نظم در فضای اجتماعی (نظام های شهری، حمل و نقل، ترافیک، دسترس پذیری فضایی
بررسی مشارکت شهروندان در برقراری نظم و امنیت شهری و عوامل مرتبط با آن نمونۀ موردی: شهر ارومیه

محسن معروفی؛ اسعد خانی؛ جعفر هزار جریبی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 17-32

http://dx.doi.org/10.22108/ssoss.2019.105867.1127

چکیده
  موضوع امنیت و مشارکت با پلیس در جامعۀ شهری اهمیت ویژه‌ای دارد. امروزه، با افزایش جوامع شهری و در هم تنیده‌تر شدن آنها، شرایط تأمین و برطرف‌کردن نیازها هم شکلی پیچیده‌تر یافته است. شناخت و کنترل امنیت در شهرها مستلزم نگاه دقیق و همه‌جانبه‌ای است تا از طریق آن، بتوان ابعاد گوناگون امنیت را درک و ارتباط‌های پنهان میان آن ابعاد در ...  بیشتر

بررسی رابطه احساس امنیت و اعتماد اجتماعی در میان شهروندان(مطالعه موردی ساکنان شهر کرمانشاه)

حامد یاری؛ جعفر هزار جریبی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 39-58

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه احساس امنیت در چهار بعد (احساس امنیت اقتصادی، احساس امنیت سیاسی، احساس امنیت قضایی و احساس امنیت عمومی) و اعتماد اجتماعی در سه بعد (اعتماد بنیادین، اعتماد بین فردی و اعتماد تعمیم یافته) در میان ساکنان شهر کرمانشاه به انجام رسید. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از انواع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری ...  بیشتر