد اجتماعی واکاوی رابطۀ بین انسجام، اعتماد و باورهای اجتماعی با میزان استفادۀ نوجوانان از کتابخانه‌‎ها [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 101-114]
 • اعتماد به پلیس بررسی اعتماد شهروندان به پلیس با تأکید بر دیدگاه عدالت رویه‌ای و عملکرد پلیس [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 1-20]
 • افسران وظیفه بررسی تأثیرگذاری دوره آموزشی سربازی در مرکز 01 ارتش بر شاخص‌های همبستگی اجتماعی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 101-112]
 • افسردگی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و کیفیت زندگی زنان بزهکار زندانی در شهر اصفهان [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 17-30]
 • اقتصاد سایه تحلیل تجربی آثار پول شویی بر رشد اقتصادی، مخارج دولت و نابرابری درآمدی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 97-117]
 • الگوی اندام ‏وار الگوی فضایی اندام‏ وار احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری نمونه موردی: شهر بندرعباس [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 69-84]
 • الگوی پروبیت برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی (مطالعه موردی اعتیاد به مواد مخدر در شهر اصفهان) [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 1-18]
 • الگوی تصحیح خطا تأثیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر جرایم مالی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 29-46]
 • الگوی سرمایه‏گذاری بررسی نقش بازار سرمایه در امنیت خانواده [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 115-131]
 • الگوی فضایی بررسی الگوهای سرقت مسکونی با به‏ کارگیری رویکرد تحلیل اکتشافی داده‏ های فضایی مطالعه موردی: شهر زاهدان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-23]
 • امتحان بررسی عوامل مرتبط با اقدام به تقلب در بین دانشجویان مؤسسات آموزش عالی شهرستان رشت [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 35-52]
 • امداد و نجات دینداری و سرمایه اجتماعی محرک عضویت جوانان در گروه‌های امدادی برای برقراری امنیت ساکنان مناطق آسیب‌دیده [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 56-41]
 • امنیت رابطه نقش پلیس و احساس امنیت در شهر اصفهان سال1388 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 21-38]
 • امنیت شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه گردشگری روستایی در حوزه امنیت با استفاده از تکنیک دلفی (مورد مطالعه: استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 59-74]
 • امنیت نابرابری­های منطقه­ای امنیت مورد مطالعه زنان 15 سال به بالای ساکن مناطق شهر یاسوج [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 91-108]
 • امنیت بررسی نقش بازار سرمایه در امنیت خانواده [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 115-131]
 • امنیت امنیت گردشگری و مشکلات آن از دیدگاه مدیران دفاتر خدمات جهانگردی در استان اصفهان [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 45-60]
 • امنیت تأثیر پیشگیری غیرکیفری بر میزان احساس امنیت در میان جوانان شهر بروجرد [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 167-182]
 • امنیت بررسی تأثیر ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران؛ مطالعه موردی: کشورهای منتخب اسلامی طی دوره 2012-1996 [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • امنیت دینداری و سرمایه اجتماعی محرک عضویت جوانان در گروه‌های امدادی برای برقراری امنیت ساکنان مناطق آسیب‌دیده [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 56-41]
 • امنیت تحلیل فضایی احساس امنیت در محلات مختلف شهری (مورد مطالعه: شهر قدس) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 87-104]
 • امنیت بررسی تأثیر مدیریت افکار عمومی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان اصفهانی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 63-88]
 • امنیت تحلیل مکانیزم‌های سپتد مؤثر بر امنیت و کاهش بزه در بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان) [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 51-72]
 • امنیت فرصت‌ها و تهدیدهای امنیت در شبکه‌های اجتماعی مجازی برای دانشجویان [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 87-98]
 • امنیت مطالعۀ تطبیقی عوامل کالبدی مؤثر بر پیشگیری از وقوع سرقت از ساختمان‌های مسکونی در بافت‌های فرسوده و جدید شهری با استفاده از روش تحلیل شبکه (ANP) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 65-86]
 • امنیت اجتماعی بررسی رابطه مشارکت سیاسی و احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان اصفهانی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • امنیت اجتماعی مطالعه رابطه بین مصرف رسانه ‏ای و احساس امنیت اجتماعی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 57-78]
 • امنیت اجتماعی تأثیر پیشگیری غیرکیفری بر میزان احساس امنیت در میان جوانان شهر بروجرد [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 167-182]
 • امنیت اجتماعی بررسی عوامل مرتبط با میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان مورد مطالعه زنان شهر کرمانشاه [دوره 4، شماره 3، 1394]
 • امنیت اجتماعی بررسی تأثیر سطح رضایت از کیفیت زندگی بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: روستا- شهر اصلاندوز) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 21-34]
 • امنیت اجتماعی مطالعه تطبیقی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین والدین و فرزندان ساکن شهر یزد [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]
 • امنیت اجتماعی تبیین رابطه سرمایه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی ساکنان مناطق روستایی شهرستان مشگین‌شهر [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 45-62]
 • امنیت اجتماعی بررسی نقش افراد تبعیدی بر احساس امنیت شهروندان شهر ایذه [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 19-40]
 • امنیت اجتماعی مطالعۀ احساس امنیت روانی و اجتماعی با گرایش به خرافات مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 99-122]
 • امنیت اجتماعی استان گلستان بررسی و تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی (مطالعه کارکنان استانداری استان گلستان) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 117-136]
 • امنیت انتظامی تبیین مؤلفه‏ های امنیتی مؤثر بر گرایش سرمایه‏ گذاران به مهاجرت [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 99-116]
 • امنیت جانی بررسی عوامل مرتبط با میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان مورد مطالعه زنان شهر کرمانشاه [دوره 4، شماره 3، 1394]
 • امنیت روانی تبیین مؤلفه‏ های امنیتی مؤثر بر گرایش سرمایه‏ گذاران به مهاجرت [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 99-116]
 • امنیت روانی مطالعۀ احساس امنیت روانی و اجتماعی با گرایش به خرافات مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 99-122]
 • امنیت شهری امنیت شهری؛ فضاهای عمومی بررسی و سنجش سطح امنیت پارک­های شهری در منطقه 2 شهر قم [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-24]
 • امنیت عمومی فضاهای عمومی و امنیت زنان در شهر مشهد [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 71-90]
 • امنیت مالی بررسی عوامل مرتبط با میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان مورد مطالعه زنان شهر کرمانشاه [دوره 4، شماره 3، 1394]
 • امنیت محیطی تأثیر کیفیت‌های محیط بر امنیت ادراک‌شدۀ ساکنان، با تأکید بر مؤلفه‎‌های نسل اول و دوم CPTED نمونۀ موردی: محلات بافت فرسودۀ شهر سنندج [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 83-100]
 • امنیت محیطی ارتقای امنیت محیطی در شهرهای مذهبی ازطریق تحلیل و پهنه‌بندی جذابیت دارایی‌ها، موردپژوهی: شهر مشهد [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 75-92]
 • ایمنی حمل ­و نقل ارزیابی نقش فرهنگ‌سازی ترافیکی در راستای کاهش آثار تصادفات و ارتقای نظم و امنیت اجتماعی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 109-124]
 • ایموس گرافیک ( (Amos Graphics مطالعه جامعه شناختی تأثیر سرمایه اجتماعی بر احساس ناامنی زنان با کاربرد ایموس گرافیک (مطالعه موردی : دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 25-52]
 • انتخابات شعارهای تبلیغاتی پنجمین دورۀ انتخابات شورای اسلامی شهر بجنورد: کشف و فهم پیام‌های ارتباطی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 75-98]
 • انتظارات ناشی از نقش ازدواج کاربست تجربی نظریه فمینیسم رادیکال در تبیین نگرش دانشجویان نسبت به زن زنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • انتظارات نقش علل و پیامد تعارض کار خانواده و بررسی بیگانگی از کار به عنوان یکی از پیامدهای آن [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 45-59]
 • اندازه اثر فراتحلیل رابطه بین طایفه‌گرایی و نزاع دسته‌جمعی با تأکید بر متغیر تعدیل‌گر قومیت [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 1-16]
 • انزوای اجتماعی بررسی نقش هراس اجتماعی در انزوای اجتماعی زنان روستایی مورد مطالعه روستاهای دالاهو [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 95-115]
 • انزوای اجتماعی بررسی نقش بیگانگی اجتماعی در وندالیسم در بین دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر یزد [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-24]
 • انزوای اجتماعی بررسی جامعه‌شناختی پیامدهای اجتماعی طلاق عاطفی زنان شهر تهران طی سال‌های 97-96 براساس معادلات ساختاری [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 97-115]
 • انسجام پیوند بازار‌مسجد: انسجام اجتماعی در بازار تهران [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 19-48]
 • انسجام اجتماعی بررسی مشارکت شهروندان در برقراری نظم و امنیت شهری و عوامل مرتبط با آن نمونۀ موردی: شهر ارومیه [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 17-32]
 • انسجام اجتماعی واکاوی رابطۀ بین انسجام، اعتماد و باورهای اجتماعی با میزان استفادۀ نوجوانان از کتابخانه‌‎ها [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 101-114]

ب

 • بابلسر ارزیابی مؤ لفه‌های کالبدی فضاهای عمومی و تأثیر آن در احساس امنیت اجتماعی شهروندان بابلسر [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 131-152]
 • بازاریابی اجتماعی بررسی تأثیر ابعاد آمیخته بازاریابی اجتماعی بر پیشگیری از مصرف مواد مخدر مورد مطالعه: ‌دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های استان اصفهان [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 47-60]
 • بازار تهران پیوند بازار‌مسجد: انسجام اجتماعی در بازار تهران [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 19-48]
 • بازار سرمایه بررسی نقش بازار سرمایه در امنیت خانواده [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 115-131]
 • بازنمایی بازنمایی مسائل اجتماعی در سینمای پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 57-74]
 • بافت فرسوده تأثیر کیفیت‌های محیط بر امنیت ادراک‌شدۀ ساکنان، با تأکید بر مؤلفه‎‌های نسل اول و دوم CPTED نمونۀ موردی: محلات بافت فرسودۀ شهر سنندج [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 83-100]
 • بافت‌های فرسوده تحلیل مکانیزم‌های سپتد مؤثر بر امنیت و کاهش بزه در بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان) [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 51-72]
 • بامریند بررسی رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری والدین با خشونت خانگی نسبت به فرزندان در شهر اهواز [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 61-78]
 • باورهای اجتماعی واکاوی رابطۀ بین انسجام، اعتماد و باورهای اجتماعی با میزان استفادۀ نوجوانان از کتابخانه‌‎ها [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 101-114]
 • باورهای فراشناختی مقایسه حمایت اجتماعی، باورهای فراشناختی، سلامت روان و سرزندگی در نوجوانان پسر عادی و بزهکار مقیم کانون اصلاح و تربیت شهر اهواز [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 81-96]
 • بی‏ تفاوتی اجتماعی بررسی میزان بی تفاوتی اجتماعی در بین دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 59-78]
 • بی‌ثباتی اقتصاد کلان تأثیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر جرایم مالی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 29-46]
 • بحران آب تدوین الگو به‌منظور ظرفیت‌سازی اجتماعی و جامعه‌پذیری بحران آب [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 107-138]
 • بی‌خانمان‌ها ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث مددسراهای شبانه و نقش آنها در زندگی افراد بی‌خانمان در شهر تهران (با مطالعۀ احداث و توسعۀ مددسرای مهر منطقۀ 19 تهران) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 91-106]
 • برجسته سازی مطالعه رابطه بین مصرف رسانه ‏ای و احساس امنیت اجتماعی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 57-78]
 • بیرجند شناسایی و پهنه بندی کانون های وقوع جرم سرقت در شهر بیرجند [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 85-104]
 • برچسب غیر رسمی تحلیل اجتماعی نقش انگ زنی غیر رسمی در نگرش دانشجویان نسبت به مواد (مخدر) [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]
 • برخورد تازه رسانه به‌مثابۀ ابژۀ نسلی: بررسی نقش مصرف رسانه بر هویت نسلی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 35-56]
 • برساخت اجتماعی کاوش بی‌‌قدرتی شغلی پرستاران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 1-18]
 • برساختگرایی تحلیل محتوای مستند شوک با تأکید بر نظریه‌های انحرافات اجتماعی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • برساخت‏گرایی اجتماعی فهم عوامل طلاق از منظر مردان و زنان در معرض طلاق و طلاق گرفته مطالعه ­ موردی شهر سقز [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 19-30]
 • برنامه‌ریزی کالبدی روستایی ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های پیشگیری از جرم در طراحی محیط بر احساس امنیت ساکنان مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان طوس [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 59-74]
 • برنامه شوک تحلیل محتوای مستند شوک با تأکید بر نظریه‌های انحرافات اجتماعی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • برنامه هسته‌ای تاثیر برنامه هسته ای ایران برامنیت ملی ترکیه (در پرتو تئوری توازن قوا) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 69-84]
 • بزهکار مقایسه حمایت اجتماعی، باورهای فراشناختی، سلامت روان و سرزندگی در نوجوانان پسر عادی و بزهکار مقیم کانون اصلاح و تربیت شهر اهواز [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 81-96]
 • بزهکاری بررسی کیفی تأثیرخانواده در میزان بزهکاری دختران و زنان (بررسی موردی بند نسوان زندان مرکزی اصفهان) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 17-33]
 • بزهکاری بررسی نقش خانواده در بزهکاری فرزندان (مورد مطالعه: نوجوانان پسر شهر زنجان) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 35-50]
 • بزهکاری آینده‌نگر بررسی اعتبار و پایایی مقیاس بزهکاری آینده‌نگر [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 73-96]
 • بزهکاری نوجوانان بررسی نقش خانواده در بزهکاری فرزندان (مورد مطالعه: نوجوانان پسر شهر زنجان) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 35-50]
 • بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی بررسی و تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی (مطالعه کارکنان استانداری استان گلستان) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 117-136]
 • بعد ساختاری سرمایه اجتماعی بررسی و تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی (مطالعه کارکنان استانداری استان گلستان) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 117-136]
 • بعد شناختی سرمایه اجتماعی بررسی و تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی (مطالعه کارکنان استانداری استان گلستان) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 117-136]
 • بی‌قدرتی بررسی نقش بیگانگی اجتماعی در وندالیسم در بین دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر یزد [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-24]
 • بی‌قدرتی کاوش بی‌‌قدرتی شغلی پرستاران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 1-18]
 • بیکاری بررسی علل اقتصادی آسیب‏ های اجتماعی ( با تأکید بر رابطه تورم و جرایم در ایران طی سال‏ های 1390-1370) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 79-98]
 • بیکاری ارتباط میان نرخ جرم و جنایت با تورم و بیکاری در ایران [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 113-127]
 • بیگانگی اجتماعی بررسی نقش بیگانگی اجتماعی در وندالیسم در بین دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر یزد [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-24]
 • بیگانگی اجتماعی بررسی تأثیر دینداری و بیگانگی اجتماعی بر همنوایی دانشجویان با هنجارهای اجتماعی مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 1-16]
 • بیگانگی از کار علل و پیامد تعارض کار خانواده و بررسی بیگانگی از کار به عنوان یکی از پیامدهای آن [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 45-59]
 • بی‌نظمی زباله‌پراکنی به‌مثابۀ بی‌نظمی اجتماعی (آزمون نظریۀ پنجرۀ شکسته)ه) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 17-32]
 • بی‏نظمی بررسی رابطه میزان کنترل اجتماعی و بی‌نظمی در بین شهروندان شهر دهدشت [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 35-46]
 • بی‌نظمی اجتماعی تحلیل جامعه شناختی قانون‌گریزی در رانندگی‌ با تأکید بر نظریه کنترل اجتماعی (مطالعه موردی:جوانان شهر نکا) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 25-40]
 • بی‌نظمی اجتماعی فرسایش سرمایه‌ اجتماعی و بی‌نظمی در بین شهروندان تهرانی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • بهار 1397 سال هفتم، شماره پیاپی (20)، شماره‌ اول، بهار 1397 [دوره 7، شماره 1، 1397]
 • بهار 1398 بهار 1398 [دوره 8، شماره 1، 1398]
 • بی‌هنجاری بررسی نقش بیگانگی اجتماعی در وندالیسم در بین دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر یزد [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-24]

پ

 • پایایی بررسی اعتبار و پایایی مقیاس بزهکاری آینده‌نگر [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 73-96]
 • پایبندی به مذهب بررسی عوامل مرتبط با میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان مورد مطالعه زنان شهر کرمانشاه [دوره 4، شماره 3، 1394]
 • پایبندی مذهبی بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان شاغل در سازمان‌ها و ادارات دولتی شهر تبریز و عوامل مرتبط با آن [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 29-46]
 • پایداری سیاسی بررسی تأثیر ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران؛ مطالعه موردی: کشورهای منتخب اسلامی طی دوره 2012-1996 [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • پارک‌های شهری بررسی آسیب‌شناسی پارک‌ها و فضاهای سبز تفریحی شهر سنندج [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 131-144]
 • پارک‌های شهری تحلیلی بر توزیع فضایی جرائم در پارک‌های شهری (مطالعۀ موردی پارک‌های شهر تهران) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 89-104]
 • پارک‏های شهری امنیت شهری؛ فضاهای عمومی بررسی و سنجش سطح امنیت پارک­های شهری در منطقه 2 شهر قم [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-24]
 • پاییز 1396 سال ششم، شماره پیاپی (18)، شماره‌ سوم، پاییز 1396 [دوره 6، شماره 3، 1396]
 • پایگاه اقتصادی- اجتماعی تحلیل جامعه‌شناختی خشونت خانگی علیه زنان و رابطة آن با احساس امنیت در خانه (مطالعة موردی زنان 18- 54 سال شهر میانه) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 47-72]
 • پایگاه اقتصادی و اجتماعی بررسی جامعه‌شناختی گستره احساس امنیت اجتماعی در شهر اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 39-62]
 • پایگاه داده مکانی تحلیلی بر توزیع فضایی جرایم شهری توسط پایگاه داده مکانی (مطالعه موردی: اسلام آباد شهر زنجان) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 79-98]
 • پیامدهای اجتماعی- اقتصادی تحلیل کیفی پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی پدیده قاچاق سوخت در شهرستان میناب [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 19-34]
 • پیامدهای معنایی عودلاجان؛ روایت مرگ یک محله: مطالعة پیامدهای معنایی تغییرات فضایی، در محلة عودلاجان تهران [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 99-121]
 • پدیدارشناسی بررسی تجارب زیسته زنان روسپی (مورد مطالعه: شهرهای یزد و اصفهان) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 49-68]
 • پدیدارشناسی آسیب‌شناسی تجربی خدمت نظام‌وظیفه از منظر سربازان دارای مدرک تحصیلات تکمیلی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 67-86]
 • پدیدارشناسی گونه‌شناسی تجربۀ زیستۀ عشق [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 83-104]
 • پدرسالاری تحلیل جامعه‌شناختی خشونت خانگی علیه زنان و رابطة آن با احساس امنیت در خانه (مطالعة موردی زنان 18- 54 سال شهر میانه) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 47-72]
 • پذیرش کلیشه های نقش جنسیتی کاربست تجربی نظریه فمینیسم رادیکال در تبیین نگرش دانشجویان نسبت به زن زنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پراکندگی جرایم شهری تحلیل فضایی جرایم شهری در مناطق بیست و دو گانه کلان‌شهر تهران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 117-130]
 • پراکنش جرم تحلیلی بر توزیع فضایی جرائم در پارک‌های شهری (مطالعۀ موردی پارک‌های شهر تهران) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 89-104]
 • پراکنش فضایی تحلیلی بر پراکنش فضایی احساس امنیت در استان یزد با استفاده از الگوی ویکور [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 1-18]
 • پرستاران کاوش بی‌‌قدرتی شغلی پرستاران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 1-18]
 • پرسشنامه WHOQOL-BREF بررسی تأثیر سطح رضایت از کیفیت زندگی بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: روستا- شهر اصلاندوز) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 21-34]
 • پروبلماتیک بازنمایی مسائل اجتماعی در سینمای پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 57-74]
 • پس‏انداز بررسی نقش بازار سرمایه در امنیت خانواده [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 115-131]
 • پیشگیری شناسایی و پهنه بندی کانون های وقوع جرم سرقت در شهر بیرجند [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 85-104]
 • پیشگیری از جرم ازطریق طراحی محیطی مطالعۀ تطبیقی عوامل کالبدی مؤثر بر پیشگیری از وقوع سرقت از ساختمان‌های مسکونی در بافت‌های فرسوده و جدید شهری با استفاده از روش تحلیل شبکه (ANP) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 65-86]
 • پیشگیری غیر کیفری تأثیر پیشگیری غیرکیفری بر میزان احساس امنیت در میان جوانان شهر بروجرد [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 167-182]
 • پلیس رابطه نقش پلیس و احساس امنیت در شهر اصفهان سال1388 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 21-38]
 • پلیس مطالعۀ کیفی علل تمرد شهروندان از فرمان پلیس در استان خراسان شمالی با رویکرد نظریۀ زمینه‌ای [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 55-82]
 • پنجره شکسته بررسی رابطه احساس بی‌نظمی و احساس ناامنی در بین شهروندان یاسوجی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 63-80]
 • پنج عامل بزرگ شخصیت مطالعه مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیتی و جمعیت‌شناختی رانندگان متخلف و غیرمتخلف شهراصفهان (پس از اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی 1390) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 73-96]
 • پول‌شویی تحلیل تجربی آثار پول شویی بر رشد اقتصادی، مخارج دولت و نابرابری درآمدی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 97-117]
 • پیوند اجتماعی تحلیل جامعه شناختی قانون‌گریزی در رانندگی‌ با تأکید بر نظریه کنترل اجتماعی (مطالعه موردی:جوانان شهر نکا) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 25-40]
 • پیوند افتراقی بررسی تجارب زیسته زنان روسپی (مورد مطالعه: شهرهای یزد و اصفهان) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 49-68]

ت

 • تاب‌آوری مقایسه سبک‌های فرزندپروری، دشواری در تنظیم هیجان و تاب‌آوری در جوانان مجرم و غیر مجرم [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 57-68]
 • تابستان 1396 سال ششم، شماره پیاپی (17)، شماره‌ دوم، تابستان 1396 [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • تابستان 98 تابستان 98 [دوره 8، شماره 2، 1398]
 • تأثیرات اجتماعی و فرهنگی ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث مددسراهای شبانه و نقش آنها در زندگی افراد بی‌خانمان در شهر تهران (با مطالعۀ احداث و توسعۀ مددسرای مهر منطقۀ 19 تهران) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 91-106]
 • تأثیرپذیری از تبلیغات بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه‌های خالکوبی مطالعه‌ مردان شهرکرمانشاه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 73-90]
 • تبعید بررسی نقش افراد تبعیدی بر احساس امنیت شهروندان شهر ایذه [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 19-40]
 • تبلیغات بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت گردشگران خارجی در اصفهان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 39-58]
 • تبلیغ دینی توصیف کیفی فراگرد ارتباط مردم و روحانیت در تبلیغ دین؛ نگرشی آسیب‌شناسانه از منظر روحانیون مبلغ نخبه [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 57-82]
 • تجارب زیسته بررسی تجارب زیسته زنان روسپی (مورد مطالعه: شهرهای یزد و اصفهان) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 49-68]
 • تجاوز واکاوی پدیدۀ مزاحمت‌های خیابانی فیزیکی با رویکرد مردم‌نگاری [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 17-44]
 • تجربه عینی نزاع بررسی پدیده نزاع در بین شهروندان ساکن شهر یزد [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]
 • تجلی رفتاری جنسیت­زده چگونگی آزار جنسی زنان در محیط­کار: به‌کارگیری روش­شناسی کیفی نظریه داده ­بنیاد برای بررسی احساس نا­امنی زنان در محیط­کار [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 61-78]
 • تحریک روانی شوهر تحلیل جامعه‌شناختی خشونت خانگی علیه زنان و رابطة آن با احساس امنیت در خانه (مطالعة موردی زنان 18- 54 سال شهر میانه) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 47-72]
 • تحصیلات تکمیلی آسیب‌شناسی تجربی خدمت نظام‌وظیفه از منظر سربازان دارای مدرک تحصیلات تکمیلی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 67-86]
 • تحقیق کیفی نیمۀ پنهان زندگی زنان تن‌فروش [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 45-64]
 • تحلیل اکتشافی داده‏های فضایی بررسی الگوهای سرقت مسکونی با به‏ کارگیری رویکرد تحلیل اکتشافی داده‏ های فضایی مطالعه موردی: شهر زاهدان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-23]
 • تحلیل زمانی- مکانی تحلیل زمانی- مکانی آسیب ­ های اجتماعی مرتبط با مواد مخدر (مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 95-116]
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی ارزیابی سطوح نیازهای کارکنان در فرماندهی نیروی انتظامی استان بوشهر: رویکردی مقایسه‌ای بر پایه تحلیل‌های آماری و تصمیم‌گیری فازی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 43-68]
 • تحلیل عاملی تأییدی پیش درآمدی بر ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس سنجش رفتارهای انحرافی دانشجویان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 45-58]
 • تحلیل فضا تحلیلی بر توزیع فضایی جرائم در پارک‌های شهری (مطالعۀ موردی پارک‌های شهر تهران) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 89-104]
 • تحلیل فضا تعیین عرصه‌‌های مناسب مکان‌گزینی‌کلانتری‌ها برای بهبود امنیت فضا مطالعة موردی اردبیل [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 97-115]
 • تحلیل فضایی تحلیل فضایی جرایم شهری در مناطق بیست و دو گانه کلان‌شهر تهران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 117-130]
 • تحلیل فضایی تحلیلی بر توزیع فضایی جرایم شهری توسط پایگاه داده مکانی (مطالعه موردی: اسلام آباد شهر زنجان) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 79-98]
 • تحلیل فضایی تحلیل فضایی جرایم سرقت در سطح شهر قروه [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 89-104]
 • تحلیل محتوا شعارهای تبلیغاتی پنجمین دورۀ انتخابات شورای اسلامی شهر بجنورد: کشف و فهم پیام‌های ارتباطی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 75-98]
 • تحلیل مکانی شناسایی و تحلیل مکانی کانون‌های جرم‌خیز در کلان‌شهرها مطالعه موردی: منطقه 12 کلان‌شهر تهران [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 49-68]
 • تحلیل‌های آماری ارزیابی سطوح نیازهای کارکنان در فرماندهی نیروی انتظامی استان بوشهر: رویکردی مقایسه‌ای بر پایه تحلیل‌های آماری و تصمیم‌گیری فازی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 43-68]
 • تخریب بررسی رابطة فقر روستایی و تخریب مراتع بخش مرکزی شهرستان فارسان [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 69-78]
 • تخلفات رانندگی مطالعه مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیتی و جمعیت‌شناختی رانندگان متخلف و غیرمتخلف شهراصفهان (پس از اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی 1390) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 73-96]
 • تخلفات عمدی مطالعۀ تأثیر هوش هیجانی بر رفتارهای پرخطر عمدی رانندگان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 1-16]
 • تخلف رانندگی بررسی تأثیر نارسایی حمایت اجتماعی بر تخلفات رانندگی استفاده­کنندگان موتورسیکلت [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-18]
 • تخلف رانندگی بررسی رابطة هوش اخلاقی و آگاهی ترافیکی با تخلف رانندگی در شهر یاسوج [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 1-18]
 • ترافیک نقش عوامل نهادی در شکل‌گیری ترافیک شهر کرمانشاه [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 1-18]
 • تراکم جمعیت تحلیل فضایی جرایم شهری در مناطق بیست و دو گانه کلان‌شهر تهران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 117-130]
 • ترس بررسی نقش هراس اجتماعی در انزوای اجتماعی زنان روستایی مورد مطالعه روستاهای دالاهو [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 95-115]
 • ترس از جرم رابطه نقش پلیس و احساس امنیت در شهر اصفهان سال1388 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 21-38]
 • ترس از جرم بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی با ترس از جرم بین سالمندان شهر شیراز [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 19-36]
 • ترکیه تاثیر برنامه هسته ای ایران برامنیت ملی ترکیه (در پرتو تئوری توازن قوا) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 69-84]
 • تصادف تأثیر اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی بر مخاطرات انسانی تصادفات در جاده‌های برون شهری استان خراسان شمالی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 51-68]
 • تعارض کار علل و پیامد تعارض کار خانواده و بررسی بیگانگی از کار به عنوان یکی از پیامدهای آن [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 45-59]
 • تعارض کار - خانواده علل و پیامد تعارض کار خانواده و بررسی بیگانگی از کار به عنوان یکی از پیامدهای آن [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 45-59]
 • تعاریف خنثی‌کننده بررسی نگرش دانشجویان پسر نسبت به خشونت علیه زنان در بستر خانواده: آزمون تجربی نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 15-38]
 • تعلق خاطر کاری نقش رهبری اخلاقی در وفاداری سازمانی با میانجی‌گری تعلق خاطر کاری [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 17-36]
 • تعلق شهروندی تحلیل جامعه‌شناختی عوامل اثرگذار بر رفتارهای وندالیستی (مطالعه موردی: در کلانشهر مشهد) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 21-48]
 • تعهد سازمانی بررسی ارتباط حمایت سازمانی و مدیریتی و تعهد سازمانی نیروهای کارمند و نظامی پلیس (مورد مطالعه: نیروهای پلیس شهر اصفهان) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 59-72]
 • تغییرات فضا عودلاجان؛ روایت مرگ یک محله: مطالعة پیامدهای معنایی تغییرات فضایی، در محلة عودلاجان تهران [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 99-121]
 • تغییر قیافه بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه‌های خالکوبی مطالعه‌ مردان شهرکرمانشاه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 73-90]
 • تفاوت‌های مکانی تحلیل فضایی رفتار رانندگی در سطح شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 73-90]
 • تقلب بررسی عوامل مرتبط با اقدام به تقلب در بین دانشجویان مؤسسات آموزش عالی شهرستان رشت [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 35-52]
 • تقلید بررسی نگرش دانشجویان پسر نسبت به خشونت علیه زنان در بستر خانواده: آزمون تجربی نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 15-38]
 • تکنیک تحلیل شبکه (ANP) مطالعۀ تطبیقی عوامل کالبدی مؤثر بر پیشگیری از وقوع سرقت از ساختمان‌های مسکونی در بافت‌های فرسوده و جدید شهری با استفاده از روش تحلیل شبکه (ANP) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 65-86]
 • تکنیک دلفی شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه گردشگری روستایی در حوزه امنیت با استفاده از تکنیک دلفی (مورد مطالعه: استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 59-74]
 • تلویزیون بررسی تأثیر رسانه‏های داخلی و خارجی بر میزان پایبندی به سبک زندگی دینی در بین شهروندان 15-65 ساله شهرتبریز [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 79-94]
 • تمایل به بزهکاری مطالعه رابطه بین استفاده از رسـانه‌های مـدرن و تمـایل به بزهکـاری در بین نوجوانان دانش‌آموز (مطالعه دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر بستک) [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 53-70]
 • تمایل به پرداخت برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی (مطالعه موردی اعتیاد به مواد مخدر در شهر اصفهان) [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 1-18]
 • تمایل به پرداخت نهایی ارزش‌‌گذاری اقتصادی احساس امنیت: آیا جامعه برای بهبود امنیت حاضر به پرداخت است؟ [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 53-64]
 • تمرد مطالعۀ کیفی علل تمرد شهروندان از فرمان پلیس در استان خراسان شمالی با رویکرد نظریۀ زمینه‌ای [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 55-82]
 • تنباکو مطالعه کیفی مصرف قلیان در میان پسران جوان شهر جیرفت [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 65-80]
 • تنبلی سازمانی فرهنگ بوروکراتیک و سایبرلوفینگ کارکنان: تحلیل نقش میانجی تنبلی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان لرستان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تهران فرسایش سرمایه‌ اجتماعی و بی‌نظمی در بین شهروندان تهرانی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • توانایی حل تضاد تحلیل چندسطحی خشونت‌ورزی: مطالعۀ پیمایشی خشونت‌ورزی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سقز [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]
 • توانمندسازی مطالعۀ کیفی دلایل و زمینه‌های مشارکت‌نکردن زنان سرپرست خانوار در برنامه‌های توانمندسازی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 65-86]
 • توریست بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت گردشگران خارجی در اصفهان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 39-58]
 • تورم بررسی علل اقتصادی آسیب‏ های اجتماعی ( با تأکید بر رابطه تورم و جرایم در ایران طی سال‏ های 1390-1370) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 79-98]
 • تورم ارزیابی اثر توزیع درآمد، تورم و نرخ باسوادی بر میزان سرقت در ایران [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 78-100]
 • تورم ارتباط میان نرخ جرم و جنایت با تورم و بیکاری در ایران [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 113-127]
 • توزیع درآمد ارزیابی اثر توزیع درآمد، تورم و نرخ باسوادی بر میزان سرقت در ایران [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 78-100]
 • توزیع کاربریها نقش عوامل نهادی در شکل‌گیری ترافیک شهر کرمانشاه [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 1-18]
 • توسعه اجتماعی تبیین رابطه سرمایه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی ساکنان مناطق روستایی شهرستان مشگین‌شهر [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 45-62]
 • توسعه روستایی تبیین رابطه سرمایه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی ساکنان مناطق روستایی شهرستان مشگین‌شهر [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 45-62]
 • توصیف کیفی توصیف کیفی فراگرد ارتباط مردم و روحانیت در تبلیغ دین؛ نگرشی آسیب‌شناسانه از منظر روحانیون مبلغ نخبه [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 57-82]

ج

 • جامعة شبکه‌ای تبیین جامعه‌شناختی مدیریت حریم شخصی کاربران جوان فیس‌بوک شهر اصفهان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 17-28]
 • جامعه‌پذیری آگاهی از حقوق و تکالیف شهری و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه: شهر مشهد [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 19-36]
 • جامعه‌پذیری تدوین الگو به‌منظور ظرفیت‌سازی اجتماعی و جامعه‌پذیری بحران آب [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 107-138]
 • جیب‌بری و کیف‌زنی شناسایی و تحلیل مکانی کانون‌های جرم‌خیز در کلان‌شهرها مطالعه موردی: منطقه 12 کلان‌شهر تهران [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 49-68]
 • جذابیت دارایی ارتقای امنیت محیطی در شهرهای مذهبی ازطریق تحلیل و پهنه‌بندی جذابیت دارایی‌ها، موردپژوهی: شهر مشهد [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 75-92]
 • جرایم مالی تأثیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر جرایم مالی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 29-46]
 • جرایم مرتبط با مواد تحلیل زمانی- مکانی آسیب ­ های اجتماعی مرتبط با مواد مخدر (مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 95-116]
 • جرم بررسی علل اقتصادی آسیب‏ های اجتماعی ( با تأکید بر رابطه تورم و جرایم در ایران طی سال‏ های 1390-1370) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 79-98]
 • جرم بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم (فراتحلیلی از تحقیقات انجام شده در ایران) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 85-102]
 • جرم رابطه سرمایه اجتماعی وجرم جوانان مورد مطالعه: جوانان شهر یزد [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-14]
 • جرم مقایسه سبک‌های فرزندپروری، دشواری در تنظیم هیجان و تاب‌آوری در جوانان مجرم و غیر مجرم [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 57-68]
 • جرم مطالعۀ تطبیقی عوامل کالبدی مؤثر بر پیشگیری از وقوع سرقت از ساختمان‌های مسکونی در بافت‌های فرسوده و جدید شهری با استفاده از روش تحلیل شبکه (ANP) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 65-86]
 • جرم شناختی تأثیر پیشگیری غیرکیفری بر میزان احساس امنیت در میان جوانان شهر بروجرد [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 167-182]
 • جرم کیف‌قاپی شناسایی و تحلیل مکانی کانون‌های جرم‌خیز در کلان‌شهرها مطالعه موردی: منطقه 12 کلان‌شهر تهران [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 49-68]
 • جرم و جنایت ارتباط میان نرخ جرم و جنایت با تورم و بیکاری در ایران [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 113-127]
 • جزیره کیش تحلیل تأثیر فاصله اجتماعی ادراک شده بر نیات رفتاری گردشگران بین‌المللی سفر کرده به جزیره آزاد کیش با تأکید بر ریسک ادراک شده و رضایت‌مندی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 51-66]
 • جنسیت بررسی تفاوت‏های جنسیتی در احساس ناامنی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 31-44]
 • جهانی­شدن «مطالعه برخی عوامل جریان مدرنیته مؤثّر بر گرایش زنان به طلاق» (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر زنجان) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 25-44]
 • جهت­گیری مذهبی بررسی سلامت روانی زندانیان زندان­های استان ایلام و عوامل مرتبط با آن [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 101-116]
 • جوانان بررسی رابطه مهارت­های اجتماعی و رفتارهای پرخطر جوانان: مطالعه موردی شهر شیراز [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-24]
 • جوانان مطالعه نقش میانجیگرایانه اعتماد اجتماعی در تأثیرگذاری دینداری بر هراس اجتماعی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 69-86]
 • جوانان رابطه سرمایه اجتماعی وجرم جوانان مورد مطالعه: جوانان شهر یزد [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-14]
 • جوانان تحلیل جامعه شناختی قانون‌گریزی در رانندگی‌ با تأکید بر نظریه کنترل اجتماعی (مطالعه موردی:جوانان شهر نکا) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 25-40]
 • جوانان مقایسه سبک‌های فرزندپروری، دشواری در تنظیم هیجان و تاب‌آوری در جوانان مجرم و غیر مجرم [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 57-68]
 • جوانان مطالعه کیفی مصرف قلیان در میان پسران جوان شهر جیرفت [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 65-80]
 • جوانان تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به مدیریت بدن مطالعۀ موردی: جوانان 18-16سالۀ شهر اصفهان [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 1-16]
 • جوسیلیوس ارزیابی اثر توزیع درآمد، تورم و نرخ باسوادی بر میزان سرقت در ایران [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 78-100]

ح

 • حاشیه‏نشینان بررسی پدیده آنومی اجتماعی در بین شهروندان حاشیه‌نشین شهر تبریز [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 1-16]
 • حاکمیت قانون بررسی تأثیر ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران؛ مطالعه موردی: کشورهای منتخب اسلامی طی دوره 2012-1996 [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • حداکثرسازی سود مطالعۀ جامعه‌شناختی پیامدهای عاملیت مضاعف و حداکثرسازی سود در شرکت‌‎های بازاریابی هرمی، مردم‎‌نگاری انتقادی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 37-56]
 • حریم حفاظتی نیروگاه اتمی تحلیل فضایی تأثیرات احداث نیروگاه هسته­ای بر ساختار کالبدی شهر بوشهر [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 81-100]
 • حریم خصوصی تبیین جامعه‌شناختی مدیریت حریم شخصی کاربران جوان فیس‌بوک شهر اصفهان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 17-28]
 • حس امنیت واکاوی نقش انگاره احساس امنیت در ارتقاء مشارکت اجتماعی شهروندان شهر شیراز [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 91-104]
 • حقوق شهروندی بررسی مشارکت شهروندان در برقراری نظم و امنیت شهری و عوامل مرتبط با آن نمونۀ موردی: شهر ارومیه [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 17-32]
 • حقوق شهروندی بررسی موانع اجتماعی‌فرهنگی اجرای حقوق شهروندی در استان اصفهان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 37-60]
 • حقوق و تکالیف شهری آگاهی از حقوق و تکالیف شهری و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه: شهر مشهد [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 19-36]
 • حمایت اجتماعی علل و پیامد تعارض کار خانواده و بررسی بیگانگی از کار به عنوان یکی از پیامدهای آن [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 45-59]
 • حمایت اجتماعی بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان شاغل در سازمان‌ها و ادارات دولتی شهر تبریز و عوامل مرتبط با آن [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 29-46]
 • حمایت اجتماعی مقایسه حمایت اجتماعی، باورهای فراشناختی، سلامت روان و سرزندگی در نوجوانان پسر عادی و بزهکار مقیم کانون اصلاح و تربیت شهر اهواز [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 81-96]
 • حمایت اجتماعی ادراک شده بررسی تأثیر نارسایی حمایت اجتماعی بر تخلفات رانندگی استفاده­کنندگان موتورسیکلت [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-18]
 • حمایت سازمانی بررسی ارتباط حمایت سازمانی و مدیریتی و تعهد سازمانی نیروهای کارمند و نظامی پلیس (مورد مطالعه: نیروهای پلیس شهر اصفهان) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 59-72]
 • حمایت مدیریتی بررسی ارتباط حمایت سازمانی و مدیریتی و تعهد سازمانی نیروهای کارمند و نظامی پلیس (مورد مطالعه: نیروهای پلیس شهر اصفهان) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 59-72]
 • حوادث جاده‌ای بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با حوادث شغلی و کیفیت خواب رانندگان جاده‌ای شهر اصفهان در سال 1390 [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 75-88]

خ

 • خالکوبی بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه‌های خالکوبی مطالعه‌ مردان شهرکرمانشاه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 73-90]
 • خیانت بررسی جامعه‌شناختی پیامدهای اجتماعی طلاق عاطفی زنان شهر تهران طی سال‌های 97-96 براساس معادلات ساختاری [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 97-115]
 • خانواده بررسی عوامل مرتبط با گرایش پسران نو جوان شهر ایلام به رفتار بزهکارانه [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 125-140]
 • خانواده علل و پیامد تعارض کار خانواده و بررسی بیگانگی از کار به عنوان یکی از پیامدهای آن [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 45-59]
 • خانواده بررسی نقش بازار سرمایه در امنیت خانواده [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 115-131]
 • خانواده بررسی کیفی تأثیرخانواده در میزان بزهکاری دختران و زنان (بررسی موردی بند نسوان زندان مرکزی اصفهان) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 17-33]
 • خدمت نظام‌ وظیفه آسیب‌شناسی تجربی خدمت نظام‌وظیفه از منظر سربازان دارای مدرک تحصیلات تکمیلی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 67-86]
 • خراسان شمالی مطالعۀ کیفی علل تمرد شهروندان از فرمان پلیس در استان خراسان شمالی با رویکرد نظریۀ زمینه‌ای [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 55-82]
 • خرافات مطالعۀ احساس امنیت روانی و اجتماعی با گرایش به خرافات مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 99-122]
 • خرده‌فرهنگ مزاحمت جنسی واکاوی پدیدۀ مزاحمت‌های خیابانی فیزیکی با رویکرد مردم‌نگاری [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 17-44]
 • خشم حالت خشم صفت- حالت و شیوه‌های کنترل خشم و گرایش افراد به نزاع دسته جمعی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 117-130]
 • خشم صفت خشم صفت- حالت و شیوه‌های کنترل خشم و گرایش افراد به نزاع دسته جمعی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 117-130]
 • خشونت خانگی تحلیل جامعه‌شناختی خشونت خانگی علیه زنان و رابطة آن با احساس امنیت در خانه (مطالعة موردی زنان 18- 54 سال شهر میانه) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 47-72]
 • خشونت خانوادگی بررسی رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری والدین با خشونت خانگی نسبت به فرزندان در شهر اهواز [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 61-78]
 • خشونت‌ورزی تحلیل چندسطحی خشونت‌ورزی: مطالعۀ پیمایشی خشونت‌ورزی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سقز [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]
 • خود انگاره تحلیل اجتماعی نقش انگ زنی غیر رسمی در نگرش دانشجویان نسبت به مواد (مخدر) [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]
 • خودکشی تمایزات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی مناطق کشور مطالعه نرخ بیکاری و میزان خودکشی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 153-166]
 • خود همبستگی کلی بررسی الگوهای سرقت مسکونی با به‏ کارگیری رویکرد تحلیل اکتشافی داده‏ های فضایی مطالعه موردی: شهر زاهدان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-23]
 • خودهمبستگی محلی بررسی الگوهای سرقت مسکونی با به‏ کارگیری رویکرد تحلیل اکتشافی داده‏ های فضایی مطالعه موردی: شهر زاهدان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-23]

د

 • داده‌های تلفیقی تمایزات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی مناطق کشور مطالعه نرخ بیکاری و میزان خودکشی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 153-166]
 • داغ ننگ زندگی پس از زندان؛ چالش‌های بازسازی برای زنان [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 31-50]
 • دانش‌آموزان بررسی نقش بیگانگی اجتماعی در وندالیسم در بین دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر یزد [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-24]
 • دانش‌آموزان دبیرستانی مطالعه رابطه بین استفاده از رسـانه‌های مـدرن و تمـایل به بزهکـاری در بین نوجوانان دانش‌آموز (مطالعه دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر بستک) [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 53-70]
 • دانشجویان تأثیر دینداری و رسانه ‏های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 53-72]
 • دانشجویان تبیین رابطه دیدگاه ارزشی با احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 81-93]
 • دانشجویان دینداری و سرمایه اجتماعی محرک عضویت جوانان در گروه‌های امدادی برای برقراری امنیت ساکنان مناطق آسیب‌دیده [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 56-41]
 • دانشجویان مطالعۀ کیفی زمینه‌های اجتماعی مصرف سیگار در میان دانشجویان خوابگاه پسران دانشگاه یزد [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 79-98]
 • دانشجویان بررسی عوامل مرتبط با اقدام به تقلب در بین دانشجویان مؤسسات آموزش عالی شهرستان رشت [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 35-52]
 • دانشجویان فرصت‌ها و تهدیدهای امنیت در شبکه‌های اجتماعی مجازی برای دانشجویان [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 87-98]
 • دانشجویان مطالعۀ احساس امنیت روانی و اجتماعی با گرایش به خرافات مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 99-122]
 • دانشگاه اصفهان مطالعه جامعه شناختی تأثیر سرمایه اجتماعی بر احساس ناامنی زنان با کاربرد ایموس گرافیک (مطالعه موردی : دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 25-52]
 • دانشگاه اصفهان تبیین رابطه دیدگاه ارزشی با احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 81-93]
 • دانشگاه اصفهان مطالعۀ احساس امنیت روانی و اجتماعی با گرایش به خرافات مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 99-122]
 • دخانیات مطالعه کیفی مصرف قلیان در میان پسران جوان شهر جیرفت [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 65-80]
 • دختر بررسی کیفی تأثیرخانواده در میزان بزهکاری دختران و زنان (بررسی موردی بند نسوان زندان مرکزی اصفهان) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 17-33]
 • دختران فراری نقش پیش‌بینی‌کنندگی سبک‌های فرزندپروری و اعتماد اجتماعی در فرار دختران از خانه [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 39-50]
 • دیدگاه ارزشی تبیین رابطه دیدگاه ارزشی با احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 81-93]
 • درمان واکاوی کنش‌های احساسی - عاطفی در درمان اعتیاد مطالعۀ کیفی با روش نظریۀ زمینه‌ای [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 105-126]
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و کیفیت زندگی زنان بزهکار زندانی در شهر اصفهان [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 17-30]
 • دسترسی به امکانات رفاهی بررسی پدیده نزاع در بین شهروندان ساکن شهر یزد [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]
 • دشواری در تنظیم هیجان مقایسه سبک‌های فرزندپروری، دشواری در تنظیم هیجان و تاب‌آوری در جوانان مجرم و غیر مجرم [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 57-68]
 • دفاتر خدمات جهانگردی امنیت گردشگری و مشکلات آن از دیدگاه مدیران دفاتر خدمات جهانگردی در استان اصفهان [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 45-60]
 • دلبستگی به خانواده بررسی نقش خانواده در بزهکاری فرزندان (مورد مطالعه: نوجوانان پسر شهر زنجان) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 35-50]
 • دلسردی مطالعۀ کیفی دلایل و زمینه‌های مشارکت‌نکردن زنان سرپرست خانوار در برنامه‌های توانمندسازی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 65-86]
 • دینداری بررسی رابطه دینداری و احساس امنیت در فضاهای شهری و روستایی (مورد مطالعه: شهرستان کوهدشت) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-20]
 • دینداری بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر احساس امنیّت اجتماعی در شهر یاسوج [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 21-40]
 • دینداری بررسی نقش مداخله گرایانه سازه سرمایه اجتماعی در رابطه بین دینداری و احساس امنیت اجتماعی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 13-38]
 • دینداری تأثیر دینداری و رسانه ‏های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 53-72]
 • دینداری بررسی پدیده آنومی اجتماعی در بین شهروندان حاشیه‌نشین شهر تبریز [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 1-16]
 • دینداری مطالعه نقش میانجیگرایانه اعتماد اجتماعی در تأثیرگذاری دینداری بر هراس اجتماعی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 69-86]
 • دینداری بررسی تأثیر دینداری و بیگانگی اجتماعی بر همنوایی دانشجویان با هنجارهای اجتماعی مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 1-16]
 • دهدشت بررسی رابطه میزان کنترل اجتماعی و بی‌نظمی در بین شهروندان شهر دهدشت [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 35-46]
 • دهستان طوس ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های پیشگیری از جرم در طراحی محیط بر احساس امنیت ساکنان مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان طوس [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 59-74]
 • دوره 7 دوره 7، شماره 4 [دوره 7، شماره 4، 1397]
 • دوره 7 دوره 7، شماره 3 [دوره 7، شماره 3، 1397]
 • دوره 7 دوره 7، شماره 2 [دوره 7، شماره 2، 1397]
 • دوره آموزشی سربازی بررسی تأثیرگذاری دوره آموزشی سربازی در مرکز 01 ارتش بر شاخص‌های همبستگی اجتماعی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 101-112]
 • دوستی با جنس مخالف تأملی بر تأثیر روابط جنسی پیش از ازدواج بر گرایش به ازدواج مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 33-54]

ر

 • رابطه گونه‌شناسی تجربۀ زیستۀ عشق [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 83-104]
 • رابطۀ جنسی پیش از ازدواج تأملی بر تأثیر روابط جنسی پیش از ازدواج بر گرایش به ازدواج مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 33-54]
 • رانندگان بررسی رابطة هوش اخلاقی و آگاهی ترافیکی با تخلف رانندگی در شهر یاسوج [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 1-18]
 • رانندگان مطالعۀ تأثیر هوش هیجانی بر رفتارهای پرخطر عمدی رانندگان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 1-16]
 • راهبردهای انطباق بررسی سلامت روانی زندانیان زندان­های استان ایلام و عوامل مرتبط با آن [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 101-116]
 • راهنمایی و رانندگی تأثیر اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی بر مخاطرات انسانی تصادفات در جاده‌های برون شهری استان خراسان شمالی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 51-68]
 • رسانه سنجش عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان شهر مشهد با تأکید بر عملکرد پلیس و رسانه های جمعی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 105-123]
 • رسانه بررسی عوامل مرتبط با میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان مورد مطالعه زنان شهر کرمانشاه [دوره 4، شماره 3، 1394]
 • رسانه تدوین الگو به‌منظور ظرفیت‌سازی اجتماعی و جامعه‌پذیری بحران آب [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 107-138]
 • رسانه­ها بررسی عوامل مرتبط با گرایش پسران نو جوان شهر ایلام به رفتار بزهکارانه [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 125-140]
 • رسانه‌های تعاملی مطالعه رابطه بین استفاده از رسـانه‌های مـدرن و تمـایل به بزهکـاری در بین نوجوانان دانش‌آموز (مطالعه دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر بستک) [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 53-70]
 • رسانه‌های جدید تبیین جامعه‌شناختی مدیریت حریم شخصی کاربران جوان فیس‌بوک شهر اصفهان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 17-28]
 • رسانه‌های جمعی مطالعه رابطه بین استفاده از رسـانه‌های مـدرن و تمـایل به بزهکـاری در بین نوجوانان دانش‌آموز (مطالعه دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر بستک) [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 53-70]
 • رسانه‏های جمعی مطالعه رابطه بین مصرف رسانه ‏ای و احساس امنیت اجتماعی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 57-78]
 • رسانه‏های جمعی بررسی تأثیر رسانه‏های داخلی و خارجی بر میزان پایبندی به سبک زندگی دینی در بین شهروندان 15-65 ساله شهرتبریز [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 79-94]
 • رسانه‌های نوظهور بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به نابهنجاری اجتماعی در بین دانش‌آموزان متوسطه دوره اول شهر خلخال در سال تحصیلی 94-93 [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 37-52]
 • ریسک ادراک شده تحلیل تأثیر فاصله اجتماعی ادراک شده بر نیات رفتاری گردشگران بین‌المللی سفر کرده به جزیره آزاد کیش با تأکید بر ریسک ادراک شده و رضایت‌مندی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 51-66]
 • ریسک استنباط شده گونه‌شناسی ریسک‌های استنباط شده از سفرهای خارجی (مورد مطالعه: گردشگران سفر کرده به شهر اصفهان) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 1-12]
 • رشد اجتماعی بررسی جامعه‌شناختی پیامدهای اجتماعی طلاق عاطفی زنان شهر تهران طی سال‌های 97-96 براساس معادلات ساختاری [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 97-115]
 • رشد اقتصادی تحلیل تجربی آثار پول شویی بر رشد اقتصادی، مخارج دولت و نابرابری درآمدی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 97-117]
 • رشد عقلانیّت «مطالعه برخی عوامل جریان مدرنیته مؤثّر بر گرایش زنان به طلاق» (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر زنجان) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 25-44]
 • رضایت از زندگی بررسی پدیده نزاع در بین شهروندان ساکن شهر یزد [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]
 • رضایتمندی بررسی تأثیر سطح رضایت از کیفیت زندگی بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: روستا- شهر اصلاندوز) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 21-34]
 • رضایت‌مندی تحلیل تأثیر فاصله اجتماعی ادراک شده بر نیات رفتاری گردشگران بین‌المللی سفر کرده به جزیره آزاد کیش با تأکید بر ریسک ادراک شده و رضایت‌مندی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 51-66]
 • رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی آشفتگی اجتماعی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی (مورد مطالعه: رانندگان شهر تبریز) [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 19-38]
 • رفتار انحرافی واکاوی پدیدۀ مزاحمت‌های خیابانی فیزیکی با رویکرد مردم‌نگاری [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 17-44]
 • رفتار بزهکارانه بررسی عوامل مرتبط با گرایش پسران نو جوان شهر ایلام به رفتار بزهکارانه [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 125-140]
 • رفتار رانندگی تحلیل فضایی رفتار رانندگی در سطح شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 73-90]
 • رفتارهای انحرافی پیش درآمدی بر ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس سنجش رفتارهای انحرافی دانشجویان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 45-58]
 • رفتارهای پرخطر بررسی رابطه مهارت­های اجتماعی و رفتارهای پرخطر جوانان: مطالعه موردی شهر شیراز [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-24]
 • رفتارهای پرخطر مطالعۀ تأثیر هوش هیجانی بر رفتارهای پرخطر عمدی رانندگان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 1-16]
 • رگرسیون لجستیک ترتیبی بررسی تأثیر عوامل محیطی بر احساس امنیت زنان (نمونۀ موردی محلۀ سهل‌آباد شیراز) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 85-96]
 • رگرسیون لوجستیک تحلیلی از مشخصه‌های اقتصادی- اجتماعی مرتبط با طلاق در ایران [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 1-16]
 • رهبری اخلاقی نقش رهبری اخلاقی در وفاداری سازمانی با میانجی‌گری تعلق خاطر کاری [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 17-36]
 • روایی پیش درآمدی بر ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس سنجش رفتارهای انحرافی دانشجویان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 45-58]
 • روابط متقابل جرایم تحلیل فضایی جرایم شهری در مناطق بیست و دو گانه کلان‌شهر تهران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 117-130]
 • روان‏شناسی اجتماعی بررسی میزان بی تفاوتی اجتماعی در بین دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 59-78]
 • روحانیت توصیف کیفی فراگرد ارتباط مردم و روحانیت در تبلیغ دین؛ نگرشی آسیب‌شناسانه از منظر روحانیون مبلغ نخبه [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 57-82]
 • روسپیگری بررسی تجارب زیسته زنان روسپی (مورد مطالعه: شهرهای یزد و اصفهان) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 49-68]
 • روسپیگری نیمۀ پنهان زندگی زنان تن‌فروش [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 45-64]
 • روستا- شهر اصلاندوز بررسی تأثیر سطح رضایت از کیفیت زندگی بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: روستا- شهر اصلاندوز) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 21-34]
 • روش ارزش‌گذاری مشروط برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی (مطالعه موردی اعتیاد به مواد مخدر در شهر اصفهان) [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 1-18]
 • روش تحقیق کیفی بررسی کیفی تأثیرخانواده در میزان بزهکاری دختران و زنان (بررسی موردی بند نسوان زندان مرکزی اصفهان) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 17-33]
 • روش کیفی مطالعه کیفی مصرف قلیان در میان پسران جوان شهر جیرفت [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 65-80]
 • روش نظریة داده‏بنیاد عودلاجان؛ روایت مرگ یک محله: مطالعة پیامدهای معنایی تغییرات فضایی، در محلة عودلاجان تهران [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 99-121]
 • روش یوهانسن ارزیابی اثر توزیع درآمد، تورم و نرخ باسوادی بر میزان سرقت در ایران [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 78-100]
 • روش یوهانسن- جوسیلیوس ارزیابی اثر توزیع درآمد، تورم و نرخ باسوادی بر میزان سرقت در ایران [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 78-100]

ز

 • زباله‌پراکنی زباله‌پراکنی به‌مثابۀ بی‌نظمی اجتماعی (آزمون نظریۀ پنجرۀ شکسته)ه) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 17-32]
 • زمستان 1396 سال پنجم، شماره پیاپی (19)، شماره‌ چهارم، زمستان 1396 [دوره 6، شماره 4، 1396]
 • زمینه‌های اجتماعی مطالعۀ کیفی زمینه‌های اجتماعی مصرف سیگار در میان دانشجویان خوابگاه پسران دانشگاه یزد [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 79-98]
 • زنان مطالعه جامعه شناختی تأثیر سرمایه اجتماعی بر احساس ناامنی زنان با کاربرد ایموس گرافیک (مطالعه موردی : دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 25-52]
 • زنان نابرابری­های منطقه­ای امنیت مورد مطالعه زنان 15 سال به بالای ساکن مناطق شهر یاسوج [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 91-108]
 • زنان بررسی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان مورد مطالعه: زنان 15-40 سال شهر شیراز [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 41-55]
 • زنان بررسی عوامل مرتبط با میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان مورد مطالعه زنان شهر کرمانشاه [دوره 4، شماره 3، 1394]
 • زنان تحلیل اجتماعی عوامل مؤثر بر میزان مورد مزاحمت خیابانی قرار گرفتن زنان و دختران (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه مازندران) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 69-88]
 • زنان تحلیل جامعه‌شناختی خشونت خانگی علیه زنان و رابطة آن با احساس امنیت در خانه (مطالعة موردی زنان 18- 54 سال شهر میانه) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 47-72]
 • زنان بررسی رابطه مهارت حل مسئله و احساس امنیت در بین زنان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 33-44]
 • زنان فضاهای عمومی و امنیت زنان در شهر مشهد [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 71-90]
 • زنان بررسی تأثیر عوامل محیطی بر احساس امنیت زنان (نمونۀ موردی محلۀ سهل‌آباد شیراز) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 85-96]
 • زنان بزهکار اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و کیفیت زندگی زنان بزهکار زندانی در شهر اصفهان [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 17-30]
 • زنان تن‌فروش نیمۀ پنهان زندگی زنان تن‌فروش [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 45-64]
 • زنان روستایی بررسی نقش هراس اجتماعی در انزوای اجتماعی زنان روستایی مورد مطالعه روستاهای دالاهو [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 95-115]
 • زنان سرپرست خانوار مطالعۀ کیفی دلایل و زمینه‌های مشارکت‌نکردن زنان سرپرست خانوار در برنامه‌های توانمندسازی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 65-86]
 • زنجان تحلیلی بر توزیع فضایی جرایم شهری توسط پایگاه داده مکانی (مطالعه موردی: اسلام آباد شهر زنجان) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 79-98]
 • زندان زندگی پس از زندان؛ چالش‌های بازسازی برای زنان [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 31-50]
 • زندانیان بررسی سلامت روانی زندانیان زندان­های استان ایلام و عوامل مرتبط با آن [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 101-116]
 • زندان­های استان ایلام بررسی سلامت روانی زندانیان زندان­های استان ایلام و عوامل مرتبط با آن [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 101-116]
 • زندگی گونه‌شناسی تجربۀ زیستۀ عشق [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 83-104]
 • زوجین فهم عوامل طلاق از منظر مردان و زنان در معرض طلاق و طلاق گرفته مطالعه ­ موردی شهر سقز [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 19-30]

س

 • سایبرلوفینگ کارکنان فرهنگ بوروکراتیک و سایبرلوفینگ کارکنان: تحلیل نقش میانجی تنبلی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان لرستان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سابقۀ تصادف مطالعۀ تأثیر هوش هیجانی بر رفتارهای پرخطر عمدی رانندگان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 1-16]
 • ساختار تعاملات اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به نابهنجاری اجتماعی در بین دانش‌آموزان متوسطه دوره اول شهر خلخال در سال تحصیلی 94-93 [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 37-52]
 • سازگاری فرهنگی بررسی سازگاری فرهنگی مهاجران، مورد مطالعه: مهاجران آذری شهر رشت [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 93-108]
 • سیاست خارجی تاثیر برنامه هسته ای ایران برامنیت ملی ترکیه (در پرتو تئوری توازن قوا) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 69-84]
 • سالمندان بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی با ترس از جرم بین سالمندان شهر شیراز [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 19-36]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) تعیین عرصه‌‌های مناسب مکان‌گزینی‌کلانتری‌ها برای بهبود امنیت فضا مطالعة موردی اردبیل [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 97-115]
 • سامانههای الکترونیک نقش عوامل نهادی در شکل‌گیری ترافیک شهر کرمانشاه [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 1-18]
 • سبک زندگی بررسی تأثیر رسانه‏های داخلی و خارجی بر میزان پایبندی به سبک زندگی دینی در بین شهروندان 15-65 ساله شهرتبریز [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 79-94]
 • سبک زندگی دینی بررسی تأثیر رسانه‏های داخلی و خارجی بر میزان پایبندی به سبک زندگی دینی در بین شهروندان 15-65 ساله شهرتبریز [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 79-94]
 • سبک سهل‌گیرانه نقش پیش‌بینی‌کنندگی سبک‌های فرزندپروری و اعتماد اجتماعی در فرار دختران از خانه [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 39-50]
 • سبک مستبدانه نقش پیش‌بینی‌کنندگی سبک‌های فرزندپروری و اعتماد اجتماعی در فرار دختران از خانه [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 39-50]
 • سبک مقتدرانه نقش پیش‌بینی‌کنندگی سبک‌های فرزندپروری و اعتماد اجتماعی در فرار دختران از خانه [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 39-50]
 • سبک‌های فرزندپروری نقش پیش‌بینی‌کنندگی سبک‌های فرزندپروری و اعتماد اجتماعی در فرار دختران از خانه [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 39-50]
 • سبک‌های فرزندپروری مقایسه سبک‌های فرزندپروری، دشواری در تنظیم هیجان و تاب‌آوری در جوانان مجرم و غیر مجرم [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 57-68]
 • سرباز آسیب‌شناسی تجربی خدمت نظام‌وظیفه از منظر سربازان دارای مدرک تحصیلات تکمیلی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 67-86]
 • سربازی آسیب‌شناسی تجربی خدمت نظام‌وظیفه از منظر سربازان دارای مدرک تحصیلات تکمیلی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 67-86]
 • سرزندگی مقایسه حمایت اجتماعی، باورهای فراشناختی، سلامت روان و سرزندگی در نوجوانان پسر عادی و بزهکار مقیم کانون اصلاح و تربیت شهر اهواز [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 81-96]
 • سرقت ارزیابی اثر توزیع درآمد، تورم و نرخ باسوادی بر میزان سرقت در ایران [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 78-100]
 • سرقت بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم (فراتحلیلی از تحقیقات انجام شده در ایران) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 85-102]
 • سرقت تحلیل فضایی جرایم سرقت در سطح شهر قروه [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 89-104]
 • سرقت مطالعۀ تطبیقی عوامل کالبدی مؤثر بر پیشگیری از وقوع سرقت از ساختمان‌های مسکونی در بافت‌های فرسوده و جدید شهری با استفاده از روش تحلیل شبکه (ANP) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 65-86]
 • سرقت مسکونی بررسی الگوهای سرقت مسکونی با به‏ کارگیری رویکرد تحلیل اکتشافی داده‏ های فضایی مطالعه موردی: شهر زاهدان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-23]
 • سرمایة اجتماعی پیش‌بینی سلامت جسمی، احتمال ابتلا به بیماری قند خون، براساس سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در شهر تبریز [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 19-34]
 • سرمایه اجتماعی بررسی نقش مداخله گرایانه سازه سرمایه اجتماعی در رابطه بین دینداری و احساس امنیت اجتماعی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 13-38]
 • سرمایه اجتماعی بررسی سلامت روانی زندانیان زندان­های استان ایلام و عوامل مرتبط با آن [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 101-116]
 • سرمایه اجتماعی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهرستان کاشان) [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 89-109]
 • سرمایه اجتماعی مطالعه جامعه شناختی تأثیر سرمایه اجتماعی بر احساس ناامنی زنان با کاربرد ایموس گرافیک (مطالعه موردی : دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 25-52]
 • سرمایه اجتماعی بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و آگاهی ترافیکی با نظم‌گریزی عابران پیاده (مورد مطالعه: شهر یاسوج) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 25-40]
 • سرمایه اجتماعی بررسی تأثیر نارسایی حمایت اجتماعی بر تخلفات رانندگی استفاده­کنندگان موتورسیکلت [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-18]
 • سرمایه اجتماعی بررسی و تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی (مطالعه کارکنان استانداری استان گلستان) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 117-136]
 • سرمایه اجتماعی بررسی میزان بی تفاوتی اجتماعی در بین دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 59-78]
 • سرمایه اجتماعی رابطه سرمایه اجتماعی وجرم جوانان مورد مطالعه: جوانان شهر یزد [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-14]
 • سرمایه اجتماعی مطالعه تطبیقی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین والدین و فرزندان ساکن شهر یزد [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]
 • سرمایه اجتماعی تبیین رابطه سرمایه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی ساکنان مناطق روستایی شهرستان مشگین‌شهر [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 45-62]
 • سرمایه اجتماعی ذهنی فرسایش سرمایه‌ اجتماعی و بی‌نظمی در بین شهروندان تهرانی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • سرمایه اجتماعی عینی فرسایش سرمایه‌ اجتماعی و بی‌نظمی در بین شهروندان تهرانی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • سرمایه فرهنگی بررسی پدیده آنومی اجتماعی در بین شهروندان حاشیه‌نشین شهر تبریز [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 1-16]
 • سرمایه‏گذار تبیین مؤلفه‏ های امنیتی مؤثر بر گرایش سرمایه‏ گذاران به مهاجرت [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 99-116]
 • سرمایۀ اجتماعی بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی با ترس از جرم بین سالمندان شهر شیراز [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 19-36]
 • سرمایۀ اجتماعی نقش سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد شغلی با میانجیگری کار تیمی (مطالعۀ موردی: کارکنان دانشگاه بوعلی سینا) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • سرمایۀ اقتصادی پیش‌بینی سلامت جسمی، احتمال ابتلا به بیماری قند خون، براساس سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در شهر تبریز [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 19-34]
 • سرمایۀ فرهنگی بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی با ترس از جرم بین سالمندان شهر شیراز [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 19-36]
 • سرمایۀ فرهنگی پیش‌بینی سلامت جسمی، احتمال ابتلا به بیماری قند خون، براساس سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در شهر تبریز [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 19-34]
 • سکونتگاه غیررسمی تحلیل فضایی تأثیرات احداث نیروگاه هسته­ای بر ساختار کالبدی شهر بوشهر [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 81-100]
 • سیگار مطالعۀ کیفی زمینه‌های اجتماعی مصرف سیگار در میان دانشجویان خوابگاه پسران دانشگاه یزد [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 79-98]
 • سلامت جسمی پیش‌بینی سلامت جسمی، احتمال ابتلا به بیماری قند خون، براساس سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در شهر تبریز [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 19-34]
 • سلامت روان مقایسه حمایت اجتماعی، باورهای فراشناختی، سلامت روان و سرزندگی در نوجوانان پسر عادی و بزهکار مقیم کانون اصلاح و تربیت شهر اهواز [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 81-96]
 • سلامت­روانی بررسی سلامت روانی زندانیان زندان­های استان ایلام و عوامل مرتبط با آن [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 101-116]
 • سینمای ایران بازنمایی مسائل اجتماعی در سینمای پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 57-74]

ش

 • شاخص شادکامی شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر نشاط شهری در اهواز [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص محلی خودهمبستگی فضایی بررسی الگوهای سرقت مسکونی با به‏ کارگیری رویکرد تحلیل اکتشافی داده‏ های فضایی مطالعه موردی: شهر زاهدان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-23]
 • شاخص موران بررسی الگوهای سرقت مسکونی با به‏ کارگیری رویکرد تحلیل اکتشافی داده‏ های فضایی مطالعه موردی: شهر زاهدان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-23]
 • شاهد خشونت بودن تحلیل چندسطحی خشونت‌ورزی: مطالعۀ پیمایشی خشونت‌ورزی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سقز [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]
 • شبکه‌های اجتماعی مجازی فرصت‌ها و تهدیدهای امنیت در شبکه‌های اجتماعی مجازی برای دانشجویان [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 87-98]
 • شرارت و درگیری تحلیلی بر توزیع فضایی جرایم شهری توسط پایگاه داده مکانی (مطالعه موردی: اسلام آباد شهر زنجان) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 79-98]
 • شیراز بررسی رابطه مهارت­های اجتماعی و رفتارهای پرخطر جوانان: مطالعه موردی شهر شیراز [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-24]
 • شرکت‌های هرمی مطالعۀ جامعه‌شناختی پیامدهای عاملیت مضاعف و حداکثرسازی سود در شرکت‌‎های بازاریابی هرمی، مردم‎‌نگاری انتقادی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 37-56]
 • شعارهای تبلیغاتی شعارهای تبلیغاتی پنجمین دورۀ انتخابات شورای اسلامی شهر بجنورد: کشف و فهم پیام‌های ارتباطی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 75-98]
 • شگردهای مواجهه چگونگی آزار جنسی زنان در محیط­کار: به‌کارگیری روش­شناسی کیفی نظریه داده ­بنیاد برای بررسی احساس نا­امنی زنان در محیط­کار [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 61-78]
 • شماره 2 دوره 7، شماره 2 [دوره 7، شماره 2، 1397]
 • شماره 3 دوره 7، شماره 3 [دوره 7، شماره 3، 1397]
 • شماره 4 دوره 7، شماره 4 [دوره 7، شماره 4، 1397]
 • شناختی و رفتاری «مطالعه برخی عوامل جریان مدرنیته مؤثّر بر گرایش زنان به طلاق» (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر زنجان) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 25-44]
 • شهر الگوی فضایی اندام‏ وار احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری نمونه موردی: شهر بندرعباس [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 69-84]
 • شهر اردبیل تعیین عرصه‌‌های مناسب مکان‌گزینی‌کلانتری‌ها برای بهبود امنیت فضا مطالعة موردی اردبیل [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 97-115]
 • شهر اصفهان تحلیل فضایی رفتار رانندگی در سطح شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 73-90]
 • شهر اهواز شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر نشاط شهری در اهواز [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهر بوشهر تحلیل فضایی تأثیرات احداث نیروگاه هسته­ای بر ساختار کالبدی شهر بوشهر [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 81-100]
 • شهر تهران تحلیل زمانی- مکانی آسیب ­ های اجتماعی مرتبط با مواد مخدر (مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 95-116]
 • شهر تهران ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث مددسراهای شبانه و نقش آنها در زندگی افراد بی‌خانمان در شهر تهران (با مطالعۀ احداث و توسعۀ مددسرای مهر منطقۀ 19 تهران) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 91-106]
 • شهر تهران تحلیلی بر توزیع فضایی جرائم در پارک‌های شهری (مطالعۀ موردی پارک‌های شهر تهران) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 89-104]
 • شهر رشت بررسی عوامل مرتبط با اقدام به تقلب در بین دانشجویان مؤسسات آموزش عالی شهرستان رشت [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 35-52]
 • شهر یزد بررسی نقش بیگانگی اجتماعی در وندالیسم در بین دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر یزد [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-24]
 • شهر زنجان تحلیل مکانیزم‌های سپتد مؤثر بر امنیت و کاهش بزه در بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان) [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 51-72]
 • شهرستان کوهدشت بررسی رابطه دینداری و احساس امنیت در فضاهای شهری و روستایی (مورد مطالعه: شهرستان کوهدشت) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-20]
 • شهرستان مشگین‌شهر تبیین رابطه سرمایه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی ساکنان مناطق روستایی شهرستان مشگین‌شهر [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 45-62]
 • شهرستان میناب تحلیل کیفی پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی پدیده قاچاق سوخت در شهرستان میناب [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 19-34]
 • شهر سنندج بررسی آسیب‌شناسی پارک‌ها و فضاهای سبز تفریحی شهر سنندج [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 131-144]
 • شهر سنندج تأثیر کیفیت‌های محیط بر امنیت ادراک‌شدۀ ساکنان، با تأکید بر مؤلفه‎‌های نسل اول و دوم CPTED نمونۀ موردی: محلات بافت فرسودۀ شهر سنندج [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 83-100]
 • شهر شیراز واکاوی نقش انگاره احساس امنیت در ارتقاء مشارکت اجتماعی شهروندان شهر شیراز [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 91-104]
 • شهرقدس تحلیل فضایی احساس امنیت در محلات مختلف شهری (مورد مطالعه: شهر قدس) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 87-104]
 • شهر قروه تحلیل فضایی جرایم سرقت در سطح شهر قروه [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 89-104]
 • شهر قم امنیت شهری؛ فضاهای عمومی بررسی و سنجش سطح امنیت پارک­های شهری در منطقه 2 شهر قم [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-24]
 • شهر مذهبی ارتقای امنیت محیطی در شهرهای مذهبی ازطریق تحلیل و پهنه‌بندی جذابیت دارایی‌ها، موردپژوهی: شهر مشهد [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 75-92]
 • شهروند مطالعۀ کیفی علل تمرد شهروندان از فرمان پلیس در استان خراسان شمالی با رویکرد نظریۀ زمینه‌ای [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 55-82]
 • شهروندان بررسی پدیده نزاع در بین شهروندان ساکن شهر یزد [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]
 • شهروندان بررسی نقش افراد تبعیدی بر احساس امنیت شهروندان شهر ایذه [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 19-40]
 • شورای اسلامی شهر شعارهای تبلیغاتی پنجمین دورۀ انتخابات شورای اسلامی شهر بجنورد: کشف و فهم پیام‌های ارتباطی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 75-98]
 • شوش واکاوی رابطۀ بین انسجام، اعتماد و باورهای اجتماعی با میزان استفادۀ نوجوانان از کتابخانه‌‎ها [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 101-114]
 • شیوه‏های فرزندپروری بررسی رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری والدین با خشونت خانگی نسبت به فرزندان در شهر اهواز [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 61-78]
 • شیوه‌های کنترل خشم و گرایش به نزاع دسته جمعی خشم صفت- حالت و شیوه‌های کنترل خشم و گرایش افراد به نزاع دسته جمعی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 117-130]

ط

 • طایفه‌گرایی فراتحلیل رابطه بین طایفه‌گرایی و نزاع دسته‌جمعی با تأکید بر متغیر تعدیل‌گر قومیت [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 1-16]
 • طلاق فهم عوامل طلاق از منظر مردان و زنان در معرض طلاق و طلاق گرفته مطالعه ­ موردی شهر سقز [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 19-30]
 • طلاق تحلیلی از مشخصه‌های اقتصادی- اجتماعی مرتبط با طلاق در ایران [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 1-16]
 • طلاق عاطفی بررسی جامعه‌شناختی پیامدهای اجتماعی طلاق عاطفی زنان شهر تهران طی سال‌های 97-96 براساس معادلات ساختاری [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 97-115]

ظ

 • ظرفیت‎‌سازی اجتماعی تدوین الگو به‌منظور ظرفیت‌سازی اجتماعی و جامعه‌پذیری بحران آب [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 107-138]

ع

 • عابران پیاده بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و آگاهی ترافیکی با نظم‌گریزی عابران پیاده (مورد مطالعه: شهر یاسوج) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 25-40]
 • عاملیت مضاعف مطالعۀ جامعه‌شناختی پیامدهای عاملیت مضاعف و حداکثرسازی سود در شرکت‌‎های بازاریابی هرمی، مردم‎‌نگاری انتقادی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 37-56]
 • عدالت رویه‏ ای بررسی اعتماد شهروندان به پلیس با تأکید بر دیدگاه عدالت رویه‌ای و عملکرد پلیس [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 1-20]
 • عزت نفس بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه‌های خالکوبی مطالعه‌ مردان شهرکرمانشاه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 73-90]
 • عشق گونه‌شناسی تجربۀ زیستۀ عشق [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 83-104]
 • عملکرد پلیس سنجش عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان شهر مشهد با تأکید بر عملکرد پلیس و رسانه های جمعی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 105-123]
 • عملکرد پلیس بررسی اعتماد شهروندان به پلیس با تأکید بر دیدگاه عدالت رویه‌ای و عملکرد پلیس [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 1-20]
 • عملکرد شغلی نقش سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد شغلی با میانجیگری کار تیمی (مطالعۀ موردی: کارکنان دانشگاه بوعلی سینا) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • عملکرد نیروی انتظامی تبیین مؤلفه‏ های امنیتی مؤثر بر گرایش سرمایه‏ گذاران به مهاجرت [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 99-116]
 • عوامل اقتصادی تمایزات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی مناطق کشور مطالعه نرخ بیکاری و میزان خودکشی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 153-166]
 • عوامل اقتصادی بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم (فراتحلیلی از تحقیقات انجام شده در ایران) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 85-102]
 • عوامل جامعه‌شناختی تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به مدیریت بدن مطالعۀ موردی: جوانان 18-16سالۀ شهر اصفهان [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 1-16]
 • عوامل نهادی نقش عوامل نهادی در شکل‌گیری ترافیک شهر کرمانشاه [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 1-18]

غ

 • غلبه­ نسبی ارزش­های نو فهم عوامل طلاق از منظر مردان و زنان در معرض طلاق و طلاق گرفته مطالعه ­ موردی شهر سقز [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 19-30]

ف

 • فارسان بررسی رابطة فقر روستایی و تخریب مراتع بخش مرکزی شهرستان فارسان [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 69-78]
 • فاصله اجتماعی تحلیل تأثیر فاصله اجتماعی ادراک شده بر نیات رفتاری گردشگران بین‌المللی سفر کرده به جزیره آزاد کیش با تأکید بر ریسک ادراک شده و رضایت‌مندی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 51-66]
 • فراتحلیل بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم (فراتحلیلی از تحقیقات انجام شده در ایران) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 85-102]
 • فراتحلیل فراتحلیل رابطه بین طایفه‌گرایی و نزاع دسته‌جمعی با تأکید بر متغیر تعدیل‌گر قومیت [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 1-16]
 • فراغت انحرافی زباله‌پراکنی به‌مثابۀ بی‌نظمی اجتماعی (آزمون نظریۀ پنجرۀ شکسته)ه) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 17-32]
 • فراگرد ارتباط توصیف کیفی فراگرد ارتباط مردم و روحانیت در تبلیغ دین؛ نگرشی آسیب‌شناسانه از منظر روحانیون مبلغ نخبه [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 57-82]
 • فردگرایی «مطالعه برخی عوامل جریان مدرنیته مؤثّر بر گرایش زنان به طلاق» (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر زنجان) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 25-44]
 • فرزندان بررسی رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری والدین با خشونت خانگی نسبت به فرزندان در شهر اهواز [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 61-78]
 • فرزندان مطالعه تطبیقی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین والدین و فرزندان ساکن شهر یزد [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]
 • فرسایش روانی و شغلی چگونگی آزار جنسی زنان در محیط­کار: به‌کارگیری روش­شناسی کیفی نظریه داده ­بنیاد برای بررسی احساس نا­امنی زنان در محیط­کار [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 61-78]
 • فرسایش سرمایه‌ اجتماعی فرسایش سرمایه‌ اجتماعی و بی‌نظمی در بین شهروندان تهرانی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • فرصت و تهدید فناوری فرصت‌ها و تهدیدهای امنیت در شبکه‌های اجتماعی مجازی برای دانشجویان [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 87-98]
 • فرهنگ بوروکراتیک فرهنگ بوروکراتیک و سایبرلوفینگ کارکنان: تحلیل نقش میانجی تنبلی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان لرستان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهنگ‌پذیری بررسی سازگاری فرهنگی مهاجران، مورد مطالعه: مهاجران آذری شهر رشت [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 93-108]
 • فرهنگ شهروندی بررسی تأثیر فرهنگ شهروندی بر میزان گرایش به قانون‌گریزی (مورد مطالعه شهر یاسوج) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-20]
 • فرهنگ شهروندی بررسی عوامل مؤثر بر منازعات بین‌قومی لک و لر در شهر خرم‌آباد [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 43-64]
 • فرهنگ و رفتار ترافیکی ارزیابی نقش فرهنگ‌سازی ترافیکی در راستای کاهش آثار تصادفات و ارتقای نظم و امنیت اجتماعی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 109-124]
 • فیس‌بوک تبیین جامعه‌شناختی مدیریت حریم شخصی کاربران جوان فیس‌بوک شهر اصفهان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 17-28]
 • فضا تحلیل فضایی احساس امنیت در محلات مختلف شهری (مورد مطالعه: شهر قدس) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 87-104]
 • فضای سبز شهری امنیت شهری؛ فضاهای عمومی بررسی و سنجش سطح امنیت پارک­های شهری در منطقه 2 شهر قم [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-24]
 • فضای شهری تحلیل فضایی احساس امنیت در محلات مختلف شهری (مورد مطالعه: شهر قدس) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 87-104]
 • فضای عمومی الگوی فضایی اندام‏ وار احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری نمونه موردی: شهر بندرعباس [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 69-84]
 • فضاهای سبز شهری بررسی آسیب‌شناسی پارک‌ها و فضاهای سبز تفریحی شهر سنندج [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 131-144]
 • فضاهای شهری نابرابری­های منطقه­ای امنیت مورد مطالعه زنان 15 سال به بالای ساکن مناطق شهر یاسوج [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 91-108]
 • فضاهای شهری بررسی تأثیر عوامل محیطی بر احساس امنیت زنان (نمونۀ موردی محلۀ سهل‌آباد شیراز) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 85-96]
 • فضاهای شهری و روستایی بررسی رابطه دینداری و احساس امنیت در فضاهای شهری و روستایی (مورد مطالعه: شهرستان کوهدشت) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-20]
 • فضاهای عمومی ارزیابی مؤ لفه‌های کالبدی فضاهای عمومی و تأثیر آن در احساس امنیت اجتماعی شهروندان بابلسر [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 131-152]
 • فضاهای عمومی فضاهای عمومی و امنیت زنان در شهر مشهد [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 71-90]
 • فقر روستایی بررسی رابطة فقر روستایی و تخریب مراتع بخش مرکزی شهرستان فارسان [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 69-78]
 • فیلم بازنمایی مسائل اجتماعی در سینمای پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 57-74]
 • فن ویکور تحلیلی بر پراکنش فضایی احساس امنیت در استان یزد با استفاده از الگوی ویکور [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 1-18]

ق

 • قاچاق تبیین رابطه قاچاق با کارایی حکومت‌ها و نقش آن در چرخه مقبولیت نظام سیاسی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 15-28]
 • قاچاق تحلیل کیفی پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی پدیده قاچاق سوخت در شهرستان میناب [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 19-34]
 • قاچاق سوخت تحلیل کیفی پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی پدیده قاچاق سوخت در شهرستان میناب [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 19-34]
 • قانون تأثیر اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی بر مخاطرات انسانی تصادفات در جاده‌های برون شهری استان خراسان شمالی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 51-68]
 • قانون آیین دادرسی کیفری بررسی موانع اجتماعی‌فرهنگی اجرای حقوق شهروندی در استان اصفهان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 37-60]
 • قانون گریزی بررسی پدیده آنومی اجتماعی در بین شهروندان حاشیه‌نشین شهر تبریز [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 1-16]
 • قانون‌گریزی بررسی تأثیر فرهنگ شهروندی بر میزان گرایش به قانون‌گریزی (مورد مطالعه شهر یاسوج) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-20]
 • قانون‌گریزی در رانندگی تحلیل جامعه شناختی قانون‌گریزی در رانندگی‌ با تأکید بر نظریه کنترل اجتماعی (مطالعه موردی:جوانان شهر نکا) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 25-40]
 • قتل بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم (فراتحلیلی از تحقیقات انجام شده در ایران) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 85-102]
 • قربانی خشونت تحلیل چندسطحی خشونت‌ورزی: مطالعۀ پیمایشی خشونت‌ورزی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سقز [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]
 • قصد نقض امنیت اطلاعات رابطۀ آگاهی از امنیت اطلاعات با قصد نقض امنیت اطلاعات با نقش میانجی هنجارهای فردی و خودکنترلی عنوان مکرر: قصد نقض امنیت اطلاعات [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 41-58]
 • قلیان مطالعه کیفی مصرف قلیان در میان پسران جوان شهر جیرفت [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 65-80]
 • قند خون پیش‌بینی سلامت جسمی، احتمال ابتلا به بیماری قند خون، براساس سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در شهر تبریز [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 19-34]
 • قوانین و مقررات ترافیکی ارزیابی نقش فرهنگ‌سازی ترافیکی در راستای کاهش آثار تصادفات و ارتقای نظم و امنیت اجتماعی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 109-124]
 • قوم لک و لر بررسی عوامل مؤثر بر منازعات بین‌قومی لک و لر در شهر خرم‌آباد [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 43-64]

ک

 • کارایی بررسی تأثیر اجرای 5s بر کارایی و اثربخشی کارکنان کلانتری‌ها [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 141-152]
 • کارآمدی حکومت تبیین رابطه قاچاق با کارایی حکومت‌ها و نقش آن در چرخه مقبولیت نظام سیاسی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 15-28]
 • کارت امتیازی متوازن شعارهای تبلیغاتی پنجمین دورۀ انتخابات شورای اسلامی شهر بجنورد: کشف و فهم پیام‌های ارتباطی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 75-98]
 • کار تیمی نقش سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد شغلی با میانجیگری کار تیمی (مطالعۀ موردی: کارکنان دانشگاه بوعلی سینا) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • کارکنان کلانتری بررسی تأثیر اجرای 5s بر کارایی و اثربخشی کارکنان کلانتری‌ها [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 141-152]
 • کارکنان ناجا زمینه‌ها و دلالت‌‌های نظم اجتماعی؛ مطالعۀ کیفی کارکنان ناجا [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 61-84]
 • کانون جرم شناسایی و پهنه بندی کانون های وقوع جرم سرقت در شهر بیرجند [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 85-104]
 • کانون جرم‌خیز شناسایی و تحلیل مکانی کانون‌های جرم‌خیز در کلان‌شهرها مطالعه موردی: منطقه 12 کلان‌شهر تهران [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 49-68]
 • کانون‌های جرم‌خیز تحلیل فضایی جرایم سرقت در سطح شهر قروه [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 89-104]
 • کتابخانه‌های عمومی واکاوی رابطۀ بین انسجام، اعتماد و باورهای اجتماعی با میزان استفادۀ نوجوانان از کتابخانه‌‎ها [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 101-114]
 • کج‌روی تحلیل محتوای مستند شوک با تأکید بر نظریه‌های انحرافات اجتماعی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • کرمانشاه نقش عوامل نهادی در شکل‌گیری ترافیک شهر کرمانشاه [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 1-18]
 • کیفیت خواب بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با حوادث شغلی و کیفیت خواب رانندگان جاده‌ای شهر اصفهان در سال 1390 [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 75-88]
 • کیفیت زندگی بررسی تأثیر سطح رضایت از کیفیت زندگی بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: روستا- شهر اصلاندوز) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 21-34]
 • کیفیت زندگی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و کیفیت زندگی زنان بزهکار زندانی در شهر اصفهان [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 17-30]
 • کیفیت محیطی تأثیر کیفیت‌های محیط بر امنیت ادراک‌شدۀ ساکنان، با تأکید بر مؤلفه‎‌های نسل اول و دوم CPTED نمونۀ موردی: محلات بافت فرسودۀ شهر سنندج [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 83-100]
 • کلانتری‌ها تعیین عرصه‌‌های مناسب مکان‌گزینی‌کلانتری‌ها برای بهبود امنیت فضا مطالعة موردی اردبیل [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 97-115]
 • کلان­شهرتهران تحلیل فضایی جرایم شهری در مناطق بیست و دو گانه کلان‌شهر تهران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 117-130]
 • کلان‌شهر تهران شناسایی و تحلیل مکانی کانون‌های جرم‌خیز در کلان‌شهرها مطالعه موردی: منطقه 12 کلان‌شهر تهران [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 49-68]
 • کنترل اجتماعی بررسی جامعه‌شناختی گستره احساس امنیت اجتماعی در شهر اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 39-62]
 • کنترل اجتماعی بررسی رابطه میزان کنترل اجتماعی و بی‌نظمی در بین شهروندان شهر دهدشت [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 35-46]
 • کنترل اجتماعی تحلیل چندسطحی خشونت‌ورزی: مطالعۀ پیمایشی خشونت‌ورزی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سقز [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]
 • کنترل اجتماعی تحلیل جامعه شناختی قانون‌گریزی در رانندگی‌ با تأکید بر نظریه کنترل اجتماعی (مطالعه موردی:جوانان شهر نکا) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 25-40]
 • کنترل بر کار علل و پیامد تعارض کار خانواده و بررسی بیگانگی از کار به عنوان یکی از پیامدهای آن [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 45-59]
 • کنش‌های احساسی – عاطفی واکاوی کنش‌های احساسی - عاطفی در درمان اعتیاد مطالعۀ کیفی با روش نظریۀ زمینه‌ای [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 105-126]

گ

 • گرایش به ازدواج تأملی بر تأثیر روابط جنسی پیش از ازدواج بر گرایش به ازدواج مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 33-54]
 • گرایش به طلاق با ابعاد عاطفی «مطالعه برخی عوامل جریان مدرنیته مؤثّر بر گرایش زنان به طلاق» (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر زنجان) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 25-44]
 • گرایش‌های مذهبی بررسی جامعه‌شناختی گستره احساس امنیت اجتماعی در شهر اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 39-62]
 • گردشگر گونه‌شناسی ریسک‌های استنباط شده از سفرهای خارجی (مورد مطالعه: گردشگران سفر کرده به شهر اصفهان) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 1-12]
 • گردشگری شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه گردشگری روستایی در حوزه امنیت با استفاده از تکنیک دلفی (مورد مطالعه: استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 59-74]
 • گردشگری امنیت گردشگری و مشکلات آن از دیدگاه مدیران دفاتر خدمات جهانگردی در استان اصفهان [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 45-60]
 • گردشگری بررسی تأثیر ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران؛ مطالعه موردی: کشورهای منتخب اسلامی طی دوره 2012-1996 [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • گفتار قدرت - مراقبت کاوش بی‌‌قدرتی شغلی پرستاران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 1-18]
 • گمنامی زندگی پس از زندان؛ چالش‌های بازسازی برای زنان [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 31-50]
 • گونه‌شناسی گونه‌شناسی تجربۀ زیستۀ عشق [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 83-104]

م

 • مادر بررسی کیفی تأثیرخانواده در میزان بزهکاری دختران و زنان (بررسی موردی بند نسوان زندان مرکزی اصفهان) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 17-33]
 • میانجیگری تاثیر برنامه هسته ای ایران برامنیت ملی ترکیه (در پرتو تئوری توازن قوا) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 69-84]
 • مانهایم رسانه به‌مثابۀ ابژۀ نسلی: بررسی نقش مصرف رسانه بر هویت نسلی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 35-56]
 • ماهواره بررسی تأثیر رسانه‏های داخلی و خارجی بر میزان پایبندی به سبک زندگی دینی در بین شهروندان 15-65 ساله شهرتبریز [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 79-94]
 • مبلغان نخبه توصیف کیفی فراگرد ارتباط مردم و روحانیت در تبلیغ دین؛ نگرشی آسیب‌شناسانه از منظر روحانیون مبلغ نخبه [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 57-82]
 • متغیر تعدیل‌گر قومیت فراتحلیل رابطه بین طایفه‌گرایی و نزاع دسته‌جمعی با تأکید بر متغیر تعدیل‌گر قومیت [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 1-16]
 • محرومیت نسبی بررسی سلامت روانی زندانیان زندان­های استان ایلام و عوامل مرتبط با آن [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 101-116]
 • محرومیت نسبی بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه‌های خالکوبی مطالعه‌ مردان شهرکرمانشاه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 73-90]
 • محرومیت نسبی بررسی عوامل مؤثر بر منازعات بین‌قومی لک و لر در شهر خرم‌آباد [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 43-64]
 • محیط‌های اثرگذار شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر نشاط شهری در اهواز [(مقالات آماده انتشار)]
 • محلة عودلاجان عودلاجان؛ روایت مرگ یک محله: مطالعة پیامدهای معنایی تغییرات فضایی، در محلة عودلاجان تهران [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 99-121]
 • محله بررسی تأثیر عوامل محیطی بر احساس امنیت زنان (نمونۀ موردی محلۀ سهل‌آباد شیراز) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 85-96]
 • مخارج دولت تحلیل تجربی آثار پول شویی بر رشد اقتصادی، مخارج دولت و نابرابری درآمدی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 97-117]
 • مخاطرات انسانی تأثیر اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی بر مخاطرات انسانی تصادفات در جاده‌های برون شهری استان خراسان شمالی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 51-68]
 • مدارای اجتماعی تبیین جامعه‌شناختی رابطۀ هوش فرهنگی و مدارای اجتماعی بین شهروندان شهر یاسوج [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 87-106]
 • مددسرای مهر ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث مددسراهای شبانه و نقش آنها در زندگی افراد بی‌خانمان در شهر تهران (با مطالعۀ احداث و توسعۀ مددسرای مهر منطقۀ 19 تهران) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 91-106]
 • مددکاری اجتماعی مطالعۀ کیفی دلایل و زمینه‌های مشارکت‌نکردن زنان سرپرست خانوار در برنامه‌های توانمندسازی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 65-86]
 • مدیریت افکار عمومی بررسی تأثیر مدیریت افکار عمومی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان اصفهانی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 63-88]
 • مدیریت بدن تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به مدیریت بدن مطالعۀ موردی: جوانان 18-16سالۀ شهر اصفهان [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 1-16]
 • مدیریت خطرپذیری ارتقای امنیت محیطی در شهرهای مذهبی ازطریق تحلیل و پهنه‌بندی جذابیت دارایی‌ها، موردپژوهی: شهر مشهد [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 75-92]
 • مدرسه بررسی عوامل مرتبط با گرایش پسران نو جوان شهر ایلام به رفتار بزهکارانه [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 125-140]
 • مدرنیته «مطالعه برخی عوامل جریان مدرنیته مؤثّر بر گرایش زنان به طلاق» (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر زنجان) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 25-44]
 • مدل خود رگرسیون برداری تحلیل تجربی آثار پول شویی بر رشد اقتصادی، مخارج دولت و نابرابری درآمدی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 97-117]
 • مدل‌‌سازی انتخاب ارزش‌‌گذاری اقتصادی احساس امنیت: آیا جامعه برای بهبود امنیت حاضر به پرداخت است؟ [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 53-64]
 • مدل‏سازی ساختاری تفسیری ( ISM [1] ) بررسی نقش بازار سرمایه در امنیت خانواده [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 115-131]
 • مراتع بررسی رابطة فقر روستایی و تخریب مراتع بخش مرکزی شهرستان فارسان [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 69-78]
 • مردم‌نگاری واکاوی پدیدۀ مزاحمت‌های خیابانی فیزیکی با رویکرد مردم‌نگاری [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 17-44]
 • مردم‌نگاری انتقادی مطالعۀ جامعه‌شناختی پیامدهای عاملیت مضاعف و حداکثرسازی سود در شرکت‌‎های بازاریابی هرمی، مردم‎‌نگاری انتقادی [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 37-56]
 • مرکز 01 ارتش بررسی تأثیرگذاری دوره آموزشی سربازی در مرکز 01 ارتش بر شاخص‌های همبستگی اجتماعی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 101-112]
 • مزاحمت خیابانی تحلیل اجتماعی عوامل مؤثر بر میزان مورد مزاحمت خیابانی قرار گرفتن زنان و دختران (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه مازندران) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 69-88]
 • مزاحمت خیابانی واکاوی پدیدۀ مزاحمت‌های خیابانی فیزیکی با رویکرد مردم‌نگاری [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 17-44]
 • مزاحمت غریبه ‏ها تحلیل اجتماعی عوامل مؤثر بر میزان مورد مزاحمت خیابانی قرار گرفتن زنان و دختران (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه مازندران) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 69-88]
 • میزان توسعه مطالعه پیمایشی هویت‌طلبی قومی و سیاسی‌شدن قومیت کُردهای ایران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 19-42]
 • مساحت تحلیلی بر توزیع فضایی جرائم در پارک‌های شهری (مطالعۀ موردی پارک‌های شهر تهران) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 89-104]
 • مسأله اجتماعی فهم عوامل طلاق از منظر مردان و زنان در معرض طلاق و طلاق گرفته مطالعه ­ موردی شهر سقز [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 19-30]
 • مسائل اجتماعی بازنمایی مسائل اجتماعی در سینمای پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 57-74]
 • مسؤولیت‏ پذیری اجتماعی بررسی میزان بی تفاوتی اجتماعی در بین دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 59-78]
 • مسؤولیت‌پذیری اجتماعی بررسی تأثیر فرهنگ شهروندی بر میزان گرایش به قانون‌گریزی (مورد مطالعه شهر یاسوج) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-20]
 • مسئولیت‌پذیری بررسی جامعه‌شناختی پیامدهای اجتماعی طلاق عاطفی زنان شهر تهران طی سال‌های 97-96 براساس معادلات ساختاری [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 97-115]
 • مشارکت تحلیل جامعه‌شناختی عوامل اثرگذار بر رفتارهای وندالیستی (مطالعه موردی: در کلانشهر مشهد) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 21-48]
 • مشارکت دینداری و سرمایه اجتماعی محرک عضویت جوانان در گروه‌های امدادی برای برقراری امنیت ساکنان مناطق آسیب‌دیده [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 56-41]
 • مشارکت بررسی مشارکت شهروندان در برقراری نظم و امنیت شهری و عوامل مرتبط با آن نمونۀ موردی: شهر ارومیه [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 17-32]
 • مشارکت مطالعۀ کیفی دلایل و زمینه‌های مشارکت‌نکردن زنان سرپرست خانوار در برنامه‌های توانمندسازی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 65-86]
 • مشارکت اجتماعی بررسی تأثیر فرهنگ شهروندی بر میزان گرایش به قانون‌گریزی (مورد مطالعه شهر یاسوج) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-20]
 • مشارکت اجتماعی واکاوی نقش انگاره احساس امنیت در ارتقاء مشارکت اجتماعی شهروندان شهر شیراز [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 91-104]
 • مشارکت در امور مدرسه بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به نابهنجاری اجتماعی در بین دانش‌آموزان متوسطه دوره اول شهر خلخال در سال تحصیلی 94-93 [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 37-52]
 • مشارکت سیاسی بررسی رابطه مشارکت سیاسی و احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان اصفهانی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • مشارکت عمومی آگاهی از حقوق و تکالیف شهری و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه: شهر مشهد [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 19-36]
 • مشروعیت تبیین رابطه قاچاق با کارایی حکومت‌ها و نقش آن در چرخه مقبولیت نظام سیاسی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 15-28]
 • مشهد سنجش عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان شهر مشهد با تأکید بر عملکرد پلیس و رسانه های جمعی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 105-123]
 • مشهد فضاهای عمومی و امنیت زنان در شهر مشهد [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 71-90]
 • مشهد ارتقای امنیت محیطی در شهرهای مذهبی ازطریق تحلیل و پهنه‌بندی جذابیت دارایی‌ها، موردپژوهی: شهر مشهد [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 75-92]
 • مصرف رسانه رسانه به‌مثابۀ ابژۀ نسلی: بررسی نقش مصرف رسانه بر هویت نسلی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 35-56]
 • معادلات ساختاری بررسی نقش مداخله گرایانه سازه سرمایه اجتماعی در رابطه بین دینداری و احساس امنیت اجتماعی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 13-38]
 • معادلات ساختاری مطالعه جامعه شناختی تأثیر سرمایه اجتماعی بر احساس ناامنی زنان با کاربرد ایموس گرافیک (مطالعه موردی : دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 25-52]
 • معاشرت با دیگران ناباب بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به نابهنجاری اجتماعی در بین دانش‌آموزان متوسطه دوره اول شهر خلخال در سال تحصیلی 94-93 [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 37-52]
 • معنویت پیش‌بینی احساس امنیت اجتماعی براساس هویت اجتماعی، هوش فرهنگی و معنویت [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 97-111]
 • مقصد گردشگری و اصفهان گونه‌شناسی ریسک‌های استنباط شده از سفرهای خارجی (مورد مطالعه: گردشگران سفر کرده به شهر اصفهان) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 1-12]
 • مکتب کوپنهاگن بررسی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان مورد مطالعه: زنان 15-40 سال شهر شیراز [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 41-55]
 • مناسک واکاوی کنش‌های احساسی - عاطفی در درمان اعتیاد مطالعۀ کیفی با روش نظریۀ زمینه‌ای [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 105-126]
 • مناطق ایران تمایزات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی مناطق کشور مطالعه نرخ بیکاری و میزان خودکشی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 153-166]
 • مناطق کُردنشین مطالعه پیمایشی هویت‌طلبی قومی و سیاسی‌شدن قومیت کُردهای ایران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 19-42]
 • منطقة 12 تحلیل زمانی- مکانی آسیب ­ های اجتماعی مرتبط با مواد مخدر (مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 95-116]
 • منطقة 12 شناسایی و تحلیل مکانی کانون‌های جرم‌خیز در کلان‌شهرها مطالعه موردی: منطقه 12 کلان‌شهر تهران [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 49-68]
 • مهاجران آذری‌زبان بررسی سازگاری فرهنگی مهاجران، مورد مطالعه: مهاجران آذری شهر رشت [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 93-108]
 • مهاجرت تحلیل فضایی تأثیرات احداث نیروگاه هسته­ای بر ساختار کالبدی شهر بوشهر [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 81-100]
 • مهاجرت تبیین مؤلفه‏ های امنیتی مؤثر بر گرایش سرمایه‏ گذاران به مهاجرت [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 99-116]
 • مهاجرت بررسی سازگاری فرهنگی مهاجران، مورد مطالعه: مهاجران آذری شهر رشت [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 93-108]
 • مهارت­های اجتماعی بررسی رابطه مهارت­های اجتماعی و رفتارهای پرخطر جوانان: مطالعه موردی شهر شیراز [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-24]
 • مهارت حل مسئله بررسی رابطه مهارت حل مسئله و احساس امنیت در بین زنان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 33-44]
 • مواد مخدر بررسی تأثیر ابعاد آمیخته بازاریابی اجتماعی بر پیشگیری از مصرف مواد مخدر مورد مطالعه: ‌دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های استان اصفهان [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 47-60]
 • موانع شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه گردشگری روستایی در حوزه امنیت با استفاده از تکنیک دلفی (مورد مطالعه: استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 59-74]
 • موانع اجتماعی بررسی موانع اجتماعی‌فرهنگی اجرای حقوق شهروندی در استان اصفهان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 37-60]
 • موانع فرهنگی بررسی موانع اجتماعی‌فرهنگی اجرای حقوق شهروندی در استان اصفهان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 37-60]
 • مؤلفه‌های محیطی ارزیابی مؤ لفه‌های کالبدی فضاهای عمومی و تأثیر آن در احساس امنیت اجتماعی شهروندان بابلسر [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 131-152]

ن

 • ناامنی اجتماعی بررسی تفاوت‏های جنسیتی در احساس ناامنی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 31-44]
 • ناامنی اقتصادی بررسی تفاوت‏های جنسیتی در احساس ناامنی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 31-44]
 • ناامنی جانی بررسی تفاوت‏های جنسیتی در احساس ناامنی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 31-44]
 • ناامنی نوامیس بررسی تفاوت‏های جنسیتی در احساس ناامنی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 31-44]
 • نابرابری درآمدی تحلیل تجربی آثار پول شویی بر رشد اقتصادی، مخارج دولت و نابرابری درآمدی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 97-117]
 • نابرابری­های منطقه­ای نابرابری­های منطقه­ای امنیت مورد مطالعه زنان 15 سال به بالای ساکن مناطق شهر یاسوج [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 91-108]
 • نابسامانی خانوادگی تحلیل جامعه‌شناختی عوامل اثرگذار بر رفتارهای وندالیستی (مطالعه موردی: در کلانشهر مشهد) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 21-48]
 • نابهنجاری اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به نابهنجاری اجتماعی در بین دانش‌آموزان متوسطه دوره اول شهر خلخال در سال تحصیلی 94-93 [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 37-52]
 • نیات رفتاری تحلیل تأثیر فاصله اجتماعی ادراک شده بر نیات رفتاری گردشگران بین‌المللی سفر کرده به جزیره آزاد کیش با تأکید بر ریسک ادراک شده و رضایت‌مندی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 51-66]
 • ناراحتی فیزیولوژیک بررسی نقش هراس اجتماعی در انزوای اجتماعی زنان روستایی مورد مطالعه روستاهای دالاهو [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 95-115]
 • ناشناختگی زندگی پس از زندان؛ چالش‌های بازسازی برای زنان [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 31-50]
 • ناکامی اجتماعی تحلیل جامعه‌شناختی عوامل اثرگذار بر رفتارهای وندالیستی (مطالعه موردی: در کلانشهر مشهد) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 21-48]
 • نرخ باسوادی ارزیابی اثر توزیع درآمد، تورم و نرخ باسوادی بر میزان سرقت در ایران [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 78-100]
 • نرخ بیکاری تمایزات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی مناطق کشور مطالعه نرخ بیکاری و میزان خودکشی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 153-166]
 • نیروی انتظامی بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت گردشگران خارجی در اصفهان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 39-58]
 • نیروی انتظامی استان بوشهر ارزیابی سطوح نیازهای کارکنان در فرماندهی نیروی انتظامی استان بوشهر: رویکردی مقایسه‌ای بر پایه تحلیل‌های آماری و تصمیم‌گیری فازی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 43-68]
 • نیروگاه اتمی تحلیل فضایی تأثیرات احداث نیروگاه هسته­ای بر ساختار کالبدی شهر بوشهر [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 81-100]
 • نیروهای کارمند پلیس بررسی ارتباط حمایت سازمانی و مدیریتی و تعهد سازمانی نیروهای کارمند و نظامی پلیس (مورد مطالعه: نیروهای پلیس شهر اصفهان) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 59-72]
 • نیروهای نظامی پلیس بررسی ارتباط حمایت سازمانی و مدیریتی و تعهد سازمانی نیروهای کارمند و نظامی پلیس (مورد مطالعه: نیروهای پلیس شهر اصفهان) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 59-72]
 • نزاع بررسی پدیده نزاع در بین شهروندان ساکن شهر یزد [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]
 • نزاع دسته‌جمعی فراتحلیل رابطه بین طایفه‌گرایی و نزاع دسته‌جمعی با تأکید بر متغیر تعدیل‌گر قومیت [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 1-16]
 • نزاع قومی بررسی عوامل مؤثر بر منازعات بین‌قومی لک و لر در شهر خرم‌آباد [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 43-64]
 • نسل رسانه به‌مثابۀ ابژۀ نسلی: بررسی نقش مصرف رسانه بر هویت نسلی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 35-56]
 • نشاط شهری شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر نشاط شهری در اهواز [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظارت والدین تحلیل چندسطحی خشونت‌ورزی: مطالعۀ پیمایشی خشونت‌ورزی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سقز [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]
 • نظارت والدین بررسی نقش خانواده در بزهکاری فرزندان (مورد مطالعه: نوجوانان پسر شهر زنجان) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 35-50]
 • نظریه انتخاب عقلانی رابطه سرمایه اجتماعی وجرم جوانان مورد مطالعه: جوانان شهر یزد [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-14]
 • نظریه داده­بنیاد چگونگی آزار جنسی زنان در محیط­کار: به‌کارگیری روش­شناسی کیفی نظریه داده ­بنیاد برای بررسی احساس نا­امنی زنان در محیط­کار [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 61-78]
 • نظریه­ زمینه­ای فهم عوامل طلاق از منظر مردان و زنان در معرض طلاق و طلاق گرفته مطالعه ­ موردی شهر سقز [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 19-30]
 • نظریه­ ساختاریابی بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر احساس امنیّت اجتماعی در شهر یاسوج [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 21-40]
 • نظریه فشار رابطه سرمایه اجتماعی وجرم جوانان مورد مطالعه: جوانان شهر یزد [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-14]
 • نظریه فمینیسم رادیکال کاربست تجربی نظریه فمینیسم رادیکال در تبیین نگرش دانشجویان نسبت به زن زنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظریه کنترل بررسی تجارب زیسته زنان روسپی (مورد مطالعه: شهرهای یزد و اصفهان) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 49-68]
 • نظریه مازلو ارزیابی سطوح نیازهای کارکنان در فرماندهی نیروی انتظامی استان بوشهر: رویکردی مقایسه‌ای بر پایه تحلیل‌های آماری و تصمیم‌گیری فازی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 43-68]
 • نظریه‌های انحرافات اجتماعی تحلیل محتوای مستند شوک با تأکید بر نظریه‌های انحرافات اجتماعی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • نظریۀ پنجرۀ شکسته زباله‌پراکنی به‌مثابۀ بی‌نظمی اجتماعی (آزمون نظریۀ پنجرۀ شکسته)ه) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 17-32]
 • نظریۀ داده‌بنیاد تدوین الگو به‌منظور ظرفیت‌سازی اجتماعی و جامعه‌پذیری بحران آب [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 107-138]
 • نظریۀ زمینه‌ای مطالعۀ کیفی زمینه‌های اجتماعی مصرف سیگار در میان دانشجویان خوابگاه پسران دانشگاه یزد [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 79-98]
 • نظریۀ زمینه‌ای مطالعۀ کیفی علل تمرد شهروندان از فرمان پلیس در استان خراسان شمالی با رویکرد نظریۀ زمینه‌ای [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 55-82]
 • نظریۀ مبنایی نیمۀ پنهان زندگی زنان تن‌فروش [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 45-64]
 • نظم دینداری و سرمایه اجتماعی محرک عضویت جوانان در گروه‌های امدادی برای برقراری امنیت ساکنان مناطق آسیب‌دیده [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 56-41]
 • نظم اجتماعی بررسی جامعه‌شناختی گستره احساس امنیت اجتماعی در شهر اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 39-62]
 • نظم اجتماعی زمینه‌ها و دلالت‌‌های نظم اجتماعی؛ مطالعۀ کیفی کارکنان ناجا [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 61-84]
 • نظم انتظامی زمینه‌ها و دلالت‌‌های نظم اجتماعی؛ مطالعۀ کیفی کارکنان ناجا [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 61-84]
 • نظم انسجامی زمینه‌ها و دلالت‌‌های نظم اجتماعی؛ مطالعۀ کیفی کارکنان ناجا [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 61-84]
 • نظم­گریزی ترافیکی بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و آگاهی ترافیکی با نظم‌گریزی عابران پیاده (مورد مطالعه: شهر یاسوج) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 25-40]
 • نظم و امنیت بررسی مشارکت شهروندان در برقراری نظم و امنیت شهری و عوامل مرتبط با آن نمونۀ موردی: شهر ارومیه [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 17-32]
 • نگرش تأملی بر تأثیر روابط جنسی پیش از ازدواج بر گرایش به ازدواج مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 33-54]
 • نگرش به عملکرد پلیس بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر احساس امنیّت اجتماعی در شهر یاسوج [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 21-40]
 • نگرش سیاسی بررسی رابطه مشارکت سیاسی و احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان اصفهانی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • نگرش نسبت به خشونت علیه زنان بررسی نگرش دانشجویان پسر نسبت به خشونت علیه زنان در بستر خانواده: آزمون تجربی نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 15-38]
 • نگرش نسبت به مواد تحلیل اجتماعی نقش انگ زنی غیر رسمی در نگرش دانشجویان نسبت به مواد (مخدر) [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]
 • نمای ظاهری چگونگی آزار جنسی زنان در محیط­کار: به‌کارگیری روش­شناسی کیفی نظریه داده ­بنیاد برای بررسی احساس نا­امنی زنان در محیط­کار [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 61-78]
 • نهاد مدنی بررسی مشارکت شهروندان در برقراری نظم و امنیت شهری و عوامل مرتبط با آن نمونۀ موردی: شهر ارومیه [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 17-32]
 • نوجوانان واکاوی رابطۀ بین انسجام، اعتماد و باورهای اجتماعی با میزان استفادۀ نوجوانان از کتابخانه‌‎ها [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 101-114]

و

 • واژگان کلیدی: محیط شهری شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر نشاط شهری در اهواز [(مقالات آماده انتشار)]
 • واژه های کلیدی: احساس امنیت سنجش عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان شهر مشهد با تأکید بر عملکرد پلیس و رسانه های جمعی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 105-123]
 • واژه‌های کلیدی : احساس امنیّت اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر احساس امنیّت اجتماعی در شهر یاسوج [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 21-40]
 • واژه های کلیدی : ایران تاثیر برنامه هسته ای ایران برامنیت ملی ترکیه (در پرتو تئوری توازن قوا) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 69-84]
 • واژه‌های کلیدی : امنیت بررسی رابطه مشارکت سیاسی و احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان اصفهانی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • واژه‌های کلیدی : سرقت شناسایی و پهنه بندی کانون های وقوع جرم سرقت در شهر بیرجند [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 85-104]
 • واژه‌های کلیدی : نیازهای کارکنان ارزیابی سطوح نیازهای کارکنان در فرماندهی نیروی انتظامی استان بوشهر: رویکردی مقایسه‌ای بر پایه تحلیل‌های آماری و تصمیم‌گیری فازی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 43-68]
 • والدین مطالعه تطبیقی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین والدین و فرزندان ساکن شهر یزد [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]
 • ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (دموگرافیک) مطالعه مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیتی و جمعیت‌شناختی رانندگان متخلف و غیرمتخلف شهراصفهان (پس از اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی 1390) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 73-96]
 • ویژگی‌های شخصیتی بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با حوادث شغلی و کیفیت خواب رانندگان جاده‌ای شهر اصفهان در سال 1390 [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 75-88]
 • وفاداری سازمانی نقش رهبری اخلاقی در وفاداری سازمانی با میانجی‌گری تعلق خاطر کاری [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 17-36]
 • وندالیسم تحلیل جامعه‌شناختی عوامل اثرگذار بر رفتارهای وندالیستی (مطالعه موردی: در کلانشهر مشهد) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 21-48]
 • وندالیسم بررسی نقش بیگانگی اجتماعی در وندالیسم در بین دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر یزد [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-24]

ه

 • هراس اجتماعی بررسی نقش هراس اجتماعی در انزوای اجتماعی زنان روستایی مورد مطالعه روستاهای دالاهو [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 95-115]
 • هراس اجتماعی مطالعه نقش میانجیگرایانه اعتماد اجتماعی در تأثیرگذاری دینداری بر هراس اجتماعی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 69-86]
 • هم‏انباشتگی ارزیابی اثر توزیع درآمد، تورم و نرخ باسوادی بر میزان سرقت در ایران [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 78-100]
 • همبستگی اجتماعی بررسی تأثیرگذاری دوره آموزشی سربازی در مرکز 01 ارتش بر شاخص‌های همبستگی اجتماعی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 101-112]
 • همبسته‌های اقتصادی- اجتماعی تحلیلی از مشخصه‌های اقتصادی- اجتماعی مرتبط با طلاق در ایران [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 1-16]
 • هم‌جمعی تأثیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر جرایم مالی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 29-46]
 • همسالان بررسی عوامل مرتبط با گرایش پسران نو جوان شهر ایلام به رفتار بزهکارانه [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 125-140]
 • همگرایی قومی بررسی مشارکت شهروندان در برقراری نظم و امنیت شهری و عوامل مرتبط با آن نمونۀ موردی: شهر ارومیه [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 17-32]
 • همنوایی بررسی تأثیر دینداری و بیگانگی اجتماعی بر همنوایی دانشجویان با هنجارهای اجتماعی مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 1-16]
 • هنجارها پیوند بازار‌مسجد: انسجام اجتماعی در بازار تهران [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 19-48]
 • هنجارهای اجتماعی بررسی تأثیر دینداری و بیگانگی اجتماعی بر همنوایی دانشجویان با هنجارهای اجتماعی مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 1-16]
 • هنجارهای فردی و خودکنترلی رابطۀ آگاهی از امنیت اطلاعات با قصد نقض امنیت اطلاعات با نقش میانجی هنجارهای فردی و خودکنترلی عنوان مکرر: قصد نقض امنیت اطلاعات [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 41-58]
 • هویت اجتماعی پیش‌بینی احساس امنیت اجتماعی براساس هویت اجتماعی، هوش فرهنگی و معنویت [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 97-111]
 • هویت‌طلبی قومی مطالعه پیمایشی هویت‌طلبی قومی و سیاسی‌شدن قومیت کُردهای ایران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 19-42]
 • هویت محله‏ای عودلاجان؛ روایت مرگ یک محله: مطالعة پیامدهای معنایی تغییرات فضایی، در محلة عودلاجان تهران [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 99-121]
 • هوش اخلاقی بررسی رابطة هوش اخلاقی و آگاهی ترافیکی با تخلف رانندگی در شهر یاسوج [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 1-18]
 • هوش فرهنگی پیش‌بینی احساس امنیت اجتماعی براساس هویت اجتماعی، هوش فرهنگی و معنویت [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 97-111]
 • هوش فرهنگی تبیین جامعه‌شناختی رابطۀ هوش فرهنگی و مدارای اجتماعی بین شهروندان شهر یاسوج [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 87-106]
 • هوش هیجانی مطالعۀ تأثیر هوش هیجانی بر رفتارهای پرخطر عمدی رانندگان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 1-16]

ی

 • یادگیری اجتماعی بررسی نگرش دانشجویان پسر نسبت به خشونت علیه زنان در بستر خانواده: آزمون تجربی نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 15-38]
 • یاسوج بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر احساس امنیّت اجتماعی در شهر یاسوج [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 21-40]
 • یاسوج بررسی رابطه احساس بی‌نظمی و احساس ناامنی در بین شهروندان یاسوجی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 63-80]
 • یاسوج نابرابری­های منطقه­ای امنیت مورد مطالعه زنان 15 سال به بالای ساکن مناطق شهر یاسوج [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 91-108]
 • یاسوج بررسی تأثیر فرهنگ شهروندی بر میزان گرایش به قانون‌گریزی (مورد مطالعه شهر یاسوج) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-20]
 • یاسوج بررسی رابطة هوش اخلاقی و آگاهی ترافیکی با تخلف رانندگی در شهر یاسوج [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 1-18]
 • یاسوج تبیین جامعه‌شناختی رابطۀ هوش فرهنگی و مدارای اجتماعی بین شهروندان شهر یاسوج [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 87-106]
 • یزد رابطه سرمایه اجتماعی وجرم جوانان مورد مطالعه: جوانان شهر یزد [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-14]
 • یزد کاوش بی‌‌قدرتی شغلی پرستاران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 1-18]
 • یکپارچگی سازمانی نقش عوامل نهادی در شکل‌گیری ترافیک شهر کرمانشاه [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 1-18]