پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران (SSOSS) - داور - داوران